Marie Lenholm (m) månar om barn i behov av särskilt stöd

Marie Lenholm har tidigare varit oppositionsråd för Moderaterna i Avesta kommun men på grund av privata och tidsmässiga skäl lämnade hon över den posten. Nu återfinns hon på 32:a plats på partiets kommunlista.

---

1. Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Det lades ned ganska mycket tid på att ta fram de profilområden som finns idag. Koppardalen, Outdoor och Sport. Jag tycker att de är bra men att vi borde ge dessa områden en riktig chans. Idag tycker jag inte riktigt att jag kan känna mig stolt över dessa idag då de inte har satts främst. Vi borde se till att vi kan vara stolta och visa upp vår kommun utefter dessa profilområden. Här behövs definitivt en satsning och ett fokus.


2. Vad är din viktigaste politiska fråga?
 
Barn som är i behov av särskilt stöd är min hjärtefråga. Grunden till välfärden är dock att det finns arbete vilket betyder att den viktigaste frågan är företagande.


3. Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta?
 
En öppnare och ärligare dialog, ett större engagemang och en större förståelse för företagandet behövs! Det går inte att ha någon slags dubbelmoral vad gäller företagande. Det går inte att säga att man vill förbättra företagsklimatet samtidigt som man pratar om marknadskrafternas girighet... 


4. Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?
 
Tycker det vore bra! 


5. Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?
 
Offentliga upphandlingar kan vara svåra då de kan kännas lite väl komplicerade och många gånger kanske "skrämmer bort" mindre, lokala företag. Tror också att kompetensen gör att den offentliga verksamheten har svårt att skriva underlag som gör att det inte alltid är priset som ska vara det avgörande. Tycker att privata alternativ till de offentliga verksamheterna vore bra. Konkurrens är bra och valmöjligheten ska finnas för människor med möjlighet att välja alternativ. 


6. Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?
 
Jag välkomnar privata alternativ.


7. Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?
 
Tycker det är bra med friskolor som utmanar kommunala skolor. Kommer inte att säga nej så länge de följer gällande lagstiftning.


8. Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium?
 
Jag tycker att det är fel.


9. Ska Avesta kommun bedriva djurparker?
 
Nej. Gissar att ni åsyftar Visentparken och tycker att den inte kan klassas som enbart en djurpark, men jag tycker vi behöver vara öppna för hur den ska användas i framtiden och hur den ska drivas.


10. Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?
 
Kommunalskatten bör sänkas då det finns utrymme för det, då vi har en hög kommunalskatt i Avesta. 


11. Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?
 
Det är jag helt övertygad om, men det är en fråga som inte kan besvaras med några enkla rader. Här behöver vi hitta vettiga verktyg för att genomlysninga verksamheter, jämföra oss med andra och ta del av deras framgångsfaktorer. 


12. Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?
 
Visionen för mig är att alla ska känna sig sedda och bemötas med värdighet när de på olika sätt är i behov av stöd.

Den sociala omsorgen innehåller flera delar men om jag tar några exempel så jag anser att vi bör bli bättre på att se barn i behov av särskilt stöd och använda oss av evidensbaserade metoder. Vi måste ha högre kompetens vad gäller att lyssna på barn.

När det gäller äldre behöver vi se över våra boenden och hitta nya alternativ. Vi behöver bli bättre på att lyssna på vad de äldre själva önskar.

Med vänlig hälsning
Marie Lenholm

---

Tack!

Pia Aronsson (v) föreslår vindkraftverk vid vicentparken

Vänsterpartisten Pia Aronsson står som tredje namn på partiets kommunlista. För första gången på bloggen har jag (Fredrik Runebert) haft svårt att välja rubrik eftersom Pia Aronsson har två intressanta ståndpunkter som skulle kunna vara föremål för en intresseväckande rubrik. Min alternativa rubrik är följande: Pia Aronsson (v) vill ha en en gemensam mötesplats för alla generationer.

---

1. Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Det finns olika former av profiler, kommunen har nyligen förändrat sin grafiska profil till en Visent vilket kan ses som att kommunen vill visa sig kraftfull och traditionsbunden. Jag anser att kommunen har flera profilområden tex. kultur och konst, idrott och sport och jag tycker Avesta kan ses som den lilla handelsstaden. Närheten till nedre Dalälven borde betonas och lyftas fram och ge Avesta en profil som betonar närheten till ett rikt friluftsliv, en väl utbyggd service vad gäller skola, vård och omsorg och ett varierat kulturutbud för olika åldrar.


2. Vad är din viktigaste politiska fråga?

Vi inom Vänsterpartiet vill prioritera frågor som berör Ungdomar, Äldre och Miljön. Vi vill arbeta med de frågor som på olika sätt kan förbättra och underlätta Avestabornas vardagsliv. Arbetstillfällen för unga är en viktig politisk fråga där kommunen kan medverka till olika lösningar speciellt för de som har svårt att få tillträda till arbetsmarknaden.  Att unga får ett eget boende är ytterligare en viktig och angelägen fråga. Här kan Ungdomsboende möjliggöras genom ett samarbete med det kommunala fastighetsbolaget Gamla Byn AB och andra privata fastighetsägare.

Det är vidare viktigt att barnen erhåller en god barnomsorg och att skolan utvecklar pedagogiska former för att stödja alla barns kunskapsutveckling samt en trygg omsorg där den äldre befolkningen erbjuds hemtjänst och serviceboenden utifrån var och ens behov. Ett annat viktigt område är kommunikationerna både lokalt i Avesta, inom Dalarna och till Stockholm, Örebro och Gävle. Lokaltrafiken är viktig och därför bör vi införa gratis bussturer i Avesta. Att skapa alternativ till biltrafiken är även viktigt för vår miljö.

