Camilla Lindberg - Integritetsskydd och frihet under ansvar!

Camilla Lindberg är förstanamnet på Folkpartiets riksdagslista. Hon är inriktad på integritets- och frihetsfrågor och är den enda borgerliga kandidat som vågade låta sin privata övertygelse avgöra sin röst på FRA-lagen.


1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

1. Skola
2. Integritet
3. Företagsfrågor
4. Sexarbetares villkor

http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen-/Ledamoternas-webbplatser/Camilla-Lindberg/Hjartefragor/ 

Starkt skydd för integriteten, utvecklad kärnkraft och fler i arbete.

http://brukskapitalisterna.blogg.se/2010/september/folkpartiet-rosta-liberalt.html 

Om och om igen möts man som politiker av krav på mer förbud, fler restriktioner och ökad övervakning, allt i ett sken av välvillighet. Individens frihet slår sig slätt vid hot om terrorism, organiserad brottslighet, för att inte tala om döden. Få reflekterar över konsekvenserna. Steg för steg ger vi upp vår integritet och vår rätt att leva som vi önskar.

För mig är detta kärnan i liberalismen. Att stå fast vid individens frihet, men också ansvar. Det är för detta jag brinner och det är därför jag är liberal.

I Sverige har vi en lång tradition att överlåta ansvar till pappa staten. Eller vad sägs om att staten fattar beslut om vilken telefon alla ska ha. Det blev en grå i bakelit, med nummerskiva.

http://magasinetneo.se/2010/09/09/liberala-blocket-11-camilla-lindberg-fp/ 


2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Minskat regelkrångel bl.a genom enklare momsregler och enklare regler för revision.

http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen-/Ledamoternas-webbplatser/Camilla-Lindberg/Hjartefragor/ 

Sverige står inför en skarp global konkurrens om jobb och investeringar. Det är en tydlig tendens att nya arbeten skapas i små och medelstora företag och inom den växande tjänstesektorn. Därför behöver Sverige ett bättre företagsklimat, fler företagare och större utrymme för entreprenörer.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Ub443 

Några av de orsaker till lågt företagande som brukar anges, är bristande självförtroende och för lite kunskap och praktisk erfarenhet om hur man startar och driver eget företag. Att redan i skolan få mer formell kunskap och färdighet om företagande genom att prova att driva företag underlättar sannolikt för många att våga ta steget. I samband med den stora omläggningen av gymnasieskolan som sker 2010–2011 måste entreprenörskap tydligt finnas med. Alla gymnasister bör ges möjlighet att prova på företagande. Det är därför viktigt att det inom ramen för ordinarie kurser på alla gymnasieprogram ges möjlighet att använda beprövade undervisningsmetoder för att starta och driva företag. Det nya gymnasieprogrammet med inriktning mot ekonomi bör få en tydlig entreprenöriell inriktning, men också i övriga högskoleförberedande program ska entreprenörskap naturligt finnas med. Gymnasiets yrkesinriktade program bör ha tydliga inslag av företagande. Möjligheten att starta eget under gymnasiets lärlingsutbildning bör utredas.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Ub443 

Därför bör regeringen utreda en strategi för att hantera dessa frågor på ett framsynt och tillväxtbefrämjande sätt. IT-infrastrukturföretag bör kunna undantas från och/eller erhålla nedsättning av punktskatter som belastar produktion eller distribution av elenergi.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Sk554 

Tredjemansrevision är nästan värre än FRA, Skatteverket kan bete sig precis som de vill. Te.x innebär det att Skatteverket har rätt att utan misstanke och utan möjlighet till överklagan, bedriva granskning av enskildas angelägenheter hos tredje man. Det kan handla om uppgifter som finns hos kreditinstitut, Internetleverantörermed flera. Jag har tidigare motionerat i frågan och ställt två skriftliga frågor till Anders Borg, lämnar in en tredje skriftlig fråga idag. Det konstiga är att förra borgerliga regeringen tog bort tredjemansrevisionen just på grund av integritetsaspekten, men sossarna återinförde den. Kanske dags att ta bort den igen...?

Problemet är att det finns så många hemska lagar som tredjemansrevision, där Skatteverket har rätt att begära ut enorma mängder information i rena "fishing expeditions", alla måste ses över och framför allt se om det finns någon proportion i vilka befogenheter myndigheterna har. De som försvarar lagen menar att har man rent mjöl i påsen finns inget att oroa sig för. Har vi inte hört det där förut någon gång...? Det ännu mer absurda är att det innebär stora kostnader för företagen att lagra alla denna information, något som vi konsumenter i slutändan måste betala.

http://camilla-lindberg.blogspot.com/2010/07/tredjemansrevision-nastan-varre-fra.html 


3. Är Lissabonfördraget bra eller dåligt? Varför?

(Hittar inget svar).


4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Enligt valpejlen Lindberg emot att höja skatterna för höginkomsttagare och hon är emot ett återinförande av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt.

http://valpejl.se/kandidat/14754/Camilla_Lindberg?category=8 

Enligt Företagarnas kandidatguide vill Camilla Lindberg sänka arbetsgivaravgiften och egenavgifter för egenföretagare, införa riskkapitalavdrag och sänka bolagsskatten.

http://foretagarlinjen.se/kandidatguiden/kandidat/44629 

Det är bara det att marknaden ibland har lite svårt att andas när skattetrycket är för hårt.

http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen-/Ledamoternas-webbplatser/Camilla-Lindberg/Artiklar/lyftet-pa-skattefilten-ger-marknaden-syre/ 


5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

En fackförening ska inte, under hot om stridsåtgärd och sympatiåtgärd, kunna kräva att ett företag ansluter sig till ett kollektivavtal. Möjligheten till blockad mot företag för att tvinga fram kollektivavtal måste tas bort. Inte heller ska stridsåtgärd mot tredje part, som inte har med en konflikt att göra, vara tillåten. Avtal med fackförbund ska inte heller få vara ett krav vid offentlig upphandling – då utestängs många små företag från offentliga kontrakt.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A334 

En förutsättning för ett småföretagarvänligt klimat och en dynamisk tillväxt är att konkurrensen fungerar och etableringsfrihet underlättas. De fackliga organisationernas vetorätt i MBL bör därför avskaffas.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A332 

En stridsåtgärd vid konflikt på arbetsmarknaden måste vara rimlig i förhållande till sitt syfte och de skador som åsamkas företagen och tredje man. Det är inte rimligt att stora fackföreningar kan vidta, eller hota med att vidta, stridsåtgärder mot företag som har lite att sätta mot och mycket att förlora. Inte heller är det rimligt att andra fackförbund kan ansluta till en blockad i så kallade sympatiåtgärder.

I svensk konflikträtt behöver det därför införas en proportionalitetsregel som begränsar rätten för strids- och sympatiåtgärder.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A333 

Turordningsreglerna i LAS skapar en falsk trygghet för arbetstagare och svårigheter för små och medelstora företag att formera den kompetens som företagen behöver på alltmer konkurrensutsatta marknader. Utifrån dessa resonemang bör turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) helt avskaffas för företag med upp till 50 anställda, och vid övriga företag bör 10 personer kunna undantas från turordningsreglerna.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A335 


6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Camilla Lindberg anger i sina svar till SvT:s valpejl att hon är emot en minskning av Sveriges asylmottagning.

http://valpejl.se/kandidat/14754/Camilla_Lindberg?category=4#profilkompass 

(Hittar ingen åsikt om arbetskraftsinvandring)


7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Folkpartiet vill därför att inkomsttaket i arbetslöshetsförsäkringen på sikt höjs, när det finns ekonomiskt utrymme för en sådan reform. Före valet 2006 kom Allianspartierna överens om att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Frågan har utretts under mandatperioden, men viktiga frågor återstår att lösa. För oss i Folkpartiet målet tydligt: en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är en viktig socialliberal trygghetsreform.

http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen-/Ledamoternas-webbplatser/Camilla-Lindberg/Artiklar/m/ 

År 2006 skrev hon följande:

Det bör tilläggas att a-kassan inte höjs för dem som är arbetslösa. Sjukersättningen kommer inte att sänkas utan är kvar på 80 procent.

http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen-/Ledamoternas-webbplatser/Camilla-Lindberg/Artiklar/Riktiga-jobb-inte-bidrag/ 


8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Ekonomiska styrmedel är en marknadsekonomisk metodik för att komma till rätta med problem som ligger utanför den enskilde konsumentens eller företagets förmåga att väga in i ekonomiska beslut. Miljöeffekter är det främsta målet för sådana styrmedel.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Sk554 


9. Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

 (Hittar inget svar).


10. Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Det behövs en starkare integritetslagstiftning i Sverige. Och i EU.

Hans Levander:
Hejsan! Kan du tänka dig någon form av "lightversion", korrigering av FRA?
CamillaLindberg: Smärre kosmetiska förändringar biter inte på mig. Men om vi kan ha signalspaning utan massavlyssning så ja.

http://gt.expressen.se/Nyheter/fra-lagen/1.1236639/camilla-lindberg-federley-avbojde 

Ska Sverige införa EU:s så kallade datalagringsdirektiv eller ska vi spjärna emot och försöka ändra på beslutet istället? Partierna vacklar just nu fram och tillbaka och det är svårt för väljarna att veta vem man ska rösta på om man inte vill införa direktivet.

Vi lanserar därför ett väljarkontrakt som riksdagskandidater som lovar att rösta nej till införandet av direktivet kan skriva under.

Frågan om direktivets införande i Sverige kommer att hanteras i riksdagen först efter valet i september. Väljarna har alltså möjlighet att ta ställning i frågan. Men vem ska man rösta på om man inte vill införa direktivet i Sverige?

Partierna velar som sagt fram och tillbaka och vilka riksdagskandidater kan man lita på? Många borgerliga väljare känner sig svikna över hur de borgerliga riksdagsledamöterna agerade i FRA-omröstningen. De hade kryssat personer i valet som de trodde skulle stå upp för integriteten. Politikerna själva menade att de inte hade varit så kategoriska som en del väljare uppfattat. Hur ska väljarna nu veta vilka kandidater de kan lita när det gäller datalagringsdirektivet?

Därför har vi skapat ett väljarkontrakt som riksdagskandidater som lovar och försäkrar att rösta nej till införandet av Europaparlamentens och rådets direktiv 2006/24/EG i Sverige, som datalagringsdirektivet formellt heter, kan skriva under. Alla kandidater som lovat att rösta nej läggs upp på en hemsida (se länk http://nejtilldatalagring.blogspot.com/) så väljarna kan se vilka de kan kryssa i valet.

Vi som undertecknar denna artikel är och förblir fasta motståndare till datalagringsdirektivet. Skulle det införas i Sverige innebär det att en stor mängd information om oss medborgare ska lagras. Vem som ringt vem och när, både gällande fast och mobiltelefoni. Vid mobilsamtal ska också den geografiska platsen vid start och slut av samtalet sparas. Dessutom ska alla e-postmeddelande och alla sms sparas och det registreras från vem och till vem och när de skickats. När du surfar på internet kommer din IP-adress, när du loggar in och ut och vem du är att sparas. Allt detta kan sedan begäras ut av myndigheter för att användas i brottsutredningar.

Oro och skräck för brottslighet och terrorism används allt flitigare som motiv till lagstiftningsåtgärder på nationell eller europeisk nivå, med tveksam eller liten betydelse för brottsbekämpningen, men som begränsar våra fri- och rättigheter. Varje sådan spik i kistan blir ett prejudikat för nästa förslag. Vi står på ett sluttande plan.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/valjarkontrakt-mot-datalagringsdirektivet_4442703.svd 

Integritetsaspekterna av en övergång till ett kontantlöst samhälle behöver utredas så att de som väljer andra betalmedel än kontanter kan känna sig trygga med sitt val. Det ska inte råda några oklarheter om hur den information som registreras i samband med transaktionen lagras och hanteras samt vilka som har tillgång till den. Dessa frågor kan som synes inte lösas av enskilda företag eller branschorganisationer.

Att det finns heltäckande bestämmelser för hur information hanteras internt och externt är en förutsättning för att människor ska känna sig tillräckligt trygga att använda andra betalmedel än kontanter, vilket i sig är en förutsättning för att mängden kontanter i samhället ska kunna minska. Regeringen bör därför tillsätta en utredning med uppdrag att undersöka vilka lagändringar som behövs för att bättre skydda den personliga integriteten vid kontantfria transaktioner.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=K423 

Risken finns att system som tekniskt medför risker för massövervakning införs utan en tillräcklig analys av integritetsperspektivet. Därför bör en kommande integritetsbalk innehålla ett klart förbud mot upprättande av mass- övervakningsystem och ett mycket hårt reglerat tillståndsförfarande som inte möjliggör en stegvis utbyggnad och ändamålsglidning utan förnyad prövning.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=K425 


11. Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Förebyggande arbete mot och beivrande av terrorism och grov brottslighet är en polisiär uppgift, som ska bedrivas med personal på fältet och traditionella tvångsmedel som riktad teleavlyssning, i motsats till massavlyssning, samt utökat internationellt polissamarbete som ett framtida europeiskt FBI. Teleavlyssning av vanliga svenskar ska endast ske vid brottsmisstanke och domstolsbeslut. Om det behövs kan polisen eller annan myndighet som omfattas av dessa rättssäkerhetsgarantier få utökad möjlighet att genomsöka kommunikation. Kampen mot terrorism och grov brottslighet ska föras i enlighet med rättsstatens principer.

http://klamberg.blogspot.com/2008/08/birgitta-ohlsson-och-camilla-lindberg.html 

Angående könsskillnader: Hon pekar även på hur män får längre fängelsestraff för samma brott och hur pojkar halkar efter flickorna i skolan. Även i media behandlas kvinnor bättre än män, anser FP-ledamoten.

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=4267&Itemid=98 

Användningen av fotboja inom kriminalvården har gett många positiva effekter. En mer rationell, effektiv och human vård av kriminella som inte utgör någon fara för samhället har möjliggjorts. Det är dessutom ekonomiskt effektivare och öppnar för flera nya tillämpningar. I kombination med ny teknik som GPS-positionering kan fotbojan användas på ännu fler och mer flexibla sätt. Det handlar om att bygga ut övervakningstekniken mot de individer som dömts till påföljder för brott snarare än generella övervakningssystem som drabbar alla i samhället, skyldig som oskyldig.

Ett exempel är möjligheten att kraftigt förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor som lever under hot och förföljelse. Folkpartiet har drivit frågan om omvänd kommunarrest för att skydda dessa. Men ett återkommande problem är överträdelser av besöksförbud och andra rättsliga åtgärder. I en framtid borde en individ som gör sig skyldig till upprepade överträdelser av besöksförbud kunna dömas till övervakning med elektronisk fotboja kopplat till ett GPS-system.