Jag vill stödja olika alternativ till elkonsumtion, de kommunala byggnaderna kan kanske förses med solcellstak eller vad sägs om ett litet vindkraftverk vid Vincentparken.


3. Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta?

Näringslivet är viktigt för en kommun och det är särskilt viktigt att stödja och underlätta för småföretagarna att etablera sig och att utveckla sin verksamhet.

Kommunen kan utveckla Företagsservicen och verka för att i de frågor som ankommer på kommunen ge företagen en god och snabb service.


4. Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?

Det är ca 30 kommuner i landet som har fattat beslut om att införa utmaningsrätt och jag anser att Avesta inte skall fatta beslut om detta.  Jag anser att det är viktigt att kommunen hela tiden vill utveckla och förbättra sin verksamhet. Jag tror att både brukare och personal inom vård, skola och omsorg har goda idéer om hur den kommunala verksamheten kan utvecklas. Jag tror även att personalen inom de övriga förvaltningarna har idéer om utveckling genom sina egna kunskaper och genom sina kontakter med medborgarna för att göra  verksamheterna både bättre och kostnadseffektiva.


5. Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?

När det gäller privatiseringar av kommunal service så anser jag att det är principiellt fel att vårdföretag ges möjlighet att konkurrera med kommunal verksamhet eftersom kommunal verksamhet som skola, vård och omsorg skall drivas utifrån demokratiska former med medborgarinflytande och inte utifrån vinstintressen

När det handlar om offentliga upphandlingar så anser jag att lagstiftningen bör ses över för att förenkla förfarandet för de lokala företagen och  ge närproducerade produkter  en konkurrensfördel. Jag tror vidare att det går att effektivisera och samordna vissa inköp för att få det billigare.


6. Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?

Det finns ingen anledning att arbeta för en privatisering av Karlfeldtgymnasiet, den skolan fungerar bra och kan utvecklas. Vänsterpartiet stödjer inte privatisering av skola och inte heller omsorg. Äldreboenden i form av servicehus skall drivas av kommunala aktörer enligt min mening. Däremot är det fritt fram för olika Byggherrar att projektera boendeformer som passar äldre människor: Det vore bra för kommunen om bostadsbyggandet tog fart och att skapa boenden för 55+ .


7. Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?

Vänsterpartiet har en principiell inställning till att säga nej till privatisering av kommunal verksamhet. Men om det kommer en ansökan om att någon vill etablera en friskola så är det kommunens skyldighet att pröva detta, det går inte att säga nej av principiella skäl utan då måste ansökan prövas utifrån de regler som finns. Vad som är viktigt enligt min mening det är att friskolan är rustad för att ta emot alla barn även de barn som har ett fysiskt, psykiskt eller socialt handikapp. Det har visat sig att vissa friskolor i Sverige  inte lever upp till ”En skola för alla”.


8. Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium?

Jag anser att det är bra att kommunen har ett utbud av olika tjänster i badhuset som solarium och gym.


9. Ska Avesta kommun bedriva djurparker?

Jag tycker inte att kommunen skall driva djurparker. Däremot anser jag att Vincentparken är viktig för kommunen eftersom den kan ge arbetstillfällen och att den kan utvecklas till att bli intressant som ett utflyktsmål för Avestaborna och för turister.


10. Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Kommunalskatten är den gemensamma skatt som vi betalar för bla vård, skola och omsorg. Allt som vi önskar utveckla och förbättra har en prislapp. Jag ser inte skattesänkningar som ett politiskt mål i sig däremot har jag som målsättning att alla som bor i Avesta får en bra kommunal service. Om behoven blir större, om vissa grupper inte får den hjälp som de behöver på grund av kommunens ekonomi då är jag inte främmande för en skattehöjning.


11. Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?

Alla verksamheter behöver ständigt utvecklas och förbättras, varje verksamhet har både styrkor och svagheter. Genom dialoger mellan politiker, personal och medborgare kan det uppkomma idéer om utveckling och effektivisering som gynnar verksamheterna.


12. Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?

Jag anser att det förebyggande arbetet bör utvecklas vad gäller barn och ungdom. Det kan ske på olika sätt bla. genom att anställa fältassistenter. Att utveckla olika former för stöd och omsorg inom missbruksvården och inom den sociala barnavården är viktigt. Jag skulle vilja utveckla Familjecentrum till att bli ett centrum för föräldrar, barn, unga och äldre – en gemensam mötesplats för alla generationer. Där den öppna förskolan har sina lokaler bredvid Volentärcentrum så att det skapas mötesplatser mellan unga och gamla. Det är vidare viktigt att Avesta blir en tillgänglig kommun för människor som är rullstolsburna, synskadad eller har en hörselskada. När det gäller den äldre befolkningen så har de rätt till att få bestämma över vilken hjälp de behöver och när hjälpen skall ges. De har rätt att bestämma om vilken boendeform som är lämplig och självfallet skall de inte behöva skiljas från sin livskamrat om den ena behöver omvårdnad och inte den andre. Det förebyggande arbetet inom omsorgen av äldre behöver utvecklas. Förebyggande hembesök är en viktig verksamhet. Trädgården har en läkande kraft- varför inte utveckla en trädgård vid serviceboendet, dofter och växter kan aktivera ett svikande minne. De som har bor på ett äldreboende skall om de så önskar ha rätt till promenader och social samvaro. Vi behöver vidare utveckla boendeformerna för den grupp som är 80 år och äldre.