Fotboja med GPS borde också kunna användas i större utsträckning inom frivården för att kunna effektivisera uppföljning och vård under återanpassning till samhället mot slutet av strafftiden.

Ett tredje exempel där fotboja med GPS bör kunna användas i högre utsträckning är vid frigång för potentiellt farliga personer. Frigång är ett viktigt instrument för att underlätta en återanpassning till samhället. Samtidigt medför det risk för avvikande, särskilt vid obevakad frigång. Efter en rad spektakulära rymningar i samband med permissioner kan krav komma att ställas på minskade permissioner. Att en person som dömts till ett långvarigt fängelsestraff inte ska kunna få permission förrän efter många år gör fängelsestraffet betydligt hårdare. Det vore då ett betydligt mindre ingrepp att under delar av strafftiden ha en GPS-övervakad frigång.

Regeringen bör ta initiativ till att utveckla användningen av fotboja i kombination med ny teknik inom kriminalvården.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=Ju389 


12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Alltfler svenskar hamnar i Kronofogdemyndighetens register och drar på sig en så kallad betalningsanmärkning. Det är framför allt hos yngre, 18–23 år som anmärkningarna ökat.

I Sverige finns ingen nedre beloppsgräns för betalningsanmärkning, och anmärkningen kvarstår dessutom efter att skulden är reglerad. Enligt gallringsbestämmelserna i 8 § kreditupplysningslagen ska uppgifter om privatpersoner gallras senast tre år efter den dag då betalningsanmärkningen inträffade. Enligt min mening slår detta system väldigt hårt och orättvist mot dem som har små skulder.

Det finns idag ingen skillnad på en person som har haft en skuld på 500 kr eller på en som haft en obetald skuld på 500 000 kr. Detta system missgynnar framför allt yngre personer som lättare drar på sig anmärkningar av mindre valör. Jag anser också att det borde finnas en nedre gräns för en anmärkning, som det finns i t.ex. Danmark där man har 7 500 DKK som undre gräns. Att få en anmärkning som sitter kvar i tre år är ett alltför hårt straff för en liten skuld. När man har fått en betalningsanmärkning kan det vara svårt att få hyra lägenhet, få telefonabonnemang och hyra bil.

Jag anser att det är dags för en modernisering av den svenska kreditupplysningsverksamheten i Sverige, där man kan öppna upp för en eventuell differentiering i gallringstiden och att se över en eventuell nedre gräns för betalningsanmärkning.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=Fi236 


Kenneth Johansson - Vill tackla skuldproblematiken!

Kenneth Johansson är förstanamnet på Centerpartiets riksdagslista. Han är inriktad på socialpolitiska frågor. Han är en av de svåraste kandidaterna att finna svaren på våra frågor, vilket tyder på att han är alltför nischad i sin politik.


1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Mindre krångel för fler jobb
Förebyggande vård och en vård som utgår från patienten
Entreprenörskap som ger mer service på landsbygden

http://dalarna.centerpartiet.net/2010/09/02/vad-vill-kenneth-johansson-gora-for-dalarna-se-filmen/ 


2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Sedan regeringsskiftet har en lång rad reformer genomförts för att förbättra företagsklimatet i Sverige, bland annat har förmögenhetsskatten avskaffats och bolagsskatten sänkts. Det har blivit enklare och billigare att anställa genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för unga och äldre och införandet av nystarts-, nyfrisk- och instegsjobb, förbättrad matchning och en förbättrad lönebildning. Sedan maktskiftet 2006 har skatterna sänkts för den genomsnittlige egenföretagaren med 23 400 kronor per år. Denna offensiva företagarpolitik har ökat antalet nystartade företag med 14 000 företag. Bara i Dalarnas län ökade antalet nystartade företag från 994 till 1 467 år 2008.

För att förbättra de små företagens förutsättningar ännu mer sänks egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag med fem procentenheter, dock med högst 10 000 kronor per år. Det blir härigenom attraktivare att driva ett eget företag och tröskeln sänks för den som överväger att starta eget.

Genom nedsättningen kan nästan 200 000 småföretag i landet få lägre kostnader med 1,15 miljarder. Bara i Dalarnas län rör det sig om 4 550 egenföretagare som totalt får en sänkning med cirka 31 miljoner kronor. Nedsättningen sänker kostnaderna rejält och stärker likviditeten hos företagen, vilket är särskilt viktigt under den rådande lågkonjunkturen.

Alliansregeringen infriar nu också ytterligare ett vallöfte och avskaffar revisionsplikten för små aktiebolag. Reformen berör 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar 72 procent av det totala antalet aktiebolag. Revision blir således frivillig för majoriteten av aktiebolagen i Sverige och innebär en möjlig kostnadsbesparing på åtminstone 2,5 miljarder kronor. Reformen utgör sannolikt den största regelförenklingen för aktiebolag som genomförts i Sverige.

http://www.dt.se/opinion/debatt/article635527.ece

Med det regelverk som i dag styr bankernas bedömningar är det ibland svårt att klara möjligheten att via banklån finansiera företagen full ut. En väg att förbättra lånemöjligheten för företagen är att stödja utvecklingen och uppbyggnaden av kreditgarantiföreningar. Det är en global idé för lokal nytta.

Runt om i landet har kreditgarantiföreningar etablerats. Kreditgarantiföreningarnas syfte är att genom kreditgarantier, rådgivning och mentorskap stärka framförallt de små och medelstora företagen. Målet för föreningarna är att fungera som ett stödsystem och grundar sig på ett helhetsperspektiv där man bygger upp ett kompetensnätverk runt företagaren med bland annat mentorskap och rådgivning och där kreditgarantin är en viktig del. Kreditgarantiföreningarna har ett väl utvecklat system för att hantera och begränsa riskerna med sitt engagemang. Under hela processen genomförs analyser och man har en nära och kontinuerlig uppföljning med kredittagaren.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=N312

De sociala företagen spelar en viktig roll i att bryta utanförskapet för dem som står längst bort från arbetsmarknaden, det kan vara en väg från avbytarbänken direkt in på arbetsmarknaden. I ett socialt företag kan man arbeta utifrån sina egna förutsättningar och vara delaktig i verksamheten.

Samhället måste vara tillgängligt för alla. Ingen kan allt – men alla kan något och denna förmåga måste tas tillvara. De sociala företagen har en viktig uppgift att fylla både genom att erbjuda arbete och genom sin demokratiska filosofi. Vägen till delaktighet i samhället går ofta via arbete. Människor som har arbete är också oftare engagerade i idrottsföreningar, grannsamverkan och andra typer av sociala nätverk. Det blir en positiv spiral. Har man arbete så mår man bättre.

Nutek har på regeringens uppdrag presenterat ett program för socialt företagande. Många bra förslag är överlämnade som ska leda till konkreta åtgärder.

Regeringen bör ta fram en nationell strategi för det sociala företagandet, att den offentliga sektorn ska bli bättre på att ta sociala hänsyn i sin upphandling, att rådgivningen och stödet ökas till dem som vill starta sociala företag, förbättra möjligheterna till lönebidrag samt stimulera forskning kring den sociala ekonomin. Förslagen i Nuteks rapport bör ges förutsättningar att genomföras.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=N313 

Den särskilda lärlingsprovanställningen för unga under 23 år, begränsningen av arbetsgivares kostnader vid tvist om uppsägning och Medlingsinstitutets nya uppdrag ligger väl i linje med de krav på flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden som vi drivit.

http://valfardsbloggen.centerpartiet.net/2010/08/26/stolt-over-maud-och-centerframgangar/ 


3. Är Lissabonfördraget bra eller dåligt? Varför?

(Hittar ingen åsikt om Lissabonfördraget).


4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Jag är stolt och nöjd över hur vår Maud Olofsson lyckats i sina förhandlingar med allianskompisarna.

Att det är tack vare Centerpartiet som sänkningen av restaurangmomsen.

Och jobbskatteavdraget. Från början en Centeridé. För att ha råd med välfärden så behöver det vara många som arbetar i många och växande företag. Det tjänar alla på!

http://valfardsbloggen.centerpartiet.net/2010/08/26/stolt-over-maud-och-centerframgangar/ 


5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Den särskilda lärlingsprovanställningen för unga under 23 år, begränsningen av arbetsgivares kostnader vid tvist om uppsägning och Medlingsinstitutets nya uppdrag ligger väl i linje med de krav på flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden som vi drivit.

http://valfardsbloggen.centerpartiet.net/2010/08/26/stolt-over-maud-och-centerframgangar/ 


6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Med stöd från de nya möjligheterna till arbetskraftsinvandring som numera finns kommer det personer till Sverige av andra skäl än asylskäl. Jag tycker att det är positivt. 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2009/10:60#anf38 

(Hittar inga åsikter om flyktingmottagning).


7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

(Hittar inga åsikter).


8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Miljö- och klimat: Valmanifestet är fullt av klimatsmarta satsningar som den intresserade kan fördjupa sig i. Det är allt från satsningar på förnybart och havsmiljard till utarbetande av en svensk kemikaliestrategi och internationellt arbete. Supermiljöbilspremiens styrka ligger i att den kan stimulera fram en ny generation av miljöbilar som verkligen snålar med resurserna. Det tycker jag är mycket bättre än vänsterpartiernas förslag att bygga om gamla bensinbilar.

http://valfardsbloggen.centerpartiet.net/2010/08/26/stolt-over-maud-och-centerframgangar/ 


9. Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

(Hittar inga åsikter)


10. Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Nedanstående åsikter är från 2005:

Europaparlamentet har nyligen röstat emot det förslag om trafikdatalagring vilket Sverige har varit ett av de mest angelägna länderna att driva. Förslaget innebar obligatorisk lagring av information om alla människors ringande, sms:ande och surfande, inte innehållet i samtal och sms men var telefonen har befunnit sig och vid vilken tidpunkt den har använts. Anledningen sades vara att polisen skulle få ett bättre hjälpmedel att eftersöka brottslingar som använt sig av telefonen eller Internet för att planera sin brottsliga verksamhet. Polisen använder redan i dag de uppgifter som finns i exempelvis Telia Soneras register för att när ett brott har begåtts ta reda på exempelvis var en telefon var när ett visst samtal ringdes. Det har visat sig vara en viktig tillgång för polisen i sitt brottsbekämpande arbete. Skillnaden i den ordning som gäller i Sverige och det förslag som kommissionen lagt fram och som nu föll i parlamentets omröstning är att det senare skulle ha inneburit ett tvång för alla som handhar uppgifter av det slag som efterfrågas att lagra dessa i en viss tidsrymd. Dessutom var den föreslagna tiden som uppgifter skulle sparas avsevärt längre än vad normalfallet är i dag när företag sparar uppgifterna så länge de behöver av faktureringsskäl.

Det krävs inte mycket fantasi för att förstå att ett register med data om när du har ringt, till vem, vilken tidpunkt och uppgifter om varje sida du besökt på Internet skulle vara extremt känsligt ur integritetssynpunkt. Detta skall ses i ljuset av att det knappast går att peka på ett enda register som inte har ”läckt” eller missbrukats.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2005/06&bet=K371 

Efter 2005 finns inga andra åsikter från Johansson. Centerpartiet som parti är dock emot datalagringsdirektivet:
http://www.lenaek.se/kampen-mot-datalagringsdirektivet/ 

(Har inte hittat några åsikter om FRA-lagen och Ipred – men han röstade ja.)

Johansson har visat sig vara ovillig att besvara frågor om FRA-lagen: http://www.riksdagssvar.se/kenneth_johansson 


11. Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

När det gäller tvångsvisa drogtester delar utskottet regeringens bedömning att intresset att förhindra narkotikamissbruk hos barn, med de konsekvenser ett sådant bruk har för barnets hälsa och utveckling, uppväger det integritetsintrång som sådana drogtester innebär. Förslaget uppfyller de krav som proportionalitetsprincipen ställer. Mot bakgrund av att åtgärder ska kunna vidtas bara om det är nödvändigt för att avgöra behovet av stödjande insatser till barnets bästa, bedöms förslaget inte heller komma i konflikt med barnkonventionen.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2009/10&bet=JuU25 


12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

1. Till att börja med behöver vi öka undervisningen i privatekonomi i skolan. I dag finns visserligen inslag av ekonomi i hemkunskapen. Vi anser dock att hushållsekonomi bör bli ett eget ämne redan i de lägre åldrarna. Under 1900-talet inspireras flera generationer av Birgitta Lilliehööks sedelärande serie om flickorna Spara och Slösa att hålla koll på intäkter och utgifter. Idag ingjuts inte längre denna mentalitet.

2. Sedan bör ett större ansvar läggas på kreditgivarna. I dag beviljas kredit och lån ofta mycket lättvindigt. Det handlar om allt från klädlån, SMS-lån, billån och möbellån till lån för resor.

I ett längre tidsperspektiv, är det också fullständigt oacceptabelt att kostnaderna för en oseriös kreditgivning, i slutändan vältras över på det omgivande samhället och medborgarna.

3. Ett sätt att öka drivkrafterna att göra mer gedigna kreditprövningar är att korta tiden för skuldsanering. I Sverige krävs oftast att den som genomgår skuldsanering lever på existensminimum i fem år. I de anglosaxiska länderna går det oftast snabbare. Där strävar man efter en snabb lösning av skuldförhållandena så att den skuldsatta på så kort tid som möjligt ska bli produktiv igen. Erfarenheterna från dessa länder visar också att ett snabbare skuldsaneringsförfarande ofta leder till att en större del av skulderna återbetalas till kreditgivarna.

4. Dessutom bör skuldrådgivning göras mer tillgänglig i primärvården. Det behöver tydliggöras för vårdgivare vart människor med stora skulder ska kunna hänvisas. Vi anser dessutom att alla bedömningar av psykisk ohälsa ska innefatta uppgifter om personens ekonomi. Kanske behöver det också bli lättare att låta köp återgå för personer som är drabbade av psykisk ohälsa.

Skuldproblematiken måste tacklas på flera fronter samtidigt. Genom förebyggande åtgärder i skolan, snabbare skuldsanering och större fokus i vården kan vi förbättra situationen för både individer och samhälle.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skuldsattningen-hotar-folkhalsan_4526937.svd


Lennart Sacrédeus - Värdekonservativ eu-kritiker och arbetsrättsreformator!

Lennart Sacrédeus är förstanamnet på Kristdemokraternas riksdagslista. Sacrédeus är den kandidat som hittills har varit enklast att följa eftersom många av svaren på våra frågor finns att hitta på hans hemsida.

1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Under mina fyra år i riksdagen har jag kämpat för jobben, människovärdet, Dalarna – och Alliansen.

Jag vill fortsätta kämpa för dalajobben, skolan, vården, pensionerna, landsbygden, miljön, dalakulturen och föreningslivet.

Grunden för Dalarnas förnyelse och framtidstro läggs i familj och släkt, trygga värderingar, och värdefulla traditioner.

http://www.kristdemokraterna.se/lennartsacredeus.aspx 


2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Minskat regelkrångel för företagarna – för fler jobb hos Dalarnas småföretag.

RUT- och ROT-avdragen kvar – för en vit marknad, fler jobb och nya företag.

http://www.kristdemokraterna.se/lennartsacredeus.aspx


3. Är Lissabonfördraget bra eller dåligt? Varför?

Kortfattat skulle jag kunna definiera mig som en gemenskapsvän, en tillskyndare av den Europeiska Gemenskapen, EG-bygget, men en skeptiker och minimalist när Maastrichtfördraget 1992 ville omforma detta till ett unions- och statsbygge. Där står jag.

Även om en EU-president i första hand ges en samordnande och koordinerande roll, bär det fröet till ett mycket mäktigt och centraliserande europeiskt politiskt ämbete. Media och politiken kommer att fokusera mer och mer, över tiden, på EU-presidenten och dennes ledarskap.

Detta är en utveckling mot ett centralistiskt politiskt ämbete inom EU jag verkligen vill varna för - utifrån subsidiaritetsprincipen - och som i mycket präglar min sammanfattande hållning till Lissabonfördragets framtida konsekvenser för ett medborgaraktivt Sverige och Europa.

Tillsammans med moderaten Anne-Marie Pålsson motionerade jag i riksdagen ifjol med kristdemokraterna Annelie Enochson och Ingemar Vänerlöv om att ett eventuellt godkännande av Lissabonfördraget bör fattas med två riksdagsbeslut och ett allmänt val emellan, det vill säga som vid en grundlagsändring, en motion jag röstade bifall till.

En sittande riksdag ska nämligen inte kunna ändra villkoren för sig själv. Medborgarnas ges med ett mellanliggande val en möjlighet att säga sitt genom att rösta in en annan sammansättning av riksdagen än den som först lade förslaget.

Denna beslutsmodell signalerar EU-fördragets stora betydelse, och den ges dignitet som en grundlagsändring utan att formellt definieras som en sådan av regeringen. Ökad delaktighet i beslutsprocessen för medborgarna samt att värna grundlagens anda utgjorde andra motiv för vår motion.

http://www.newsmill.se/node/7290 


4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Höj reseavdraget i deklarationen för arbetspendling. En skattesänkning på en halv miljard viktig för vårt landsbygdslän.

En skattesänkning på en halv miljard viktig för vårt landsbygdslän

Du ska kunna leva på Din lön och pension. Fortsatta sänkta skatter för löntagare och pensionärer – i takt med att ekonomiskt utrymme ges.

Fortsatta sänkta skatter för löntagare och pensionärer – i takt med att ekonomiskt utrymme ges.

http://www.newsmill.se/node/7290 


5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Sverige har en tradition av starka och självständiga parter på arbetsmarknaden som är vana att ta stort ansvar genom att sluta kollektivavtal. Vi kristdemokrater är övertygade om att denna modell är värd att bygga vidare på. Den gör att politiker kan hålla sig borta från att stifta lagar om minimilöner, och den gör att lokala och branschspecifika förutsättningar får utslag i de avtal som sluts. En sådan ordning är bra för hela arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknadsmodellen har också visat sig ge få konfliktdagar och ett klimat av ansvarstagande från båda parters sida, där hänsyn tas till både arbetstagares och arbetsgivares behov.

Samtidigt ska det sägas att den starka konflikträtten som åligger arbetstagarnas parter ger löntagarorganisationerna ett övertag gentemot arbetsgivarna. En lösning på detta skulle kunna vara att införa en proportionalitetsprincip. Detta föreslogs också av den förre socialdemokratiske statssekreteraren Svante Öberg i utredningen Medling och lönebildning (SOU 1998:141). Tyvärr valde den dåvarande regeringen att inte införa en sådan princip.

En bättre proportionalitet kan åstadkommas bland annat genom att rätten till sympatiåtgärder begränsas och att ett proportionalitetskrav införs för att begränsa möjligheten till stridsåtgärder som kostar lite för den egna organisationen men orsakar stora kostnader för motparten och tredje man. Proportionalitetskravet skulle inte bara omfatta den första stridsåtgärden, utan även svarsåtgärder från motparten.

Ett proportionalitetskrav skulle kunna införas inte bara vid förhandlingar om tecknande av ett nytt kollektivavtal utan också vid blockad och andra stridsåtgärder för att förmå ett företag att ansluta sig till ett redan gällande avtal. Att införa proportionalitetskrav skulle innebära att fackföreningen exempelvis inte får ta ut små nyckelgrupper i strejk om det vållar mycket stor skada för arbetsgivaren.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A321 

Som företagare är det ett stort beslut att anställa en ny person. Helst vill man ha en kompetent och flitig person, som sköter sitt jobb och passar in i arbetsgemenskapen. Många företagare anser att sex månaders provanställning är en väl kort tidsrymd för att utvärdera en anställd och kunna fatta beslut om en fast anställning. Dessutom innebär sex månader i praktiken en kortare tid då själva beslutet att tillsvidareanställa måste tas en tid före provanställningens utgång. Många företagare önskar därför, på goda grunder, en förlängning av tidsgränsen.

Vi kristdemokrater delar den analysen och anser att regeringen bör överväga att öka provanställningstiden från sex till tolv månader.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A408 


6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Referat från Dalademokraten:

När Kenneth Öhrn fortsatte att argumentera för Sverigedemokraterna med att hävda att invandringen gått för långt och att islam borde förbjudas, försökte Lennart Sacredeus prata om religionsfrihet och faran att sätta folkgrupper mot varandra. Han medgav att ett finns problem och att han i flera sammanhang tagit upp att Sverige tar emot mycket större del av flyktingarna i förhållande till folkmängd.

http://www.dalademokraten.se/sida/id/133605/ 


7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Utifrån verkligheten att arbetslösheten nu ökar och att regeringen genomfört en reform kring deltidsarbetslöshet och arbetslöshetskassa, uppstår en särskild problematik för den som är deltidsbrandman och blir uppsagd från sitt andra arbete. En deltidsbrandman kan då inte ”stämpla upp” till heltid, då det inte är tillåtet att under en längre tid deltidsarbeta och samtidigt uppbära a-kassa. Följden blir att han även kan tvingas säga upp sin tjänst som deltidsbrandman.

Jag menar att det vore rimligt att göra undantag kring ersättning vid deltidsarbetslöshet för den som under lång tid haft två deltidsanställningar, men förlorar ett av dem, och då arbetet rör grundläggande samhällsfunktioner.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2008/09&nr=617&dok_id=GW11617 

Angående sjukförsäkringen:

Ett grundelement i den nya reformen är att det nu finns kontrollstationer med uppsökande verksamhet där vi verkligen ser människorna, deras arbetsförmåga och vad vi kan stödja och stärka.

http://www.dt.se/nyheter/borlange/article559896.ece?pageNumber=3 


8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Genom att bättre informera om konsekvenserna av nedskräpning och samtidigt öka pantvärdet på pantburkar och pantflaskor skulle det personliga ansvaret kunna uppmuntras inom detta område i Sverige.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=MJ267 


9. Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

(Hittar inget åsikt)


10. Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

(Inga åsikter om FRA och datalagringsdirektivet har hittats. Han röstade dock för FRA-lagen.)

Kd: s Europaparlamentariker Lennart Sacrédeus röstade ja till Ipred.

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.233007/sa-rostade-partierna-i-eu-parlamentet 


11. Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Även i Sverige borde preskriberingstiden för allvarliga brott ses över. Motiven för att utdöma straff, nämligen att avskräcka från att begå brott och därmed avhålla den enskilde från brottslighet, behöver kompletteras med rättvisemotivet. Det är en upprepad kränkning av offret om samhället inte längre, efter en viss tid, bryr sig om att söka beivra brottet. Barmhärtighet mot gärningsmannen kan inte förverkligas genom att offrets rätt åsidosätts. Endast genom fullgjord rättsprocess kan gärningsmannen få brottet sonat och offret eller offrets efterlevande kan inleda en försoningsprocess. Båda parter är sålunda betjänta av att preskriptionstiden inte stoppar möjligheten till uppklaring. Det är viktigt att en sådan lagändring sker så fort som möjligt eftersom 25-årsgränsen tickar allt närmare för många ouppklarade mord, exempelvis Palmemordet.

Idag finns långt gångna planer på att förändra lagstiftningen för folkrättsbrott, krigsförbrytelser och folkmord så att dessa brott inte ska ha någon preskriptionstid. Det tydliga budskapet ges att den som har begått sådana brott ska veta att tiden inte är på förövarens sida. Offren får också beskedet med slopad preskriptionstid att vi inte ger upp kampen för att rättvisa ska skipas.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2006/07&bet=Ju288 

Angående direktiven till utredningen om möjligheten till lagföring utan rättegång:

I det allmänna rättsmedvetandet finns det knappast någon förankring för att 15 000 rättegångar på tre år ställs in eller att en dömd människa ska kunna undslippa sitt straff genom att hålla sig undan.

http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/LagOchRatt/100716LSALagandringpagangefterSacredeusfragorominstalldarattegangar 


12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

(Hittar inga åsikter om detta).


Ulla Olsson (v) slåss för landsbygden!

Lena Olsson är förstanamnet på Vänsterpartiets riksdagslista.


1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Enligt Dalarnas Tidningar har Ulla Olsson i flera år arbetat hårt för landsbygden.

Ett av de stora målen är att det bör finnas ett servicekontor i varje kommun där man kan samordna både statlig, kommunal och privat service och att man där skapar ett samarbete mellan de statliga myndigheterna som gör att medborgarna får den samhällsservice som man har rätt till


2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Vänsterpartiet menar att med den svaga produktiviteten i näringslivet kombinerat med den svåra ekonomiska krisen i världen bör en delegation upprättas som kan komma med förslag på hur Sverige ska stå starkt i framtiden.

Nyföretagandet minskar i Sverige. Det är allvarligt i en situation där de små och medelstora företagen står för en viktig del av en framtida ekonomisk återhämtning. Företagens möjligheter att få tillgång till kapital har allvarligt försämrats. Vi vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall med 5 miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond. Den nya riskkapitalfonden ska agera marknadskompletterande. Detta uppdrag bedöms i det rådande ekonomiska läget vara relativt brett.

Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan t.ex. användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik.

(Även statligt finansierade kreditgarantiföreningar föreslås)

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=N381 


3. Är Lissabonfördraget bra eller dåligt? Varför?

Jag är bekymrad över att den här modellen kommer att raseras i och med att vi tar ett ja till Lissabon.

Det anser jag definitivt, det här är den största och viktigaste frågan jag någonsin har ställts inför. För det handlar om arbetarrörelsens grundvärderingar.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=2446273 


4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

På mycket kort tid har regeringen genomfört stora skattesänkningar. Det innebär ett systemskifte på skatteområdet samtidigt som det bidragit till att urholka skattebaserna. I och med det minskas möjligheterna till en rättvis fördelning av ekonomiska resurser och möjligheterna till välfärdssatsningar begränsas.

Regeringens skattesänkningar har varit ineffektiva och orättvisa. Man har skapat en växande klyfta i beskattningen mellan olika grupper i samhället. Ett flertal av regeringens skatteåtgärder är dessutom riktade till grupper eller sektorer av näringslivet på ett sådant sätt att vi får fler undantag från likformig beskattning.

Därför menar Vänsterpartiet att det krävs en viss progressivitet i systemet och föreslår därför höjd skatt vid framför allt högre inkomster. Vänsterpartiet är kritiskt till regeringens jobbskatteavdrag som, vilket vi visat ovan, i första hand ger större skattesänkningar vid högre inkomster. Med Vänsterpartiets inkomstskatteförslag kommer nya grupper som i dag inte får del av regeringens jobbskatteavdrag att få skattesänkningar. Det gäller t.ex. pensionärer och människor som har sjuk- eller arbetslöshetsersättningar.

Eftersom Vänsterpartiet anser det viktigt att alla inkomster (löneinkomster, a-kassa, sjukersättning och pensioner) beskattas lika genomför vi förändringar i grundavdraget. Vi utgår ifrån att alla inkomster upp till en månadslön på 20 000 kronor (årsinkomst 240 000 kronor) ska beskattas till samma nivå som gällde för löntagare år 2009 (efter införande av jobbskatteavdrag 1, 2 och 3). Därefter görs en stegvis avtrappning. Därtill ska läggas effekten av att Vänsterpartiet säger nej till steg 4 i jobbskatteavdraget. Det innebär att människor med månadslön under 20 000 kronor får en begränsad skattehöjning. I vårt förslag begränsas också möjligheten att göra grundavdrag vid högre inkomster.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Fi299 


5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

(Hittar inga åsikter om arbetsrätten).


6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Visserligen innebär flyktingmottagandet självklart på kort sikt en kostnad, men den bör rimligen på sikt inte ses som en sådan. I långa stycken innebär flyktingmottagandet en investering som kommer mottagarlandet till del, då många flyktingar om de tvingats stanna länge i Sverige rotar sig och stannar i Sverige.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2006/07&bet=U228 


7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

I ett första steg höjer vi därför den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet från dagens 680 kronor till 970 kronor de första 100 dagarna och därefter till 870 kronor fr.o.m. 2010. Vi höjer dessutom ersättningsnivån under hela arbetslöshetsperioden till 80 procent. Bruttokostnaden för dessa förbättringar är 10 700 miljoner kronor 2010.

En särskilt ekonomiskt utsatt grupp är de som inte kvalificerat sig till någon inkomstrelaterad ersättning och som enbart får ut grundbeloppet. Vi höjer därför också grundbeloppet från dagens 320 kronor till 420 kronor per dag, och den lägsta nivån i aktivitetsstödet höjs från 223 kronor till 320 kronor per dag. För detta ändamål avsätter vi 2 800 miljoner kronor 2010.

Till följd av att vi avvisar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som gör att 54 000 personer (varav regeringen beräknar att 22 000 går till Arbetsförmedlingen) går miste om sin ersättning från sjukförsäkringen 2010 så avsätter vi mer pengar än regeringen till anslaget för sjukpenning. Till följd av detta minskar vi kostnaderna för aktivitetsstöd med 800 miljoner kronor 2010.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A419 


8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Vi avsätter lika mycket medel som regeringen på internationella klimatinvesteringar, men jämfört med regeringen anser vi att klimatinvesteringar utomlands ska göras enbart i utvecklingsländer och inte i vissa EU-länder som regeringen föreslår. Dessutom ska de inte användas för att nå det svenska nationella klimatmålet.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=MJ405 


9. Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Efter regeringens soloåkning utan hänsyn till hela riksdagens åsikter står vi nu inför det faktum att en yrkesarmé håller på att skapas. Efter ett sekel med en värnpliktsarmé med stor folklig förankring går vi mot ett osäkert stadium där vi inte vet vare sig kvaliteten på rekryteringen, antalet som kommer att låta sig anställas eller kostnaden för detta nya yrkesarmésystem.

Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag på utökade resurser till internationella insatser. Likaså avvisas satsningen på SAC-samarbetet. Vänsterpartiet vill säkra och förstärka det nationella försvaret och föreslår därför en satsning på den nationella skyddsstyrkan. Vi vill även satsa på ett utökat arbete med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor.

Vidare avslår vi alla anslag för främjandet av svensk vapenexport samt stöd till den europeiska försvarsbyrån (EDA).

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=F%C3%B6252 


10. Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Vi vill att riksdagen upphäver FRA-lagstiftningen och tillkännager för regeringen som sin mening att man omedelbart ska tillsätta en parlamentarisk utredning som utreder frågan i grunden. I avvaktan på ett nytt beslut angående signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet avslår vi regeringens förslag på utökade resurser för Försvarets radioanstalt.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=F%C3%B6252 

Angående frågan om Säpos ökade möjligheter till avlyssning och mailavläsning:

Jag är väldigt rädd att det här leder till ytterligare en åsiktsregistrering av människor. Det är vår stora rädsla. Man kan ju nämna öststaterna och Sovjet till exempel som väldigt stor kritik men jag tycker att vi är på väg dit själva och bevisligen så råkar människor väldigt illa ut.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2389221 

När det gäller FRA var vi i V mot förslaget o röstade nej.  Ang Ipred så är det lika. Alla slags system av registrering är vi väldigt skeptiska mot vi menar att man inte har haft med sig intigritetsaspekten i så stor omsträckning som man bör när man lagstiftar samma gäller för om nyttan av intrånget väger upp.

https://sites.google.com/site/svarfraanriksdagen/svaren/lena-olsson--v 


11. Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att återinföra halvtidsfrigivningen för dömda. Vi är övertygade om att längre inlåsningstid inte leder till bättre rehabilitering. Vi tror däremot att den s.k. normaliseringsprocessen bättre gynnas av att frivården får ta ett större ansvar inom ramen för strafftiden. Vi anser på sikt att alla ska kunna omfattas av möjligheter att avtjäna halva strafftiden i frihet, men eftersom en sådan reform kräver stora strukturförändringar inom kriminalvårdens olika delar lägger vi till att börja med fram förslag om att denna reform ska omfatta de som för första gången dömts till frihetsberövande påföljd.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Ju334 


12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

(Hittade inga svar).


Jan Lindholm (mp) vill slopa arbetsgivaravgift för soloföretagare!

Jan Lindholm är förstanamnet på Miljöpartiets riksdagslista.  


1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Jag är politisk allätare men mina största intressen finns inom energi och trafikområdet. Jag är även engagerad i barnfrågor, alkohol och drogfrågor, elöverkänsligas problem och global rättvisa.

http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=68304 


2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Generell nedsättning av arbetsgivaravgifter, Slopad arbetsgivaravgift för soloföretagare, Nedsatt arbetsgivaravgift för små, forskningsintensiva företag, Krafttag mot svartjobben stärker laglydiga företag, Reformer av 3:12-reglerna, Starta-eget-bidrag.

Vi vill göra det lättare att spara ihop ett startkapital till en företagsstart. Därför vill vi införa ett etableringskonto enligt den modell som redan finns i Danmark. Alla löntagare ska därmed skattefritt kunna sätta av pengar som kan användas för att starta ett nytt företag. En utgångspunkt för ett svenskt etableringskonto skulle kunna vara att det blev möjligt att på detta sätt åtminstone spara ihop minimiinsatsen för att bilda ett aktiebolag (för närvarande 100 000 kronor). Även om många inte har möjlighet att spara ihop så pass mycket skulle det ändå finnas en viss möjlighet för löntagare med ganska normala inkomster att under några år skrapa ihop ett hyfsat startkapital.

Miljöpartiet har som nämnts tidigare gjort upp med de borgerliga partierna om att ett övergripande mål om en 25-procentig minskning av företagens administrativa börda sätts för denna mandatperiod. För att ytterligare bistå Regeringskansliet med resurser i detta arbete och för att kunna mäta resterande regelområden tillskjuter vi 5 miljoner kronor till Nutek för att ta fram förslag som innebär betydande minskningar av företagens administrativa regelbörda. Genom detta resurstillskott bör takten i regelförenklingen kunna ökas så att 25-procentsmålet uppnås. Ett förslag som snarast bör genomföras är ett uppgiftskravsregister för företag som hindrar flera myndigheter från att kräva in samma eller snarlika uppgifter från företag, det vill säga förhindrar onödigt uppgiftslämnande från företag. Vi vill också att ett nytt regelverk kring konsekvens­analyser av nya regler som påverkar små och medelstora företag genomförs omgående.

För att skapa mer jämställda förhållanden mellan företag bör en utredning med syfte att ta fram en ny aktiebolagslag riktad mot mindre företag snarast tillsättas. Utredningen bör se över vilka regler som kan tas bort eller göras enklare för mindre företag. Exempel på regler som bör ses över är kraven på inrapportering av statistik, storleken på aktie­kapitalet och förenklad byråkrati. Utredningen bör också studera erfarenheterna av liknande lagstiftning i våra grannländer. Med en ny aktiebolagslag för småföretag kan fler företagare använda företagsformen aktiebolag och människor som bara kan avvara en lägre kapitalinsats ska kunna nyttja aktiebolagsformens fördelar.

En helt fri marknad utan styrande regler skapar inte goda förutsättningar för företagande. Istället behövs en stöttande samhällsstruktur som ger stabila och gynnsamma villkor för samtliga företag. Det är också befogat att från statligt håll göra särskilda satsningar på att stötta företag. Det kan gälla rent ekonomiskt stöd, vilket är speciellt motiverat i det allra tidigaste skedet när en idé ska omsättas till en företagsidé, men även under senare skeden i ett företags utveckling behövs service från samhället i form av stöd, information och tjänster. Det behövs en mängd åtgärder för att Sverige ska bli bättre på att stötta våra företag på ett bättre sätt än idag.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=N323 


3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Lissabonfördraget innebär en kraftig förskjutning av makten inom EU från de små länderna till de stora. Sveriges inflytande i EU:s ministerråd minskar och därmed våra möjligheter att påverka lagförslag.

Förslaget om att införa "passareller" innebär att Europeiska Rådet med enhällighet kan besluta om att avskaffa vetorätten och gå över till beslut med kvalificerad majoritet på områden där fördraget kräver enhällighet.

http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=157516 


4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Förmodligen måste en stor del av skatteuttaget läggas på nya fastighetsskatter om det skall vara möjligt att minska skattefusket.

Höga generella konsumtionsskatter är ett problem, varför de troligen måste reformeras och tydligare differentieras. System för att ta ut bomskatt enligt norsk modell och kilometerskatt på tunga fordon borde kunna utvecklas så att även de tar en större del av ansvaret för att finansiera det gemensamma.

En årlig medborgaravgift skulle kunna vara ett alternativ till inkomstskatt. Den gamla principen om skatt efter bärkraft blir nästan omöjlig att upprätthålla i den globaliserade verkligheten, så kanske kan den bytas mot skatt efter konsumtion med någon ny teknik som inte gynnar brottslighet.

Ett nytt system måste kunna innehålla utrymme för överföringar från rika till fattiga, det får inte bryta samman på grund av konjunktursvängningar, det måste fungera på en global arbetsmarknad, styra mot miljö- och klimatmål men även vara rättssäkert, enkelt och billigt.

Många delar i ett modernt skattesystem för en globaliserad värld måste förmodligen även samordnas internationellt. Tankarna bakom Tobinskatten kan vara en utgångspunkt för en del av de skatter som rimligen måste finnas för att på något sätt fördela bördan efter förmåga.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Sk474 


5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Det har under en tid pågått en intensiv samhällsdebatt om arbetsrätten måste förändras, bland annat gällande stridsåtgärder och undantag från LAS. Miljöpartiet anser att den svenska modellen där arbetsmarknadens parter i huvudsak själva löser de problem som finns är bra. Sett till antalet konflikter på arbetsmarknaden ligger Sverige mycket lågt jämfört med de allra flesta länder. Miljöpartiet genomförde tillsammans med de fyra borgerliga partierna 2001 ett undantag i LAS gällande turordningsreglerna för företag med högst 10 anställda som var nödvändigt. För ytterligare förändringar i arbetsrätten måste dock arbetsmarknadens parter komma överens. Miljöpartiet välkomnar att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna tillsammans ser över huvudavtalen och gör de förändringar som man anser nödvändiga.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=N323 


6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

1993 valde riksdagen att förse utlänningslagen med en portalparagraf utifrån barnkonventionen. Man stadgade att ”i fall som rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver”. Portalparagrafen har dock blivit fullständigt tandlös. Regelmässigt hänvisar utlänningsmyndigheterna till att vikten av en reglerad invandring väger tyngre än portalparagrafen, vilket är befängt. En annan internationell konvention, Dublinkonventionen, som slår fast att en flykting skall återsändas till första asylland i stället för att få sitt ärende behandlat i, i detta fall Sverige, väger också i varje läge tyngre än barnkonventionen och utlänningslagens portalparagraf. Då inte FN:s barnkonvention är lag i Sverige kan heller inget hända om man bryter mot den.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=So292 


7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Att lagreglera ytterligare om att arbetsgivare skall kunna begära sjukintyg av den anställde redan första dagen minskar inte sjukfrånvaron.

Det är rimligt att ta bort den tvingande regeln om att försäkringsläkare ska ge bedömning innan beslut kan tas om medicinsk utredning.

Vi anser att riksdagen bör återkomma med förslag på lagrum som stärker individens möjlighet att medverka i Försäkringskassans val av insatser och utredningsinsatser som rör honom eller henne.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2006/07&bet=Sf23 

Regeringen vill snäva in processen med preciserade tids­gränser. Senast efter tre månaders sjukfrånvaro ska det prövas om den försäkrade kan utföra andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren än sina vanliga. Det är helt rimligt. Men vi anser inte att det är rimligt att arbetsförmågan senast efter sex månaders sjuk­skrivning skall bedömas utifrån om den försäkrade kan utföra något arbete på arbets­marknaden i sin helhet. Det är en alltför rigid gräns.

En rehabiliteringsgaranti tycker vi är bra. Det finns sjukskrivna människor som alltför länge har väntat på sådan och därmed fördröjt återgången till arbete.

Nu föreslås ytterligare en sänkning genom att beräkningsgrunden ska multipliceras med 0,97. På detta sätt beräknar regeringen kunna spara in 585 miljoner kronor inom sjukpenningen och 531 miljoner kronor i föräldra­försäkringen för 2008. Detta kan verka harmlöst men för enskilda betyder detta en påtagligt sänkt ersättning. Det slår mot en grupp som redan är utsatt och vi vill att riksdagen avslår regeringens förslag.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=Sf316 

Miljöpartiet vill ha en arbetslivstrygghet som innebär att sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring slås ihop till ett nytt trygghetssystem. Den sammanslagna försäkringen ska gälla både anställda och företagare, vara skattefinansierad och nivåerna i det som i dag är sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen ska jämställas. Därmed blir två myndigheter, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, en myndighet och därutöver förstatligas försörjningsstödet som idag kommunerna ansvarar för. Tillkommer gör ett förändrat arbetssätt som ska präglas av både helhetssyn, effektivitet och individfokus.

Miljöpartiets bedömning är att om arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som inkomstförsäkring för tillräckligt många krävs att flertalet av de försäkrade ska ha 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen är idag inte inflationsskyddad och räknas därför inte upp automatiskt. Regeringen har heller inte höjt nivån under mandatperioden utan tvärt om sänkt den under de första hundra dagarna. Som ett resultat av detta slår allt fler personer i taket och får därmed i praktiken mycket lägre ersättning än 80 procent. Vi föreslår att taket höjs med 100 kronor per dag, men på grund av det kärva ekonomiska läget föreslås detta först från och med 2012.

Det är också viktigt att ersättningsnivån på sikt höjs till 80 procent under hela ersättningsperioden och att den inte sänks efter ett visst antal dagar samt att denna nivå också ska gälla de som deltar i till exempel jobb- och utvecklingsgarantin.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A307#_Toc243464090 


8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

En stark klimatpolitik är den motor som behövs för att skapa nya jobb och miljödriven näringslivsutveckling i hela Europa. Ambitiösa program för energieffektivisering kan tillsammans med investeringar i infrastruktur och industri skapa miljontals arbeten samtidigt som det ger minskade utsläpp.

Det globala klimatarbetet måste bygga vidare på befintliga internationella instrument såsom klimatkonventionen, Kyotoprotokollet och EU:s utsläppsrättshandel samtidigt som nya instrument utvecklas. Ett exempel är sektoriella överenskommelser inom industrin.

Miljöpartiet de gröna anser att klimatpolitikens befintliga instrument och åtaganden bör kompletteras med ett moratorium för prospektering efter oexploaterade olje-, kol- och naturgaskällor.

Miljöpartiet de gröna avvisar kärnkraften som svar på klimathotet.

Bensinskatten är det hittills enskilt viktigaste styrmedlet för att minska klimatpåverkan.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=MJ19 


9.  Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

(Hittade inga åsikter om försvarspolitiken).


10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Att man kan använda modern teknik för att lyssna på all kommunikation är inte mindre osmakligt än sovjetsystemets alla angivare. Förslaget att ge försvarets radioanstalt kraftigt ökade befogenheter att avlyssna all elektronisk kommunikation är inte bara ett hot mot integriteten för den enskilde, utan även ett allvarligt hot mot utvecklingen av samhället.

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=152082 

Inte nog med att upphovsrättsinnehavarna getts polisära befogenheter; det finns en överhängande risk att nästa steg för företrädare för upphovsrättsinnehavarna är att kräva enskilda på stora belopp med hot om stämning inför domstol om de inte betalar direkt.

Dagens rättspraxis visar att domstolar anser att innehavaren av ett Internetabonnemang har bevisbördan. Den enskilde måste bevisa att han eller hon inte har genomfört den olagliga fildelningen som registrerats med hans eller hennes IP-adress. Denna utveckling är ytterst oroväckande för rättssäkerheten.

Mot bakgrund av detta är det enda rimliga att riva upp de delarna av Ipredlagen som ger upphovsrättsinnehavare och deras företrädare möjlighet att i domstol få ut uppgifter om vem som står bakom ett visst abonnemang samt de övriga befogenheter som är förknippade med den förstnämnda.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=N316 

Det vi ser som problematiskt vid användning av hemlig teleavlyssning, hemlig kameraövervakning och hemlig teleövervakning är när detta medför att oskyldiga och tredje part i direkt oproportionerlig och oacceptabelt hög grad utsätts för integritetskränkningar.