Med röda hälsningar
Pia

---

Tack!


Wojciech Nedzewiczs vision om Avesta som klimatsmart kommun

Wojciech Nedzewicz är förstanamnet på Miljöpartiet de grönas lista till kommunfullmäktige i Avesta.

---

1. Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Idag har Avesta tre profilområden Koppardalen, Sport och Outdoor  det räcker. Personligen är jag trött på alla dessa profiler. Det är bättre att arbeta för Avesta som fungerar väl för invånare d.v.s tryggt, snyggt bra kommunikation.

2. Vad är din viktigaste politiska fråga?

Jag vill modernisera Avesta och göra den till klimatsmart kommun. På belysningsfronten ska vi byta ut gammal teknik mot den nya, då kan vi lysa i hela kommunen samtidigt spara på energi. Vi ska äta mat med hög kvalité och så långt som möjligt närproducerad, bort med matlådor för äldre. Gratis bussar för ungdomar och fri val av skolor.         

3. Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta?

Företags service måste förbättras d.v.s. tillståndshantering, bygglovshantering o.s.v. Jag är inte helt nöjd med miljö och byggförvaltnings arbete. Man bör göra om organisationen och koppla de till tillväxtenheten som ansvarar för att främja företagande. Vi måste åstadkomma högre kvalité för företagsservice.   

4. Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?


Lite riskfyllt i en liten kommun som inte har många aktörer. Det kan hända att vi slår sönder den kommunala kompetensen och sedan är kvar i händerna på en enda entreprenad. Dock är vi inom miljöpartiet positiva till idén, men bör fundera noga hur man ska genomföra den och på vilka områden.   

5. Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?

Det viktigaste är inte vem som driver verksamheten utan hur man driver den. Huvudsakligen ska kommunala verksamheterna ha fokus på den enskilde människan. Både stora och små ska kunna påverka barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen o.s.v. Hög kvalité för individen är viktigt. Sen ska miljökrav gälla alla som bedriver en verksamhet.

6. Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?


Avesta har bara en gymnasieskola, som dessutom är en av de bästa skolorna i Dalarna och hör till de 10 bästa i Sverige. Jag vill lägga ytterligare resurser i Karlfeldgymnasiet  och sedan är det fritt för andra att konkurrera med dem . Principen för vår politik är enkel: Satsa på kommunala verksamheterna så de håller hög kvalité och sedan släpp in även den privata sektorn. På så sätt sätter vi en hög ribba för alla entreprenörer.   

7. Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?

Vi är positiva till friskolor, ett nej kan enbart komma om skolan inte uppfyller kraven eller är i konflikt med den svenska lagstiftningen.

8. Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium?

Drivs verksamheten i samspel med konkurrenslagstiftningen så är det inte några problem. Personligen kommer jag att verka för att gym och solarium ska drivas i privatregi p.g.a. bättre ekonomisk utdelning.  

9. Ska Avesta kommun bedriva djurparker?

Visentparken –ja Det är en del av Avestas historia och en bra dragplaster för turister. Parken bör drivas i samarbete med en privataktör.  

10. Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför
?

I första hand ska vi se till att skattepengar används rätt och ger högkvalitativt service för Avestabo, sen om det blir pengar över ska den sänkas.

11. Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?

Ja, först och främst skapa bättre samordning vid inköpen. Man bör se över alla avtal med kommunen, en del av den är onödiga och väldig dyra. Det finns mycket pengar att spara där.   

Samarbete mellan förvaltningar ger ytterligare besparningar. En del av verksamheten bör lämnas över till intraprenad och entreprenad.  

12. Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?

Vi bör öka antalet kultur och aktivitetstimmar på äldreboende och ge större valmöjlighet för äldre att välja service. Jag vill även skapa botaniska trädgårdar vid äldreboende då kan de som bor där gå ut när de själva vill och umgås i en trevlig miljö. Även smådjur ska vara tillåtna där det är möjligt. Inom socialtjänsten bör fler olika kompetenser anställas, det är en svaghet om alla har en och samma utbildning. Fler hemmaplanslösningar och en bra organisation som kan hantera barn och ungdomar är grunden för ett bra resultat.

---

Tack!                


Ulf Berg betonar företagsklimatets betydelse

Ulf Berg är förstanamnet på Moderaternas lista till kommunfullmäktige i Avesta.

---

1. Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Har inte helt klart vad ni avser, men tycker nuvarande profilområden är bra. Koppardalen, outdoor och sport är styrkor som finns i Avesta och bör utvecklas.

2. Vad är din viktigaste politiska fråga?

Få till ett förbättrat företagsklimat med fler arbetsplatser under en ordnad kommunal ekonomi.

3. Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta? 

Vi vill anställa en näringslivschef och vi vet att vi på ett ärligt sätt tycker om företagande. Svenskt näringslivs rankinglista kan bevisa effekterna av vår politik.

4. Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?

En god idé.

5. Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?

Vem som utför servicen saknar betydelse, men konkurrens ser till att den bäste och mest effektive sköter sysslorna. Nu kan man inte kombinera privatiseringar och offentliga upphandlingar som ni skriver eftersom om man privatiserar så överför man uppgifterna på den privata marknaden utan inblandning av den offentliga verksamheten.

6. Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?

Det får gärna finnas friskolor och äldreboenden som drivs av andra än kommunen. Men jag tror inte på att lägga ut skolan eller äldreomsorgen på privata aktörer utan att servicen betalas via skatten till viss del. Så nej till privatisering.

7. Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?

Bra och aldrig. Det sista under förutsättning att de lever upp till gällande regler.

8. Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium? 

Bör ej förekomma och därför bör verksamheten vid badhuset ses över.

9. Ska Avesta kommun bedriva djurparker?

Nej, men anser inte visentparken som djurpark i den betydelsen. Men den får inte belasta kommunens utgifter i någon högre utsträckning och måste marknadsföras så vi får goodwill för utlagda pengarna.

10. Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Skatten bör sänkas när det finns ett överskott och Avesta borde i ett förstaläge inte kosta mer än genomsnittskommunen vilket innebär närmare 60 miljoner i skattesänkning. Men med tanke på hur misskött kommunen varit behövs en hel del resurser att bygga ikapp och det kommer att kosta pengar, så målet skall ses med långsiktigt. 

11. Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?

Alla verksamheter kan säkert förbättras och ett bra sätt är att jämföra nyckeltal och/eller konkurrensutsätta verksamheten.

12. Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?

Tidiga insatser så inte ungdomar hamnar snett i onödan och att vi kan få fler typer av boenden för äldre där ofta ensamheten är den största fienden.

---

Tack!

Kort upplysning: Ulf Berg är osäker på vad vi åsyftade i första frågan, men hans svar visar att han har tolkat den som vi har avsett. /Fredrik Runebert

Är det inte dags för Sussie Berger att svara nu?

Socialdemokraten Sussie Berger tog sig tid att kritisera vårt enkätutskick och förklarade detta med att hon ville granska granskarna.  Det var ett utmärkt initiativ som tar oss några steg närmare maktbalansidealet där makten inte koncentreras till en enda aktör utan sprids till flera. Tyvärr vart det inte mycket till granskning.

Trots att hon har tagit sig tid till att kritisera har hon inte tagit sig tid till att besvara våra frågor. Hennes frågetecken är uträtade dels under hennes bloggs kommentarsfält och dels på vår blogg där vi tydliggjort vår hantering av enkäten.

Hennes misstankar om att vi inte ska kunna granska socialdemokrater på ett neutralt sett kan hon genom en enkel förfrågan till de vänsterpartister och miljöpartister som valt att besvara våra landstingsfrågor få undanröjda. Fråga dem helt enkelt om de anser sig orättvist behandlade av Brukskapitalisterna. Namnen på kandidaterna finns att hitta om du öppnar länken här ovan.  

Ett intressant resonemang om skattesänkningarna erbjuds av Berger i ett av hennes inlägg.

Hon skriver: "Kan inte sluta förundras över vissa borgares retorik. De fortsätter att påstå att det är låginkomsttagarna som tjänat mest på skattesänkningarna.

Att de som tjänar 100 000 kr/år har fått en skattesänkning med 7,7 % och de som har en årsinkomst på 400 000 kr/år ”bara” fått en sänkning på 4,5 %. Underförstått ”ha, ha där fick ni sossar”

Jag vet inte men när jag gick i skolan och lärde mig räkna fick jag lära mig att 18 000 kr är mer än 7 700 kr. Rätta mig om jag har fel.  (4,5 % av 400 000 kr är 18 000 kr medan 7,7 % av 100 000 kr är 7 700 kr)

Personligen tycker jag att det är bättre att redovisa faktiska siffror istället för %. Vid avtalsrörelser (löneavtalen) så slängs det med % hit och % dit."


Med ett sådant resonemang är det aldrig möjligt att sänka skatterna utan att förvärra den för samhällsekonomin skadliga progressiva skatteskalan. Hon har dessutom fel i att det är bättre att räkna i kronor eftersom procentförändringar säger mer om hur mycket handlingsutrymmet ökar för varje inkomstnivå. Att ge 1 000 kr. i sänkta skatter till låginkomsttagare betyder mycket mer än om man ger 1 000 kr. i skattesänkning till en höginkomsttagare. För att ge en mer rättvis bild av vad skattesänkningen betyder för varje individ är procenträkning det enda rätta.

Men än mer intressant är att hon, till skillnad från alla andra socialdemokrater som begagnar sig av denna retorik, faktiskt jämför detta med fackförbundens lönekrav som sätts i procent. Jag utgår från att Berger är konsekvent och kräver av fackförbunden, börja här i Avesta, att de ska börja ställa sina lönekrav i kronor i stället för i procent.

För övrigt är det roligt att Socialdemokraterna själva går in i fällan och vill sänka skatterna mer för pensionärer med höga inkomster än pensionärer med lägre inkomster. Guuud, så orättvist...

/Fredrik Runebert

Vänsterpartisten Jocke Hall saknar analysförmåga

Joacim Hall är tionde namnet på Vänsterpartiets kommunvallista. Om du som läser det här är vänsterpartist och vill ha en mogen och kompetent person i kommunfullmäktige bör du läsa följande inlägg. Likaså om du är vänsterpartist som gillar irrationellt och barnsligt beteende, för om du gillar sådant så är Jocke Hall mannen för er.

Han har, precis som alla andra kandidater, fått en enkät tillskickad. Jag utgår åtminstone från det eftersom jag har bett partidistriktet i Dalarna att sända ut enkäten till alla som kandiderar till Avesta kommunfullmäktige. Anledningen till att enkäterna inte skickas ut direkt till de berörda är att partiet totalt saknar officiella epostadresser till sina kandidater. Därmed är det Vänsterpartiet som är sämst på tillgänglighet.