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=162523 

(Inget kommer upp om datalagringsdirektivet, men det framgår att partiet som sådant är emot direktivet).


11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

(Hittar inga uppgifter om Lindholms inställning).


13.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

(Hittar inga uppgifter om Lindholms inställning). 


Peter Hultqvist (s) pläderar för kreditgarantiföreningar!

Peter Hultqvist är förstanamnet på Socialdemokraternas riksdagslista i Dalarna. Eftersom många inte orkar svara på våra frågor så har vi börjat söka efter svaren på nätet.

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Sverige ska vara ett land där alla människor har en chans oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst och social status. Vårt land ska inte vara ett klassamhälle som delar upp människor och skiljer dem åt. I Sverige ska vi hålla ihop.

http://data.s-info.se/data_page/26/documents/Detta_tycker_jag_om_Sverige.pdf

Nu blir det socialdemokratins uppgift att se till att valrörelsen kommer att handla om hur arbetslösheten ska bekämpas och den sociala tryggheten värnas och utvecklas.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=44346


2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Ett växande problem för många små och mindre företag är tillgång till kapital för utveckling. Förändringar i förmånsrättslagen har försämrat lånemöjligheten för många småföretag. Detta har särskilt uppmärksammats i inlandet då bankernas värdering av säkerheter försämrat företagens lånemöjligheter. Detta är ett allvarligt problem, särskilt nu när stora grupper av företagare födda på 40-talet är på väg att bli pensionärer. Svårigheten med banklån försämrar möjligheterna för någon att ta över företagen vid generationsväxlingen.

Tillgången till riskkapital lyfts ofta fram som en förutsättning för entreprenörskap. Om vi definierar riskkapital som delägarkapital eller aktiekapital innebär det dock att den som går in med kapital i ett litet företag fort blir huvudägare. En företagare som har ett aktiekapital på 100 000 kronor blir i praktiken av med ”sitt företag” om en utomstående aktör går in med nytt kapital i företaget. Det vill inte de flesta företagare. Det är ju deras livs idé de skapat med företaget.

Det är därför det är så viktigt att det finns bra lånemöjligheter även för små företag. Med det regelverk som i dag styr bankernas bedömningar är det ibland svårt att klara möjligheten att via banklån finansiera företagen fullt ut. En väg att förbättra lånemöjligheten för företagen är att stödja utvecklingen och uppbyggnaden av kreditgarantiföreningar. Det är en global idé för lokal nytta.

Runtom i landet har kreditgarantiföreningar etablerats. Kreditgarantiföreningarnas syfte är att genom kreditgarantier, rådgivning och mentorskap stärka framför allt de små och medelstora företagen. Målet för föreningarna är att fungera som ett stödsystem, och det grundar sig på ett helhetsperspektiv där man bygger upp ett kompetensnätverk runt företagaren med bland annat mentorskap och rådgivning där kreditgarantin är en viktig del.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=N269

Samhället som helhet måste ta ett ansvar för att stimulera kvinnor att bli företagare. Vi måste skapa bättre förutsättningar för kvinnor att starta företag genom bättre ekonomiska villkor och genom att stimulera nätverksbyggande. Vi måste också stötta befintliga kvinnliga företagare på olika sätt. I det sammanhanget måste man ha speciellt fokus på kvinnor med utomnordisk bakgrund.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=N275


3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Irland har nu sagt nej till det s k Lissabonfördraget. Hade det ställts under folkomröstning i Sverige hade det säkert också blivit ett nej. En ny folkomröstning om EMU i vårt land skulle också sluta med ett nej. Var finns den fråga inom EU som klarar att möta en folkomröstning och det hela slutar med ett ja ?

Jag vet inte. Kanske någon annan vet. Men man ska ha klart för sig att Europa är en kontinent med olika språk, olika kulturer, olika religioner och traditioner. Därför finns det en tröghet och ett motstånd som riktas mot nya försök till överstatlighet. Misstron mot de argument och förslag politikerna presenterar finns tydligt.

Jag tror definitivt inte att vi ska lämna EU. Men vi måste betrakta samarbetet som just ett samarbete mellan nationalstater och inte ett bygge av Europas Förenta Stater. En hel del politiska företrädare drömmer om och agerar efter detta. Avståndet mellan dem och de som de representerar, d v s sin egen befolkning, är mycket stort.

Nu efter att Irland sagt nej så borde även högerregeringen i Sverige inse att oklarheterna kring svenska avtals suveränitet måste redas ut innan riksdagen behandlar Lissabonfördraget. Varför ska det vara så omöjligt att värdera hållfastheten i den svenska arbetsmarknadsmodellen högt ? Men det är väl som vanligt. Högern säger en sak, men gör en annan !

http://www.s-bloggar.se/l/dmm66/var-finns-den-eufraaga-som-klarar-en-folkomroestning-


4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Välfärden är viktigare än högerns skattesänkningar.

Straffskatten på pensionärer ska bort.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=43607


5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Vi gör samma prioritering som facken i avtalsrörelsen: först kommer rätten till heltid och att stoppa möjligheten att kringgå arbetsrätten med bemanningsföretag. Vi vill också ta bort undantaget av två personer i LAS. Detta är det undantag som används vid förhandlingar om uppsägningar. Bestämmelsen innebär att personer helt blir utan skydd. Så tänker vi fortsatt stå upp för arbetsrätten. Istället för ökade klyftor går vi socialdemokrater till val på att stå upp för trygghet som den enskilde arbetstagaren har i och med arbetsrätten.

http://www.dalademokraten.se/sida/id/113095/


6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Med billiga arbetskraftsinvandrare från andra kontinenter ska nu lönerna i Sverige pressas nedåt. Det och inget annat är kärnan i det förslag till ökad arbetskraftsinvandring som högerregeringen nu presenterar.

Varken AMS eller de fackliga organisationerna ska kunna lägga synpunkter på om det finns arbetskraftsbrist. Det blir arbetsgivarnas privilegium. Med enkelhet kan vi konstatera att regeringen angriper svenska löntagare på ännu ett område.

Detta förslag passar dessutom som hand i handske till de statssubventionerade hushållsnära tjänsterna. Det öppnar för att de rika till en billig penning, med arbetskraft från andra kontinenter, kan klara sin hemservice. Det hela är dessutom avdragsgillt från skatten. Strategin för hur låglönemarknaden ska fungera blir allt tydligare. På punkt efter punkt skräddarsyr högerregeringen lösningar för överklassen.

Det som sker är djupt utmanande. I kombination med den sänkta a-kassan så blir detta en press nedåt på lönerna. Vi kommer att få ett brett låglöneproletariat som behöver flera jobb för att försörja sig om detta fortsätter. Klassklyftorna ökar i högerns Sverige !

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=15615

Sverigedemokraterna har sina rötter i rasistiska rörelser. Partiet står för en åtskillnadspolitik där gamla och nya svenskar på olika sätt ska skiljas åt. Det går inte att ha ett system där vissa på grund av bakgrund, språk, religion eller hudfärg med automatik blir att betraktas som andra klassens medborgare. Historien är fylld av sådana exempel. Jag är övertygad om att detta inte håller. Ett fungerande samhälle måste ha allas lika värde som grund.

Däremot tycker jag att ansvaret för flyktingmottagandet i Sverige måste spridas. Om många flyktingar som fått uppehållstillstånd väljer att bosätta sig på en ort kan i dag inte någon myndighet sätta en gräns för vad som är rimligt. Det är inte rätt att vissa kommuner får ta ett mycket stort ansvar och andra inget.

Frågan blir i det närmaste patetisk när borgerliga krafter i Sveriges riksdag driver igenom amnestilagen. Med gråten i halsen vädjande man om amnestin.

Sedan sitter borgerliga kommunpolitiker runt om i landet och inte är beredda att ta emot flyktingar. Sådant är dubbelmoral! Det är en dubbelmoral som högeralliansen nu tar med sig in i regeringsställning.

http://data.s-info.se/data_page/26/documents/Det_finns_anledning_att_fundera_over_sverigedemokraterna.doc


7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Det gäller att hitta en mänsklig hantering. Det går inte att tidsbestämma ett sjukdomsförlopp, säger Hultqvist.
Man ska inte som sjuk behöva oroa sig för den typ av prövning som görs nu.- Det nuvarande systemet som regeringen Reinfeldt riggat är en enda stark markering mot människor som är sjuka. Sjukdom ska inte leda till att man hamnar i arbetslöshet och utanförskap och rätt in det sociala.

http://www.dalademokraten.se/sida/id/132890/


Högerregeringen tvingade fram höjda  avgifter till a-kassan som en av sina första åtgärder. Det resulterade i att 500.000 personer lämnade a-kassan och blev utan ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Sedan ökade arbetslösheten. För många arbetslösa blev den enda utvägen att söka socialbidrag.

Nu lovar den rödgröna oppositionen att höja taket i a-kassan till 950 kronor. Dessutom ska avgifterna till a-kassan sänkas. Dessa båda besked välkomnas av många. Högerns försämringar har skapat rena mänskliga tragedier. Arbetslösa har upplevt sig som rejält tilltryckta och rent av mobbade av statsmakten.

Som sagt, en av högerns första uppgifter var att försämra a-kassan. En av en ny rödgrön regerings första uppgifter måste vara att restaurera a-kassan. Det visar en viktig skiljelinje mellan höger och vänster. Arbetslösa ska inte behandlas som andra klassens medborgare !

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=41681                                                                                                       


8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

I verkligheten handlar det istället om att inse att klimatproblemen är ett hot mot mänskligheten. Nyliberalism och marknadstänkande fungerar inte i förhållande till miljöproblemen.

Högerpartierna har ingen trovärdighet i miljöfrågan. Statsministern själv gömmer sig bakom uttalanden om att USA och Kina måste gå i spetsen. Det är defensivt. Sverige har utmärkta förutsättningar att även i fortsättningen vara ett miljöpolitiskt föredöme. Spela inte bort de korten !

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=11463

Vi anser att torven är en mycket viktig energikälla och bör klassas som ett biobränsle. Därför bör torven ingå i systemet med utsläppsrätter.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=MJ292


9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Det sker en successiv ökad satsning på såväl armé, flyg som marin i dagens Ryssland. Denna långsiktiga upprustning berör också Östersjöområdet. Det planerade bygget av en gasledning ökar Rysslands politiska, ekonomiska och militära intressen i Östersjön.

Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön. Från svensk sida är det rimligt att markera en högre grad av militär närvaro på Gotland än vad som i dag är fallet för att visa på insikt om att den strategiska situationen återigen förändras och kräver nya prioriteringar. Det kan t.ex. handla om att inom försvarets totala ram pröva hur verksamheten på Gotland kan utvecklas, vilket bl.a. innefattar var övningar förläggs och hemvärnsorganisationens roll.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=Fö246


10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Vad ska hända med FRA-lagen ? Inom högerblocket finns en malande oro. Stora väljargrupper, inte minst bland ungdomen, vänder sig emot dem. Fredrik Reinfeldt försöker låtsas som om han öppnar en dörr för kritikerna. Men i verkligheten så är det ett spel för galleriet.

Inom centern mullrar det. Lösningen där tycks vara att inga "svenskar" får avlyssnas. Däremot går det bra med "utlänningar". Ja, vad säger man om dessa konstruerade nödlösningar för att framstå som litet bättre i opinionen.

Bland folkpartisterna finns en organiserad motståndsrörelse mot FRA-lagen och inom moderaterna skrivs det debattinlägg mot den.

Det enklaste för Reinfeldt vore att börja om från ruta ett, dvs tillsätta en parlamentarisk kommission och låta alla partier vara representerade. Men det kommer inte att ske. Prestigen sitter för djupt. Reinfeldts självförvållade plåga kommer därför att fortsätta.

Det kan hänvisas till riksdagsbeslut och utredningar men legitimiteten kommer inte att finnas. Regeringen får koka i sin egen soppa, medan debatten pågår ända in i nästa valrörelse. Den lever sitt eget liv. Reinfeldt har för länge sedan förlorat greppet.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=25599

När det gäller kameraövervakning på allmän plats har det dock varit svårt att få tillstånd med hänvisning till den personliga integriteten. Av den orsaken kan det finnas anledning att se över både gällande lagstiftning och gällande tillämpning av densamma i syfte att modernisera regelverket. En modernisering bör syfta till att underlätta möjligheten att använda övervakningskameror i brottsförebyggande syfte.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=Ju244

(Vid en sökning på Ipred och integritet hittades inga uppfattningar).


11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

(Kunde inte hitta några uppfattningar om detta).


12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Men konsumentpolitik är en välfärdsfråga och bör få komma högre upp på den politiska dagordningen, och kommunerna bör ge sina invånare bra kunskaper om konsumentråd.

Det förebyggande arbetet är något vi aldrig får glömma och att Konsumentverket är ett viktigt instrument i det.

Den nya skuldsaneringslagen som den socialdemokratiska regeringen lade fram gav steg åt rätt riktning, men fortfarande behöver man se över frågan om t.ex. evighetsgäldenärer. Det bör vara särskilt viktigt att se över regler för hur man kommer till rätta med äldre gäldenärers situation.

Vi har träffat äldre som har en svår situation och som har svårt att få sin situation att gå ihop.

Regeringen bör se över om KFM vid beslut om skuldsanering kan ta hänsyn till humanistiska faktorer, t.ex. ålder eller sjukdom. Det är rimligt att en människa som är gammal eller svårt sjuk och får en skuldsanering beviljad kan få en lägre återbetalningsgrad än i normalfallen eller annars en mer förmånlig behandling av sitt ärende med hänsyn till individuella faktorer.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=C337


Marie Lenholm (m) har ungdomsproblem som en av sina hjärtefrågor

Marie Lenholm står som åttonde namn på Moderaternas riksdagslista.

---

1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Arbete då det är grunden till vår välfärd.


2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Sänkta arbetsgivaravgifter, lätta upp byråkratin, enklare vardag för småföretagare och en större trygghet för de som tar steget och vågar satsa!


3. Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Jag är inte tillräckligt insatt i den frågan idag för att kunna ge ett vettigt svar.


4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Jag tycker att det är för högt då det måste löna sig att arbeta och ge utrymme för valfrihet. Jag tycker att själva systemet är bra, men att det säkerligen kan optimeras och att skatterna kan användas på ett bättre sätt. Tycker inte att vi i tillräcklig utsträckning ger de människor som verkligen är i behov av samhällets stöd, unga som äldre, det som jag gärna betalar skatt till. Samtidigt finns det de som utnyttjar systemen och det är något som vi i större grad måste komma tillrätta med. Om vi kom tillrätta med "missbruket" av skattemedel är jag säker på att vi skulle kunna sänka skatten och ändå öka välfärden.


5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja, jag tycker nog det då det kan vara lite väl stelbent ibland. Här måste finnas ett samförstånd som ger företag förutsättningar att lyckas samtidigt som det måste finnas utrymme för olika personligheter och förmågor i arbetslivet.


6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Jag tycker det är bra i grunden men att vi kanske inte alltid hanterar frågor kring invandring och flyktingar på ett så bra sätt. Det kan aldrig vara OK att människor som sökt sig till Sverige ska utvisas efter många år här. Det är inte mänskligt. Jag tycker också att vi måste våga vara öppnare i diskussionerna. Vi kan aldrig komma tillrätta med våra misslyckanden i dessa frågor om ingen vågra prata om problemen högt.


7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Det är alltid viktigt att följa upp hur beslut och nya regler slår. Det kan vara svårt att förutse alla tänkbara situationer. De förändringar som gjorts har varit nödvändiga och har gett resultat, men vissa frågetecken behöver rätas ut. A-kassan behöver ses över.


8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Skatter är en väg att gå, men det måste användas med fingertoppskänsla så att det ger rätt och mest effekt på rätt ställe. Högre inblandning av förnybara bränslen är en väg att gå och ger ganska stor effekt snabbt. Tror att den vägen är snabbare och enklare att gå än att använda förbud som metod.


9.
Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Känner mig inte tillräckligt insatt för att svara på den frågan i dagsläget.


10.
Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Det är svåra frågor tycker jag. Vart går gränsen för integritet gentemot att skydda?


11. 
Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Större fokus och medel till barn i behov av särskilt stöd. Jobba med förebyggande istället för att släcka bränder. Så tidigt som möjligt hitta vägar för att bryta barn och ungdomars väg mot brottslighet. Våga se, våga agera och använda evidensbaserade metoder för att komma tillrätta med olika problematiker. Se individer, bemöta de med respekt. Våga tala öppet om frågorna, våga vara vuxna och inse att det som kostar lite idag kommer bli mycket dyrt i en framtid om vi inte tar kostnaden här och nu. Snabba på utredningstider hos polisen och åklagarmyndigheten. Öka kunskapen inom Socialtjänsten, förändra utbildningen för socionomer, attitydförändringar och ökat engagemang. Det finns mycket att göra här och det kanske märks att det är en av mina hjärtefrågor!


12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Här finns ett föräldraansvar att lära sina barn om ekonomi och kanske ett läge för skolan med ett nytt ämne för att öka förståelsen. Större krav på bättre kreditprövningar, tydligare och mer lättförståelig information om vad ett lån egentligen kostar. Ibland är det ju också tyvärr så att man kan inte lära av något annan än av sina egna misstag.

Med vänlig hälsning
Marie Lenholm

---

Tack!

Annelie Mattson-Djos (mp) vill förbjuda snabba sms-lån!

Annelie Mattson-Djos är andranamnet på Miljöpartiets riksdagslista.

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Vi anser att det krävs stora satsningar på miljöteknik, kollektivtrafik och energieffektiviseringar för att göra samhället mer hållbart och lösa de utmaningar vi har framför oss. Vi vill att Sverige ska ligga i framkant, inte minst eftersom framtidens jobb finns i framtidens gröna branscher.

Partiets viktigaste frågor är därför 1. Klimatet 2. Trygga trygghetssystem 3. Jobben.

För mig personligen är de viktigaste frågorna 1. Folkhälsa 2. Grön omställning till hållbart samhälle 3. Ökad medvetenhet om att allt är en helhet.


2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?


Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag, genomföra regelförenklingar och förbättra den finansiella situationen för småföretagare. Vi föreslår även inrättandet av ett arbets- och företagsvikariat där unga arbetslösa kan vikariera för äldre som vidareutbildar sig eller satsar på företagande. På så sätt ökar kompetensen på hela arbetsmarknaden. Det måste också bli enklare för nyanlända att satsa på företagande.

Både företagsklimatet och det atmosfäriska klimatet blir bättre genom den gröna omställningen till ett hållbart samhälle. Sverige ligger i framkant när det gäller miljöteknik och det kommer att skapas massor av
nya gröna jobb på landsbygden inom områden som biogas, övriga biobränslen, vindkraft och solenergi.

Miljöpartiet knyter samman klimatpolitiken med jobbpolitiken och tar vara på kraften i de små innovativa företagen. En grön omställning som både möter klimathotet och arbetslösheten.

Vi vill att ensamföretagare får ytterligare sänkning för den första anställda under det första året.

Vi vill inrätta en statlig riskkapitalfond för att underlätta för fler små och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Fonden ska finansieras genom vinstutdelningar från de statliga företagen.

Många nya entreprenörer har som drivkraft att ta ett större etiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Det bidrar till en hållbar utveckling. Ett sådant förhållningssätt ska främjas. Vi vill öka anslagen för innovationer, produktutveckling och miljöteknikutveckling i små och medelstora företag. Socialt och kooperativt företagande ska vara en del av en grön företagarpolitik. Vi arbetar för fler företagsetableringar på landsbygden. Vi vill aktivt verka för att utnyttja och förbättra möjligheterna att ta sociala, etiska och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling.


3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Lissabonfördraget är ett dåligt fördrag som ger EU mer makt över många områden, samtidigt som Sveriges medborgare inte fått rösta om denna förändring. Vi vill inte att EU utvecklas till ett Europas Förenta Stater med exempelvis ett gemensamt försvar och en gemensam utrikespolitik. EU lider av ett demokratiskt underskott och borde syssla med gränsöverskridande frågor, som att hejda klimatförändringarna.


4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Miljöpartiet tycker att det behövs en skattepolitik som syftar till att ge människor ökad frihet, större rättvisa och drivkrafter att medverka till ett hållbart samhälle. Skattepolitiken måste anpassas efter de utmaningar som samhället står inför.

Vi avvisar en snäv skattepolitik där det överordnade målet är att sänka skattetrycket. Låga skatter är bra, men måste vägas mot behovet av stabila statliga finanser och en fullgod allmänt finansierad välfärd.

Vi tycker att skattepolitiken ska användas för att klara klimat- och miljömål. Med höjda klimat- och energiskatter blir det lönsamt att energieffektivisera och dyrare att använda fossila bränslen som bidrar till klimatförändringar.


5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Vi tycker att den svenska modellen fungerar bra och är positiva till att arbetsmarknadens parter kommer överens om spelregler. Vi vill inte genomföra försämringar i lagen om anställningsskydd och anser att heltid och fast anställning bör vara norm. Vi vill ha jämställda löner och minska könssegregationen på arbetsmarknaden.
 

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Vi är positiva till arbetskraftsinvandring och vill ha en mer human och solidarisk flyktingmottagning än idag. I framtiden kommer allt färre personer i arbetsför ålder försörja en allt större andel äldre i befolkningen. Sverige måste bli ett attraktivt land att arbetskraftsinvandra till.

Människor som kommer hit för att söka skydd ska inte behandlas som brottslingar utan ges goda förutsättningar att få en bra start. Fler borde få stanna och färre utvisas. Vi vill även öka de ekonomiska ersättningarna för dem som väljer eget boende, för att minska trångboddheten och segregationen.
 

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Ja, vi anser att trygghetssystemen måste omfatta fler och tycker inte att det är acceptabelt att människor faller mellan stolarna. Vi föreslår att a-kassan förstatligas och att sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen slås ihop och behandlas under samma myndighet. Vi vill inte ha en bortre gräns i sjukförsäkringen och vill ha en balans mellan ett ansvar att se till att människor får arbete, samtidigt som tryggheten inte försämras.


8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?


Det krävs tuffa åtgärder både globalt, internationellt och lokalt. Miljöproblemen är globala, men utsläppen lokala. Sverige och EU måste vara drivande för att få fram ett bindande, tufft globalt klimatavtal, men samtidigt själv gå i framkant för att utveckla ny miljöteknik, satsa på förnybara energikällor, energiomställning och modern miljövänliga trafiklösningar. Antingen kan vi luta oss tillbaka och tro att samma system som skapade problemen också kommer att lösa dem, eller ta kommandot. 
 

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Miljöpartiet är positiva till att Sveriges försvar går från ett invasionsförsvar till insatsförsvar och vill minska försvarets utgifter. Vi har en pacifistisk grund och vill avskaffa vapenexporten och ta fram en ”exit strategy” för Afghanistanstyrkan då FN-mandatet är djupt försvagat. 
 

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

FRA-lagen och IPRED är orimliga intrång i medborgarnas privatliv. Den personliga integriteten måste värnas och därför vill Miljöpartiet avskaffa både FRA-lagen och IPRED. Vi anser inte att staten ska övervaka alla medborgares kommunikation och tror inte att det går att backa in i framtiden med IPRED, och samtidigt sätta rättssäkerheten ur spel.
 

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

För att minska ungdomsbrottsligheten är det viktigt att arbeta för integration och goda livsmöjligheter för alla. Det behövs fler mötesplatser för att ge unga meningsfulla fritidssysselsättningar, mer resurser inom skolan och skolhälsovården och fler livschanser för de som hamnat snett.


12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Unga mellan 18-25 år utgör endast 10 procent av befolkningen, men står för en tredjedel av de obetalda SMS-lån som går till Kronofogdemyndigheten. Det är helt enkelt för lätt att få ett snabbt lån idag, då ingen kreditprövning sker, och information om återbetalning och den effektiva räntan är i princip obefintlig. Vi vill införa ett förbud mot snabba SMS-lån så att färre unga hamnar i skuldfällan.

Med vänliga hälsningar
Annelie Mattson-Djos
andranamn på Miljöpartiets riksdagslista

---

Tack!

Socialdemokrat får många enkäter!

En socialdemokrat har haft den goda smaken att tala om att han inte hinner besvara vår riksdagsenkät:

"Hej Fredrik!
Det är som så att det kommer ett stort antal enkäter och förfrågningar varje dag till oss så jag har bestämt mig för att inte sitta hela dagarna och besvara alla dessa. Det kanske är fel av mig men jag hinner tyvärr inte."

Ett förslag till de som inte hinner besvara enkäter är följande:
1. Spara alla tidigare svar på enkäter och använd metoden klippa och klistra.
2. När det är relevant, länka till en text som man som politiker tidigare har skrivit och som handlar om just de frågeställningar som framförs.
3. Ha en tydlig bild av vad man vill som politiker så att det inte krävs så mycket tankemöda att besvara dem.
4. Publicera en FAQ på en personlig hemsida.

/Fredrik Runebert


Anna Hagwall (sd) - Sverige behöver ingen Arbetskraftsinvandring!

Anna Hagwall står på 24:e plats på Sverigedemokraternas riksdagslista.

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Att få ner invandringen och integrera de som är här.
Att få ner kriminaliteten, öka tryggheten i vår utemiljö och att ge de äldre en bättre tillvaro.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Sänka skatterna för arbete eller helt befria småföretagen under en viss inkomst.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Dåligt, för att Sveriges självständighet har i praktiken upphört.

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Alldeles för högt, vår höga arbetslöshet visar att arbetsgivarna är obenägna att anställa folk, hellre moderniserar de produktionen eller rationaliserar de på annat sätt.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja, för att få större flexibilitet på arbetsmarknaden.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Vi behöver ingen arbetskraftsinvandring när 1 million människor är arbetslösa. Flyktingmottagning strikt efter Genevekonventionen.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Ja, sänka ersättningen.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Minska överbefolkningen på jorden.

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Dåligt att vi nästan inte har något försvar.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Nej, med tanke på den verklighet vi lever i, ska integriteten hellre inskänkas än att människors liv offras.

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Hårdare straff.

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Föräldrarna borde lära sina barn om verkligheten och uppfostra de att ta ansvar och stå för konsekvenserna av sina handlingar.

Ulf Berg betonar jobb, god ekonomi och eget ansvar

Ulf Berg är förstanamnet på Moderaternas partilista till riksdagen:

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?  

Jobben och en god statlig ekonomi.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Främst är en fungerande marknad där jobbskatteavdraget har gjort dalfolket 2,4 miljarder rikare vilket leder till ökad efterfrågan av företagens tjänster och produkter. Sedan bör vi gå vidare med sänkta arbetsgivaravgifter och minskad byråkrati.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Jag tycker det är bra och det är viktigt att samarbetet inom Eu kan utvecklas. Vårt län är ett av de mest exportberoende i Sverige därfär är det viktigt med frihandel och givetvis även utanför EU. Bra med frihet och rörlighet över gränserna, exempelvis bra att svenskar kan studera i London eller arbeta i Irland utan onödiga problem.

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Skattetrycket bör sänkas för att vi på sikt skall klara konkurrensen med andra länder. Men en bilarbetare i Sverige är cirka 35 procent billigare än i Tyskland. Så mot vissa länder klarar vi oss väl. Vi höjer skatter på sprit och tobak för att folk skall köpa mindre, höga skatter på arbete får samma effekt och det är bara arbete som kan ge ett gott välstånd.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Bör i första hand ske mellan arbetsmarknadens parter, det kan dock finnas vissa justeringar som måste göras. Skall förändringar göras skall ledstjärnan vara att det går lättare att få människor i arbete, inte att arbetsgivare godtyckligt kan sparka folk.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Bra och nödvändigt i båda fallen.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

När det gäller sjukförsäkringen har vi gjort tuffa men nödvändiga förändringar, kan finnas vissa justeringar att göra men det är mer av typen finputsning av reglerna. A-kassan bör ses över och speciellt om man både har arbete och F-skatt borde man inte tvingas till att avregistrera sig för att få vara med a-kassan.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Skatten är användbar vilket Sverige har bevisat. Det skall kosta stt skita ned. Men det är också viktigt med teknikutveckling så vi får processer och motorer som inte är lika skadliga. Skatterna får dock inte driva företag ur Sverige för att starta verksamheter i andra länder och spy ut gifter, det vinner inget på.

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Bra, det vore en katastrof med vänsterkartellens förslag som innebär besparingar med cirka 6 miljarder kronor.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Ser inga problem med FRA, men IPRED är det svårt eftersom det på ett annat sätt inskränker människors frihet på nätet. Men i andra vågskålen finns upphovsrätten. Så balansgången är svår.

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Tidiga insatser och bättre skolgång som ser möjligheter inte hinder med bråkige Kalle,

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Tyvärr finns det alltför många som drar på sig kostnader som man inte har råd med. En ökad ekonomiskt insikt är bra, men också att SMS lån och annat måste få ökat ansvar och inte låna ut pengar till dem som inte kan betala åter så en tuffare kreditprövning bör till. Men egetansvaret får man inte bortse ifrån, ser man till lyxfällan kan man undra om en del överhuvud taget använder hjärnan när det gäller den egna ekonomin.

---

Tack!


Piratpartisten Hanna Dönsberg betonar den personliga integriteten

Hanna Dönsberg innehar 15:e plats på Piratpartiets riksdagslista.
1.        Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Vi fokuserar på integritet, kultur och kunskap. Personligen är jag mest engagerad i att bevara rätten till personlig integritet.