I en facebook-diskussion om Rinkebyhändelserna uppvisade Jocke Hall sin rätta sida genom arrogans och en pinsamt låg diskussionsförmåga. Det påminner om de diskussioner man hade i grundskolan då man inte hade utvecklat någon vidare argumnetationsförmåga. Sådana inkompetenta nollor ska inte in i kommunfullmäktige, enligt min mening.

Här följer diskussionen:

På frågan om Rinkebybränderna ursäktas av samhällsproblem skriver Hall:

Definitivt inte - men det finns orsaker som gör att människor beter sig som de gör.
Synd att man tycker det är billigare och effektivare att 'sjukvårda' samhället med hårda nypor istället för att satsa på förebyggande insatser.

Jag ställer frågor:

Så det är samhället som skapar människor och dess moral, Jocke? Det är alltså inte tvärtom?

Hall svarar:

Samhället består av människor som skapar samhället, Fredrik. Det är inte antingen eller utan både och...

Jag ifrågasätter:

Ja, men om människor kan förändra samhället måste de ju vara subjekt. Och om människor är subjekt då måste de ju kunna ta ansvar för sina handlingar och inte skylla på hur samhället påverkar dem. Det går ju inte att både skapa samhället och vara en produkt av samhället.

Jocke Hall har svårt att svara:

Skuldfrågan är nog ganska klar, jag resonerar kring orsaker som leder till att det går snett. Det samhälle som jag lever i påverkar mig, det skapar mig inte - det gjorde mina föräldrar.
Men klura på du Fredrik. Kanske går det, mot förmodan, upp ett ljus även för dig så småning om ...

Jag drar en slutsats av argumentationsförmågan:

Den där arrogansen bevärdigar inget vidare svar.

Hall avslutar:

Det blir lika klargörande oavsett. Arrogansen kommer som svar på fånig, infantil argumentation. Spelad eller utlevd rigid ignorans från någon som passerat 30-strecket är snarast genant.

---

Om vi börjar med motivet. Mitt främsta motiv var inte att övertyga en vänsterpartist att jag har rätt. Mitt främsta motiv var att få reda på hur en vänsterpartist tänker. Men om jag vill förstå hur en socialist tänker får jag väl fråga Göran Greider som för övrigt inte är vänsterpartist men som kan de här frågorna. Tyvärr är han nog för upptagen att besvara mina frågor. Men jag kan ju alltid läsa hans artiklar och böcker. Hall ska man i allafall inte lyssna på, sämre debattör och ideolog får man leta efter.

I sakfrågan reagerar jag på att många debattörer säger en sak i första ledet och motsäger sedan innehållet i första ledet i andra ledet genom ordet men. Det är som när en rasist säger: Jag är inte rasist, men... Allt som står efter ordet men fråntar allt innehåll i första ledet. Vad man är ute efter är att manipulera mottagaren genom att säga två saker. Först att man håller med, sedan att man inte håller med.

I det här fallet handlar det om att många vänsterdebattörer säger att samhällsproblem inte är en ursäkt för ett beteende. Men i nästa andetag påstår de att samhällsproblemen är orsaken till beteendet. Men en orsak och en förklaring ska bara vara en förklaring och inget annat. Det är en beskrivning av vad som gjorde att en människa VALDE att göra på ett visst sätt. Men i vänsteragitationen används orsaksresonemangen som ett argument för att samhället måste förändras för att beteendet i sig ska upphöra. Därmed har man också sagt att det egna ansvaret är samhällets ansvar. Slutsats: Man ursäktar beteendet genom att påtala att samhället orsakar ett beteende. Rent nonsens med andra ord.

Att samhället påverkar människor är en sak. Men att diskutera kring hur orsaker medför att det går snett medför att man inte tror på sentensen att människor är subjekt med eget ansvar. Politikerna måste ju ställa allt till rätta för att människor inte ska göra fel. Vänsterns åtskillnad mellan skuld och orsaker är bara tom retorik.

Avslutningsvis, om min argumentation är infantil borde det vara ganska enkelt att slå hål på resonemangen, i stället går han till personangrepp. Jag kan inget annat än dra slutsatsen att Jocke Hall inte är kompetent nog att tänka i flera nivåer och steg. En kompetens som jag tycker att alla ledare måste besitta för att ens vara värdig att kandidera.

Ni vänsterpartister som läser det här behöver inte hålla med mig i sak, men ni bör verkligen välja någon som kan argumentera för sin sak och inte använda personangrepp så fort argumenten tryter. Se där, hur vi på Brukskapitalisterna även erbjuder er vänsterpartister en god service inför valet.

Själv kommer jag att ignorera den här barnungen som inte är vuxen uppgiften att bli politiker, eller ungdomsledare heller för den delen.

Fredrik Runebert

Uppdatering: Vad är då min lösning? Jo, hårdare tag med fler poliser, högre straff, bättre integration och högre krav på våra medborgare. Eget ansvar ska genomsyra alla nivåer i samhället. Det bästa sättet att lära sig leva i verkligheten är att genomgå den hårda vägen. Poängen är att politiken ska utformas efter de som sköter sig, både bland infödda svenskar och invandrare, inte efter den pöbel som använder våld och förstörelse. De av er som kan tänka i fler steg och som enkelt kan gå från abstrakt nivå till konkret nivå och tillbaka igen borde inte ha svårt att följa min argumentation. Men för att säkerställa att alla förstår min position gör jag en kort sammanfattning av min syn på Rinkebyupploppen.