2.        Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Piratpartiet vill förnya patentsystemet och upphovsrätten, så att samhället får möjlighet att genom innovation föras framåt. Här finns en enorm möjlighet för småföretagare, som sällan har råd eller tid med gamla distributionssystem och patentjurister. Jag tror dessa förändringar kommer leda till att företag samarbetar mer, med varandra och med sina kunder. Att vara ett företag att lita på, i kombination med att ständigt utvecklas med sin kundgrupp, kommer premieras. De som tänker kvantitet och billigast produktion kommer konkurreras ut.


3.        Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Lissabonfördraget är i merparten dåligt. Det är bra att EU-parlamentet får mer makt, men den ska vara gentemot kommissionen och ministerrådet, och inte gentemot svenska riksdagen. Vår riksdag är folkvald, det är inte EU-kommissionen och inte heller ministerrådet. I och med Lissabonfördraget får också EU-parlamentet inte bara mer makt, utan en bredare makt, vilket gör att de demokratiska beslutsprocesserna ligger alldeles för långt ifrån dem de berör. EU ska samarbeta i frågor som människosmuggling, inte bestämma över hur stora gurkorna som odlas i Sverige ska vara.


4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Mitt parti tar inte ställning i frågan.


5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Mitt parti tar inte ställning i frågan.


6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Mitt parti tar inte ställning i frågan.


7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Mitt parti tar inte ställning i frågan.


8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Avskaffandet av miljöpatent är ett viktigt steg i utvecklingen.


9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

FRA-lagen bör ändras. Försvaret ska lägga sina resurser på att finna hot, inte på att övervaka alla medborgare.


10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Jag ser stora rättssäkerhets- och integritetsproblem med de uppräknade lagarna. En oskyldig medborgare bör få ha sin anonymitet och sitt privatliv ifred, dessutom bör fildelning av privat karaktär vara lagligt.


11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Mitt parti tar inte ställning i frågan.


12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Mitt parti tar inte ställning i frågan. 

Hanna Dönsberg, riksdagskandidat Piratpartiet

---

Tack! 


Klassiskt liberalpartist vill avskaffa statliga medier

Andranamnet på Klassiskt Liberala Partiet, Staffan Ovesson besvarar här våra frågor:

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Liberala partiet har inte någon enskild viktigaste fråga. För egen del tycker jag exempelvis det är viktigt att avskaffa statligt kontrollerade medier, dvs. Sveriges Radio och Sveriges Television.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Färre regleringar och lägre skatter och avgifter. Liberala partiet vill minska de offentliga utgifterna radikalt och avskaffa de flesta av regleringarna av näringslivet. Bland annat vill vi avskaffa LAS och MBL.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

I praktiken innebär det inte så hemskt stor förändring. Att EU:s institutionella struktur förenklats är bra. Att man infört en juridiskt bindande rättighetsstadga, som bl.a. innehåller diverse positiva ”rättigheter” såsom anställningsskydd, är dåligt.

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Skattetrycket är för högt. Skatt på arbete innebär att människor tvingas arbeta för andra. Det är en moraliskt tveksam företeelse som man på sin höjd kan betrakta som något nödvändigt ont. Till det nödvändiga räknar jag polis, rättsväsen, försvar och inte så mycket mer. Resten bör etappvis avvecklas som offentliga verksamheter.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja, innehållet i t.ex. LAS finns det inget skäl att lagstifta om, utan det hanteras bäst av arbetsmarknadens parter. Det bästa regelverket utformas i fri institutionskonkurrens där ingen tvingas följa avtal som någon annan slutit. Jag tycker därför att LAS och MBL ska avskaffas.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Jag är för fri invandring. Att vi idag har en stor välfärdsstat behöver inte vara ett hinder om vi gör det möjligt för invandrare att avsäga sig rätten till offentliga förmåner. Man ska dock kunna utvisa invandrare som begår brott. Flyktingmottagning tycker jag ska bedrivas ungefär som idag.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

A-kassorna bör lämnas tillbaka till fackförbunden, samtidigt som subventioneringen av a-kassa avskaffas. Givetvis ska det stå var och en fritt att starta en ny a-kassa. På sikt bör även sjukförsäkringen privatiseras.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Det beror på vad som menas med effektiv. Att förbjuda utsläpp är förmodligen det effektivaste mot just miljöhoten men sällan det bästa för samhället. Generellt gäller att det bästa är att inrätta regelverk för miljöskadlig verksamhet som gör att externa miljökostnader internaliseras, dvs. drabbar den som orsakar dem. Ett typexempel är miljöavgifter. Till de minst effektiva metoderna hör subventioner, grön upphandling och detaljreglering av enskilda produkter – som tyvärr alla är metoder som används flitigt i dagens miljöpolitik.

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Jag tycker att svensk försvarspolitik ska präglas av ickeinterventionism, och jag ser i de ökande internationella insatserna en utveckling i fel riktning.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Jag ser integritetsproblem med alla de lagarna och vill verka för att de upphävs. Det är svårt att dra en generell gräns för integritetsskyddet, men överlag tycker jag det är viktigt att det finns privata sfärer.

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Jag tror att det behövs ökade resurser för polisen, men jag tror inte att det kommer att leda till någon dramatisk minskning av brottsligheten. I övrigt är jag inte så insatt i frågan och har inga särskilda krav på förändringar på området.

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Jag är inte så insatt i frågan och har inga särskilda krav på förändringar på området.

---

Tack!


Sverigedemokraten Tommy Hansson vurmar för svenskt försvar

Tommy Hansson återfinns på 35:e plats på Sverigedemokraternas riksdagslista och är även chefredaktör för SD-kuriren.

---

1.     
Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

För mig: stärk Sveriges militära försvar. För partiet: kraftig begränsning av invandringen, satsning på lag och ordning, förbättra villkoren för pensionärerna.

2.     
Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Satsa på småföretagen, sänk arbetsgivaravgifterna.

3.     
Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Dåligt. Det förvandlar EU till en överstatlig koloss med minskad makt för de enskilda staterna i unionen och ökad makt för Bryssel.

4.     
Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Det är för högt. Den enskilde får behålla alltför liten del av sin arbetsinkomst.

5.     
Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Vet ej.

6.     
Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Invandring och flyktingmottagning bör kraftigt begränsas.

7.     
Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Verkligt sjuka måste tillförsäkras nödvändig trygghet. Kostandsfri sjuk- och tandvård för illegala invandrare avskaffas.

8.     
Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Att bygga ut kärnkraften och minska kolanvändningen.

9.     
Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Den är under all kritik. Sverige håller i realiteten på att avveckla sitt militära försvar. Framförallt uppmärksammas inte det potentiella hotet från ett alltmer nationalistiskt och aggressivt Ryssland.

10. 
Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Framförallt FRA-lagren kan inkräkta på individens integritet genom möjligheter till telefonavlyssning och insyn i e-posttrafiken.

11. 
Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott. Stärk brottsoffrens ställning. Sänk straffåldern.

12. 
Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Kräv mer ansvar av ungdomarna.

/Tommy Hansson, kandidat till riksdag, landsting och kommun för Sverigedemokraterna.

---

Tack!


Fjärdenamnet i Klassiskt liberala partiet svarar

Hrafn Steiner står på fjärde plats det Klassiskt liberala partiets riksdagslista.

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Idag har Lp ingen specifik profilfråga, utan strävar efter att sprida klassiskt liberala värderingar på alla politiska plan. För min del är frågor som rör rättssäkerhet, immigration och äganderätt mycket viktiga.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

För att förbättra företagsklimatet så måste man anpassa förutsättningarna att uppmuntra företagare att investera. Detta gör man bäst genom att minska skattetrycket och en förenklad och mer flexibel anställningslagstiftning.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Lissabonfördraget medför en hel del bra förändringar inom EU samarbetet, men jag tycker fortfarande att det är viktigt att man kritiskt granskar vårt medlemskap. Jag är skeptisk till den centralstyrning unionen går åt och jag tycker det är viktigt att man från politiskt håll bestämmer sig var gränsen för EUs kompetens att stifta lagar skall gå.

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Det svenska skattetrycket är aldeles för högt. Dels så sker det ett omfattande resursslöseri i form av onödig byråkrati och dels så tycker jag att staten spenderar pengar på verksamhet som inte skall bedrivas i offentlig regi.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja, arbetsrätten måste bli mer flexibel och göra det enklare för företag att anställa och avskeda folk. Den tämligen rigida arbetslagstiftningen leder idag till att många människor klamrar sig fast i jobb man inte trivs i och folk utan arbetslivserfarenhet har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Invandring har alltid varit en källa till kunskap och utveckling. Av princip anser jag att alla ska ha rätt att bosätta sig vart man vill, men man måste även konstatera att så länge man har ett samhälle baserat på en välfärdsstat så kommer resursbegränsningar att tvinga oss till asylkvoter.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

På sikt bör sjukförsäkringen liksom a-kassan överlåtas till privat regi.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Genom att stärka äganderätten så skapar man ett incitament för medborgare att se efter sin egendom. 

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Huvudsyftet med försvarsmakten är att skydda invånarna i sverige från yttre militära och säkerhetsrelaterade hot från både stater och andra organisationer.  Det är viktigt att man alltid utvärderar våra åtaganden internationell och väger de strategiska fördelarna, och den humanitära vinningen, med internationella insatser med kostnaden både i liv och pengar.

Jag tycker det även är oroväckande att man i och med den föreslagna grundlagsändringen bereder en möjlighet att sätta in trupper mot svenskar i Sverige.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Ja, jag ser ett antal problem  med de lagändringar som kallas FRA-lagen samt de regleringar som innefattas av IPRED. Framförallt att innebär FRA-lagen att man ges rätt att avlyssna svenskar utan brottsmisstanke. Jag tycker även att det är viktigt att man har en tydlig gräns mellan försvarsverksamhet och polisiär verksamhet. En myndighet skall inte arbeta med bägge. IPRED tycker jag innebär stora problem för rättssäkerheten. Brottsutredning skall bedrivas av en myndighet och ingen annan.

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Jag ser dels ett behov av en resursökning till polisen men resurser räcker inte hur långt som helst. Jag tror även att det måste ske en omprioritering där man tidigt går in och med kraft agerar mot småbrott, som idag har en relativt låg upplösningsfrekvens.

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Idag finns det en attityd, inte bara bland ungdomar, där man hellre tar lån, eller köper på kredit, än att spara och den ekonomiska framförhållningen är relativt kortsiktig. Det har diskuterats om strängare reglering för sk SMS lån och andra åtgärder, men jag tror att det enda säkra sättet att minska antalet människor som får ansökningar om betalningsförelägganden är att upplysa folk om konsekvenserna av att hamna hos kronofogden. Jag tror mest på en attitydförändring, där man undviker krediter och lån till förmån för sparande, utom när man verkligen kan rättfärdiga det och vet med sig att man har råd med lånet.

Vänligen,
Hrafn Steiner

---

Tack!

Förstanamnet på Klassiskt liberala partiets lista svarar

Ordförande för Klassiskt liberala partiet Tommie Gran är förstanamnet på partiets riksdagslista. Nedan kommer hans svar på våra frågor.

--- 

1.    Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Liberala partiet har för närvarande ingen profilfråga, utan ämnar sprida klassiskt liberala idéer rent generellt. Först när partiet har en omfattande politik blir det aktuellt med "den viktigaste frågan". Personligen anser jag att Riksbankens avskaffande är den viktigaste frågan, eller åtminstone att valutan knyts till guld (och andra ädelmetaller).

2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Sverige är ett bra land att starta företag i, men desto sämre på att låta företagen växa. En anställning ska inte betyda att företagaren näst intill adopterar den anställde. Med minskad beskattning vågar fler ta risken att expandera sina företag, vilket gynnar samhället i stort. Det ökar också incitamenten för internationella företag att etablera sig i Sverige. Se även svaret på fråga fem.

3. Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

EU är bra på det viset att handeln i stora drag har förenklats medlemsländer emellan. Däremot är jag skeptisk till den centralstyrning unionen barkar åt. Jag tror att det på sikt kommer missgynna EUs medlemsländer till eurokraters fördel.

4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Föga förvånande anser jag att skattetrycket är på tok för högt. Kultur, idrott, sjukvård och utbildning är exempel på verksamheter som inte ska bedrivas i offentlig regi. Det hämmar konkurrensen och kvalitetsutvecklingen, samtidigt som skattepengar slösas bort i ren byråkrati.

5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja. Även om det är positivt att Sverige inte har en lagstadgad minimilön har företagare problem med lagar som minskar flexibiliteten och möjligheten att växa i optimal takt. Därför vill jag att bland annat LAS och MBL avskaffas.

Man försvarar dagens arbetsrätt med att säga sig vilja ha en trygghet på arbetsplatsen. Jag menar att det finns en större trygghet i att lättare hitta en nytt arbete än att klamra sig kvar vid en anställning som varken arbetsköparen eller arbetssäljaren är nöjd med.

6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Jag är principiellt för fri invandring, men inser att det måste finnas begränsningar så länge det finns en omfattande välfärdsstat.

7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

I dagsläget ser jag ingen anledning till att göra några större förändringar på varken sjukförsäkring eller a-kassa. Målet är givetvis att båda bedrivs i rent privat regi, när förutsättningarna tillåter det.

8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Att stärka äganderätten. Det man äger, tar man hand om. Det är ingen slump att de mest korrupta länderna med minst möjligheter för fattiga att förbättra sin egna tillvaro också lider av en miljöförstöring som är svår att finna i de mer demokratiserade länderna.

9. Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Sverige behöver ett försvar för att kunna skydda medborgarna från kända och okända hot.
Jag är mycket nöjd med beslutet att avskaffa allmän värnplikt, däremot är jag inte lika nöjd med de internationella insatser Sverige deltar i. Jag ser det inte som Sveriges skyldighet att lösa konflikter vi inte är delaktiga i.

10. Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Ja, de misstänkliggör människor utan rimlig grund, vilket är oacceptabelt.
Man kan bara kränka individens integritet om denne är skäligen misstänkt för brott.

11. Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Det är svårt att ge ett tillfredsställande svar utan att det blir alltför långt, men fler riktade insatser och fler patrullerande poliser är en god start. Även om polisen är i behov av större anslag tror jag mer på kostnadseffektivisering.

12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Det måste till en attitydförändring, där man uppvärderar sparandet och undviker krediter och lån. Jag är inte främmande för undervisning i privatekonomi från högstadiet och uppåt (huruvida det ska vara frivilligt eller obligatoriskt kan diskuteras).

Hälsningar,
Tommie Gran
Ordförande Liberala partiet

---

Tack!