Moderaten Sara Randströms svar på enkäten

Först ut att besvara Brukskapitalisternas enkät inför valet 2010 är moderaten Sara Randström som står på sjätte plats på moderaternas kommunvalslista.Sara Randström:Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Jag anser att den vi har är bra och fullt tillräcklig.


Vad är din viktigaste politiska fråga?

Min viktigaste fråga är att Avesta ska vara en attraktiv kommun för privatpersoner och företag.


Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta?

Ett sätt är att förbättra infrastrukturen in och ut från kommunen. För de företag som etablerar sig i kommunen och har sin marknad helt eller delvis utanför kommunen är det viktigt att tillgodose deras transport- och resebehov. För handeln är det på samma vis viktigt att ha en hög tillgänglighet för alla deras kunder. Men det är också viktigt att privatpersoner som jobbar utanför kommunen, vill och har möjlighet att etablera sig i Avesta.


Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?

Jag tycker att det kan vara bra och vitaliserande för den kommunala verksamheten att konkurrensutsättas så länge kvaliteten bibehålls, men anser att man måste ha långsiktiga, hållbara lösningar för att inte öka kostnaderna för skattebetalarna.


Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?

Jag är generellt positivt inställd till privatiseringar.


Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?

Jag ser inga problem med detta så länge kvaliteten och tillgängligheten för samtliga nyttjande inte påverkas negativt.


Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?

Då jag inte är övertygad om att kvaliteten för elever och personal kan garanteras och om det skulle innebära väsentliga kostnadsökningar/kvalitetsförsämringar för den kommunala skolan eller ökad segregering i samhället.


Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium?

Så länge den kommunala verksamheten inte bedriver prisdumpning har jag inget problem med det. Konkurrens är något positivt både för privata och kommunala verksamheter.

Ska Avesta kommun bedriva djurparker?

Jag tycker att djurparker, speciellt i den nya form som Avesta kommuns djurpark nu har, innebär ett mervärde till kommuninnevånarna. På lång sikt tycker jag att det borde kunna finnas privata intressenter, men ser inte något problem att kommunen äger det.


Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Jag tycker frågan om vad vi får för vår befintliga skatt är en viktigare fråga än om vi ska sänka eller höja kommunalskatten. Jag bibehåller gärna skatten på befintlig nivå och ser till att snöröjningen fungerar bra eller att barnen har en meningsfull tillvaro hellre än att jag sänker skatten bara för att ha en låg skatt.


Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?

Det är svårt att ge ett generellt svar på denna fråga.


Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?

Mitt mål är att de som nyttjar den sociala omsorgen ska vara nöjd med den kvalitet och utbud som finns.

___

Vi på Brukskapitalisterna tackar hjärtligt för svaret.

Kommunpartiernas tillgänglighet

I tidigare inlägg utkorade jag Socialdemokraterna till temporära vinnare i tillgänglighetstävlingen. Nu verkar det dock som att Kristdemokraterna och Folkpartiet går om Socialdemokraterna när det gäller att redovisa kandidaternas kontaktuppgifter. Men totalt sett skulle jag nog ändå utse Socialdemokraterna till vinnare eftersom de är det enda partiet som har flera socialdemokratiska bloggare som redogör för vad som sker inom kommunen. (Moderaten Ulf Berg har en blogg, men den är svår att hitta och den är mer inriktad på hans roll som riksdagsledamot).

Även Miljöpartiet är relativt tillgänglig när det gäller de mest aktiva miljöpartisterna, men hemsidan är så extremt dåligt uppbyggd att den sänker helhetsintrycket.

Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet var de partier som hade sämst tillgänglighet när det gäller kontaktuppgifter till kandidaterna. Moderaterna verkar dock ha förbättrat sig något då de via annonser i Avesta tidning har satt upp epostadresser till några av de kandidater som partiet verkar vilja pusha extra för.

Om jag har missat något av vikt när det gäller partiernas tillgänglighet vore jag glad om ni kunde tipsa mig om det.

Fredrik Runebert

Tillgänglighet: Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har i mitt tycke den hemsida som är bäst. Den är snygg, informativ men det är även mycket enkel att hitta de lokala politikerna.  På hemsidan finns det nämligen en liten sökmotor som enbart är till för sök av kristdemokraternas förtroendevalda, man kan även söka efter län till kommun om man inte har ett namn på den politiker man söker. Det som jag kan sakna är det att inte finns bilder på politikerna, vilket gör att man inte får helhetsuttrycket.

Men totalt kan man säga att kristdemokraterna har lyckats med att förenkla sökandet av förtroendevalda för väljarna.

Per Wallman

Tillgänglighet: Folkpartiet

Folkpartiets hemsida tycker jag inte är något märkvärdigt. Den är enkel och informativ vilket är bra för väljaren.
Att hitta till Dalarna och Avestas lokala sida är inte det heller något krångligt, utan det krångliga ligger senare när man kollar på länken "våra företrädare". Där inne är det lite rörigt då det startar med en massa bilder på politiker. Men det finns inga namn på vilka bilderna föreställer. Men ett plus är att det längst ner på sidan finns mail till alla politiker, samtidigt som det står vad de har för uppgifter som förtroendevalda.

Men summa sumarum så kan man säga att det är ganska enkelt att hitta de lokala förtroendevalda politikerna från folkpartiet på deras hemsida. Det är även enkelt att kontakta dem då mailen till dem finns där. Men samtidigt så skulle man från folkpartiet enkelt kunna göra sidan toppen med att lägga till informationen för respektive politiker under bilden vilket då skulle ge väljarna en helhetsbild.

Per Wallman

Tillgänglighet: Centerpartiet

Då var det Centerpartiets tur att få på nöten. Lite grinig och efter många klick till centern i Avesta inser jag att det finns endast en kandidat att kontakta. Karin Perers som är ordförande för Avesta kommunkrets och som toppar kommunlistan för centerns båda listor i kommunalvalet.

Jag tycker att det är illa att man inte kan få tag i de kandidater som man har möjlighet att rösta på. Alla utom en är som sagt frånvarande med sin mailkontakt. Hur har man från centerpartiets sida tänkt att jag som väljare skall kunna kontakta och fråga deras kandidater om vad de tycker i de frågor som jag eventuellt undrar över.

Detta tycker jag är under all kritik och jag hoppas att man i framtiden tar tag i detta då det är viktigt för väljarna att kunna kontakta både förtroendevalda och kandidater till offentliga politiska uppdrag.

Per Wallman

Sverigedemokraternas tillgänglighet

Sverigedemokraterna i Avesta har bara tre kandidater till kommunfullmäktige. Då vore det väl rimligt att utgå från att det partiet är det som vinner tillgänglighetstävlingen. Men nej då, de tre kandidaternas kontaktuppgifter finns inte att tillgå på nätet. Därför fick jag skicka vår enkät till Sverigedemokraterna i Avestas officiella adress.

Det här med tillgänglighet och arrogant beteende har den nuvarande sverigedemokraten i Avesta kommunfullmäktige Anita Matsson demonstrerat genom att inte ha närvarat på ett enda möte sedan februari i fjol. Hon har inte ens hört av sig och kommunens tjänstemän har länge inte lyckats få tag på henne. Hon har till slut meddelat att hon legat på sjukhus. Men ska det vara så svårt att meddela det innan man åker till sjukhuset, och om det var akut och om hon låg i koma, att familjen eller partiet gör det. Trots det får hon gruppledararvode och partiet partistöd.

Är det sådan arrogans vi ska ha i kommunfullmäktige?

Fredrik Runebert

Socialdemokrat gillar inte granskning

Socialdemokraten Sussie Berger har på sin blogg ifrågasatt vår egentliga vilja att granska alla kandidater lika mycket. Trots att vi i vår presentation har skrivit att vi granskar alla lika hakar hon upp sig på att vi är höger och liberalkonservativa. Hon tror inte att vi kommer att granska alla, utan bara vänstern.

Varför tror hon då det? Jo, hon frågade sina partikamrater och en moderat på ett kommunstyrelsemöte om de hade fått en enkät via e-post. Hennes partikamrater hade fått det men inte moderaten. Självklart blir hon då lite konfunderad, det skulle jag också ha blivit. Men i stället för att helt enkelt fråga oss om varför moderaterna inte har fått någon enkät så skriver hon ett blogginlägg där hon misstänkliggör våra syften eftersom vi inte har skrivit hur vi ska använda enkäten.

Som ni har sett i blogginlägget nedan har vi faktiskt skrivit att vi ska publicera enkätsvaren på bloggen. Möjligtvis kan det ha blivit fel när jag klippte och klistrade mailen till de olika kandidaterna. Då ber vi givetvis om ursäkt.

En fördel med Sussie Bergers blogginlägg är att hon påtalar brister i informationen. Som utbildad marknadsförare har jag de teoretiska kunskaperna om hur man skickar ut enkäter och marknadsundersökningar. Men när man ska tillämpa alla de teoretiska kunskaperna är det lätt hänt att man blir hemmablind och inte får med allt som man bör få med såsom att förklara att vi kommer att redovisa enkätsvaren direkt, utan några korrigeringar, och att granskningen och kommentarerna sker i enskilda inlägg. (Förvisso kan man tycka att detta är självklarheter, men är man aktiv inom det politiska spelet är det lätt hänt att man bedömer andra människor efter sig själv.) Berger kunde ha valt att bara ignorera enkäten, men hon tog sig i stället tid att kritisera enkätutskicket. Det ger mig mer information och möjlighet att utvecklas. Så det tackar vi för.

Men jag gillar inte den underton i inlägget som går ut på att man måste vara socialdemokrat för att kunna granska en socialdemokrat, eller åtminstone låtsas som att man är helt utan egna åsikter. Visst kan väl jag låtsas att jag inte är höger men hur ärligt är det?

I kommentarerna uttrycks misstankarna mot oss mer tydligt. Där skriver en kommentator under namnet Chris B att det är fult att bara skicka ut till motståndarsidan för att hänga ut dem genom att kandidaterna kan avslöja något som de borgerliga sedan kan använda emot dem. Politiskt fulspel, som tyvärr är vanligt inom den politiska världen och som jag har glömt bort eftersom jag varit så passiv i det politiska livet under en längre period, skapar ju givetvis problem när man vill ha klara besked från de som gör anspråk på att få förvalta skattebetalarnas pengar. Det borde vi ha tagit hänsyn till i vårt enkätutskick.

Ja, hade Berger bara frågat mig så hade hennes betänkligheter kunnat skingras. Att det ska vara så svårt att kommunicera direkt till människor. Då hade hon fått veta att alla kandidater i alla partier ska få enkäten men på grund av tidsfaktorn har vi inte hunnit skicka ut till alla just då. Jag och Wallman måste nämligen arbeta för att försörja oss. Moderaterna fick exempelvis enkäten utskickad helgen efter att Berger och hennes kollegor samt vänsterpartisterna och miljöpartisterna fick sina.