Tiarafeministens service till väljarna

Linnéa "Tiarafeministen" Sjögren är placerad som 12:e namn på Feministiskt Initiativs riksdagslista. Hon levererar en av de hittills mest genomarbetade svaren på våra frågor. Förvisso har piratpartisterna också givit oss genomtänkta svar, men eftersom de bara tar ställning i frågor såsom integritet och fildelning blir det inte lika matnyttigt för väljaren.

Tiarafeministen har påpekat för oss att frågorna var lite vinklade när det gäller ämnesvalen. Inte en enda fråga har vi ställt om jämställdheten. Så här i efterhand tycker jag personligen att vi skulle ha ställt en fråga om frihet från staten contra jämställdhet. Det är ett intressant spänningsfält i svensk politik.

Men trots vår liberalkonservativa slagsida på frågeställningarna hoppas vi att det framgår av Tiarafeministens svar och perspektiv vad hennes värderingar och hjärtefrågor är. Min bedömning är att de gör det. Får ni mersmak kan ni läsa mer om hennes valkampanj och värderingar på Tiarafeministens blogg

Fredrik Runebert.

---

Linnéa "Tiarafeministen" Sjögren


1.            Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Vår valkongress valde ut 6 frågor som vi såg som de viktigaste och lät sedan folk rösta på vilken fråga de ville att vi skulle driva i valrörelsen 2010 och flest röster fick frågorna; jämställda löner, 6 timmars arbetsdag och respekten för kvinnors kroppar. Utöver detta tycker jag också frågan om individualiserad föräldraförsäkring är viktig att driva.  Det kan man läsa mer om här http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=909

2.            Hur ska företagsklimatet bli bättre?

I Fi vill vi att det ska bli lättare att starta eget och vi vill framför allt göra det lättare för kvinnor, som i lägre utsträckning än män startar företag, att komma igång. Det gör vi genom att öronmärka speciella statliga riskkapitalfonder för kvinnliga företagare.

3.            Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Vi ser många problem med Lissabonfördraget bl.a. den positiva särbehandlingen av kyrkan, att den förutsätter en gemensam utrikes- och försvarspolitik samt att den sätter den svenska arbetsrätten på spel. Dessutom fanns det ingen debatt kring detta där folkets röst togs tillvara. En omröstning i frågan hade varit på plats.

4.            Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Skattetrycket är inte för högt om man tittar på det generellt. Jag tycker att man ska se skattetrycket i relation till vad vi får för pengarna. Jag kan ifrågasätta många reformer mm som vi lägger pengar på t.ex. försvaret men hellre än att sänka skatten skulle jag vilja använda de pengarna till annat ex höja kvinnors löner i det offentliga.

5.            Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Jag ser inte arbetsrätten som ett problem egentligen. Jag jobbar själv som chef och skulle säga att de arbetsgivare som sitter med anställda de inte vill ha, som missköter sina jobb mm inte har gjort det grundjobb i form av stöd och dokumentation som krävs för att avsluta en anställning. Detta ibland p.g.a. okunskap om vad de behöver göra och ibland av tidsbrist. Men det är inte ett arbetsrättsligt problem utan ett organisatoriskt problem.

Jag ser ofta att de medarbetare som inte presterar bra på en arbetsplats ofta saknar entusiasm eller kompetens. De som saknar entusiasm bör man försöka entusiasmera och om det inte går kanske man ska hjälpa folk att komma vidare istället för att försöka bli av med dem. Här bör samhället också hjälpa till så att folk som inte trivs på sitt jobb får hjälp och stöd att komma vidare. Många vantrivs och känner att de sitter fast och mår precis lika dåligt som arbetsgivaren.

6.            Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Arbetskraftsinvandring är bra och nödvändig i framtiden men de ska jobba på samma villkor som svenska arbetare och inte utnyttjas till att hålla nere löner. Flyktingmottagning är viktig och alla kommuner borde ställa upp för att göra inträdet i vårt samhälle oavsett hur länge de blir kvar här till en positiv upplevelse.

7.            Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Som det ser ut nu har många som är allvarligt sjuka blivit utförsäkrade och förväntas arbeta trots att de inte kan. Vi måste ha ett system som uppmuntrar folk att jobba utefter förmåga, som skapar jobb och får folk att må bra. Att tvinga sjuka in i arbetslivet på villkor de inte klarar av är inte en lösning. A-kassan bör även fortsättningsvis vara frivillig.

8.            Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Den effektivaste metoden är också den mest kännbara, vi måste börja leva, producera och konsumera på ett annat sätt. Detta gäller allt från globalnivå till individnivå. Offentligt och privat alla måste vi ställa om. Detta är svårt, vi har en ekonomi som bygger på tillväxt vilket förenklat är samma sak som ständigt ökad konsumtion. För att systemet inte ska krascha måste vi hitta nya sätt och nya saker att konsumera. Här är tjänstemarknaden ett utmärkt exempel. Köp mindre prylar och mer massage, kurser och kultur. Men även där måste vi konsumera mindre. Därför är 6 timmars arbetsdag även en viktig miljöreform. Vi får kanske mindre löneutveckling men mer tid. Tid gör att vi mår bättre och konsumerar mindre.

9.            Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Vi i Fi är för en nedrustning. Vi vill ersätta värnplikten med en allmän (könsneutral) samhällsplikt som innefattar mer än den nuvarande värnplikten.

10.        Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Dessa är otroligt problematiska. FRA är inte bara integritetskränkande, faktumet att dessa uppgifter säljs till andra länder är direkt farligt för personerna som drabbas. All försäljning måste stoppas och utbyte ska endast ske med små mängder information då rimlig misstanke om brott finns och då endast mellan demokratiska stater. IPRED är inte rättssäkert och måste rivas upp. Vi vill inte ha datalagringsdirektivet alls. Läs mer om Fi och interneträtt http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=904

11.        Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Grunden för att komma tillrätta med problemet tycker jag handlar om att minska utanförskap i samhället, vi förstör sällan det som vi känner oss delaktiga i.  Vad gäller ungdomar så måste vi gå in med åtgärder mycket tidigare, om vi åtgärdar när brott redan har begåtts är vi sent ute. Skol- och fritidspersonal måste lära sig att se tendenser. Vettiga aktiviteter ex fritidsgårdar med utbildad personal är en prioriterad fråga som har mycket med detta att göra.

12.        Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Jag anser att det bör var svårare att låna småsummor. Men det ska också vara möjligt att leva ett normal liv utan att låna. Här är arbete för unga en viktig del.

---

Tack!


En tredje piratpartist svarar

Jan-Olof Flink innehar 20:e plats på Piratlistan Mitt.

1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Integritet/rättssäkerhet. Integriteten och rättssäkerheten håller på att monteras ner idag och
sverige håller på att förvandlas till en övervakad totalitär polisstat.

2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Genom att uppmuntra till innovation och nybildning av företag, bland annat
genom att laga dagens trasiga patentsystem.
 
Genom att se till att ordentlig infrastruktur, inklusive fast telefoni och
ordentligt bredband finns över hela Sverige, så att företag kan etablera
sig även på små orter, och för att göra det möjligt att jobba
varifrån som helst för sådana jobb som kan göras på avstånd.
 
Genom att avskaffa lagar som FRA-lagen, som skrämt iväg stora bolag som
google och youtube från planerade satsningar i Sverige, och genom att inte
införa lagar såsom datalagringsdirektivet som kommer att orsaka stora
kostnader för telefon- och internet-leverantörer.
 
Genom att subventionera el till företag som etablerar datacentraler,
istället för att som idag enbart subventionera metall och
pappersindustri.
 
3. Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Lissabonfördraget är dåligt för att det stärker EU som centralmakt och
ger EU-parlamentet ökad makt på bekostnad av de lokala parlamenten.
Väldigt mycket dålig lagstiftning kommer från EU-håll och blir bindande
för Sverige utan att Sveriges riksdag har något att säga om saken. Nu
är tyvärr Lissabomnfördraget ett faktum och inget att göra åt, det
lär inte försvinna.
 
4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket  
bra som det är? Varför?

Detta tar jag inte ställning till, det är en typisk "är glaset halvtomt
eller halvfullt"-fråga. De rödgröna kanske vill höja bidragen med en
femtiolapp och Alliansen kanske vill sänka skatten med en femtiolapp. Mig
spelar det egentligen ingen roll på vilket sätt jag fick en femtiolapp
mer i fickan, det är viktigare att ta itu med demokratifrågorna och där
är både de rödgröna och Alliansen en del av problemet, inte en del av
lösningen .

5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

<Inget svar>

6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive
flyktingmottagning?

<Inget svar>

7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?
 
Dessa frågor tar vi inte heller ställning till.
 
8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Effektivaste metoden vore väl att folk slutade konsumera, men det är inte
en reell möjlighet. Det som måste till är nog helt enkelt att folk i
allmänhet börjar tänka på att köpa lokala varor och liknande.
 
De förbättringar som kommer via vår politik är saker som att en
ordentlig bredbandsutbyggnad leder till att folk behöver resa mindre i
arbetet då de kan jobba hemifrån och anordna telefon-/video-konferens
istället för att resa.

Att programvaror, film och musik distribueras via internet, istället för
lastbilar fraktar runt på plastskivor i plastaskar med plastfolie runt,
ger ju även det en miljövinst. Många bäckar små o.s.v.
 
9. Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Jag tycker det är synd att grundlagen håller på att ändras så att
Svensk militär skall få sättas in mot svenskar i Sverige. Ett skydd som
lades in i grundlagen efter händelserna i ådalen 31 håller nu på att
tas bort.

10. Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen,
datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens
 integritetsskydd?

Jag ser enorma integritetsproblem med dessa.
 
Den definitiva gränsen går vid brottsmisstanke. Ingen som inte är
misstänkt för något skall avlyssnas och/eller övervakas. Loggar och
personliga uppgifter skall lämnas ut enbart till polis som del av
pågående utredning, aldrig till företag eller annan tredje part.
 
Helst skulle jag se nolltolerans gällande integritetskränkningar, det
finns aldrig någon anledning att kompromissa med integriteten.
Motsättningen mellan att respektera folks integritet och kunna t.ex.
beivra brott är bara påhittad av folk som vill införa övervakning.
 
FRA:s mandat skall vara att övervaka främmande makt, det gör man itne
genom att spionera på och kartlägga de egna medborgarnas kommunikation.

11. Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och
 snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?
 
Man kan ju återställa lagrummet gällande nedladdning och kopiering för
eget bruk, så kriminaliserar man inte längre 20% av den svenska
befolkningen. det borde då minska brottsligheten rejält. Dessutom kan de
polisresurser som idag slösas bort på låtsasbrott som fildelning,
användas till riktigt polisarbete istället.
 
12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör
göra åt saken?
 
Det är en fråga för föräldrarna och för skolan att utbilda
ungdomarna. Generellt så kan det visst vara för enkelt att få lån eller
på annat sätt ställa sig i skuld, men frågan är om verkligen politiker
skall lägga sig i allt och försöka lagstifta bort alla problem. Just
denna iver att lagstifta kring precis allt är nog ett grundläggande
problem till mycket av det vi ser idag. Myndigheter som skall följa
krångliga lagar, ingen som förstår dem och ändå är var och en skyldig
att följa dem.
 
Mvh
/Jan-Olof Flink, plats 20 Piratpartiets lista Mitt.


Förstanamnet på SPI-listan svarar

Förstanamnet på Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) besvarar våra frågor. 


1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Pensioner och det orättvisa skattesystemet.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Sänk arbetsg.avg till 15%. Ta bort sjuklöneansvaret för arbetsgivarna.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Vet ej.

4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

För högt. Det som vi får ut i välfärd motsvarar inte skattetrycket.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

JA, LAS bör tagas bort. Skapar inlåsningseffekter som hindrar rörlighet på arbetsmarknaden.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Skall samordnas med EU. Vi skall inte ta in flest invandrare av alla länder i EU. I förhållande till folkmängd.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?  

Båda bör höjas med minst 10%.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Stäng kolkraftverk.  

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Godtagbart.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Ser inga problem. Debatten överdriven.

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Mer förebyggande åtgärder bland invandrarungdomar i typ Rosengård.

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Låta föräldrarna betala, det är de som skall ta ansvaret för sina barn.

---

Tack!

Tredjenamnet på vänsterlistan svarar

Birgitta (Titti) Berg är tredjenamnet på Vänsterpartiets riksdagslista. Hon meddelar att hon inte har någon egen hemsida utan hänvisar till www.vansterpartiet.se.


1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Jobben

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Den absoluta viktigaste frågan för företagen och samhällekonomin är att köpkraften ökar så att de varor och tjänster som produceras kan efterfrågas. Vänsterpartiet har flera förslag på förbättringar för småföretag, bland anat vi vill sänka soc.avgiften för soloföretag som anställer, införa schablonregler för småföretag i branscher med stor kontanthantering.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Dåligt eftersom fördraget hotar den svenska modellen med kollektivavtal

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Skatt ska tas ut för att upprätthålla välfärd och trygghet. Den offentliga andelen av BNP har sjunkit, vi blir allt rikare som land men en krympande andel går till välfärd, därför tror jag absolut att vi kan ta ut mer skatt, men inte för att det har något egenvärde utan det ska användas till att upprätthålla en god generell välfärd och att minska klyftorna i samhället.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja, den bör stärkas. Exempelvis ska inte företagen kunna göra sig av med anställda för att istället ta in bemanningsföretag

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Vi ska ha en solidarisk flyktingpolitik byggd på respekt  för mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Arbetskraftsinvandringen ska vara reglerad.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Ja, högeralliansen försämringar har varit förödande, Sjuka tvingas arbeta och nivån ersättningarna är alldeles för låg. Avgifterna till a-kassan ska sänkas

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Det krävs en grön omställning av hela samhället, det kommer att betyda både många nya arbetstillfällen och en hållbar tillväxt.

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Jag tycker att den allmänna värnplikten ska återinföras och att den ska vara könsneutral. Sverige ska inte delta i USA:S och Nato:s krigföring. Vi ska värna alliansfriheten.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

FRA-lagen, IPRED ska skrotas och datalagringsdirektivet leder fel. Det går inte att dra en absolut gräns men vid alla politiska beslut måste integritetesskyddet väga tungt även i relation till andra aspekter. Den personliga sfären är jätteviktig i en fungerande demokrati

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Brottsligheten har till stor del i sociala klyftor. Jämlika samhällen har mindre brottslighet, därför ska sociala klyftor och orättvisor bekämpas för att hålla ihop samhället. En snabb behandling är viktig men rättsäkerheten får inte slarvas bort, helt klart är att domstolarna behöver mer resurser.

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Bekämpa fattigdomen bland unga genom rätt till arbete och studier. Bekämpa de oseriösa banker och kreditgivare som skor sig på ungdomar genom en aggressiv marknadsföring som ibland är rent kriminell.

---

Tack!


Tidigare inlägg
RSS 2.0