Den tidigare nämnda kommentatorn tycker att Berger ska skriva vad hon vill göra på sin blogg i stället för att besvara enkäten. Ja, det går väl bra. Vi är inte prestigefulla. Besvarar hon alla våra frågor i enkäten på sin blogg så läser vi dem mer än gärna. Problemet är bara att det är så få av kandidaterna som har bloggar, så vi får inte reda på så mycket då. Därför tyckte vi att det var smart att skicka ut en enkät i stället så att alla har en möjlighet att redovisa sina ståndpunkter.

Om Berger väljer att skriva svaren på sin blogg så att hon har full kontroll över texten så har vi inga problem med det. Då kommer vi helt enkelt att länka till inlägget, referera till texten, citera extra intressanta delar samt analysera, granska och kommentera den på vår blogg. Problemet löst.

En annan kommentator, Tommy Karlsson, ojar sig över att vi vill hylla brukssamhället och att detta är konservativt. Nja, vi vill hylla kapitalister, entreprenörer, innovatörer och andra skapare. Att vi väljer att kalla oss för brukskapitalisterna beror på att vi bor i ett brukssamhälle med en gedigen historia som vi inte bör förakta och glömma bort. Man kan både titta bakåt och titta framåt.

Namnvalet handlar om att försöka skoja till det lite samtidigt som vi vill vara tydliga med våra positioner. Vi vill ju bryta med brukssamhällets jantelag, hur kan detta tolkas som att vi vill hylla brukssamhället? Det vi gör är att utgå från verkligheten. Vi lever i ett brukssamhälle och vi vill utveckla den med livskraftiga idéer. Nya idéer måste alltid tillämpas i ett sammanhang. Många liberaler glömmer detta och sitter oftast vid sitt skrivbord och ritar upp fantasifulla visioner som de byggt upp från ett blankt papper. Verkligheten har de låst ute.

När det gäller efterledet kapitalister kan man tolka ordet på två sätt. Det ena är att man har mycket pengar som man kan investera i produktionsresurser. Vi är inga sådana kapitalister. Däremot är vi kapitalister när det gäller att tro på kapitalismens och marknadsekonomins överlägsna fördelar gentemot andra system. Vi hyllar kapitalismen och kapitalister som har skapat den välfärd vi har i dag.

Detta anses av den andra kommentatorn som excentriskt. Givetvis utan att kunna leverera några argument för det. Och för säkerhets skull skriver han att det "känns" väldigt excentriskt. Tydligen är det viktigare att känna än att tänka för vissa personer som kallar sig liberaler.

Som avslutning skriver ovannämnda kommentator att kapitalister och entreprenörer är en förutsättning för välfärd, men det är också övrig arbetskraft. Ja, men vem säger något annat? Utan arbetskraft uppstår inga värden. Självklart. Testa med att ligga på sofflocket så får ni se hur mycket värden ni skapar av det. 

Men själva poängen är att utan kapitalister och entreprenörer får den övriga arbetskraften ägna sig åt hårt fysiskt arbete med flintstenar eller troligen något ännu sämre. Är det förutsättningen för en bra välfärd?

Fredrik Runebert


Enkät inför valet

Brukskapitalisterna har börjat skicka ut en enkät till alla kandidater som ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Avesta kommun. Det har dock varit ett tidskrävande och ansträngande arbete då kandidaterna inte är särskilt tillgängliga för de medborgare som kandidaterna gör anspråk på att få styra över.

Ett minimikrav borde vara att kandidaterna har kontaktuppgifter tillgängliga på partiernas hemsidor. Ännu bättre är att varje kandidat har en egen blogg så att väljarna kan göra informativa val. Vad som kan hända i värsta fall när kandidaterna är anonyma och bara glider på ett bananskal in i kommunfullmäktige har aktualiserats i och med den centerpartist som visat sig tro på judiska konspirationer.

Det är inte för mycket begärt att en person som kandiderar till en politisk församling tydligt beskriver vad de står för, och därför är det inte för mycket begärt att de besvarar frågor i en enkät om hur de ställer sig till olika kommunala frågor.

Jag har försökt hitta e-postadresser till alla som finns registrerade hos valmyndigheten, men det har inte varit ett enkelt jobb. Därför har jag skickat många enkäter via facebook som jag hittat via ledande partisters vänner. Men Facebook gillar inte att det skickas för många länkar under en kort tidsperiod så därför har jag helt enkelt fått skicka direkt till de lokala partiernas officiella e-postadresser och be dem att skicka ut dem till de som är berörda.

Hittills är det Socialdemokraterna som totalt sett har varit mest tillgängliga, men eftersom den generella nivån är så låg så säger det inte så mycket om partiet. Per Wallman kommer att uppdatera om hur tillgängliga de partier som han har i uppgift att skicka till har varit. De som hittills har fått enkäten är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna.

Här nedan följer enkäten som vi inväntar svar på:

Hej!
 

Vi har startat en blogg under namnet Brukskapitalisterna för att bredda debatten inom Avesta kommun angående kommunala frågor samt landstings- och riksdagsfrågor. Vår tanke är att ge avestaborna ett bra beslutsunderlag till valet 2010 genom att ställa frågor till kommun-, landstings- och riksdagskandidater.

Vi hoppas att ni tar er tid att besvara följande frågor som sedan kommer att publiceras på ovannämnda blogg som har adressen http://brukskapitalisterna.blogg.se/.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert
Per Wallman

 

Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Vad är din viktigaste politiska fråga?

Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta?

Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?

Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?

Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?

Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?

Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium?

Ska Avesta kommun bedriva djurparker?

Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?

Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?

Fredrik Runebert


RSS 2.0