Vänsterpartistisk avestakandidat svarar på landstingsenkäten

Pia Aronsson är andranamnet på Vänsterpartiets landstingslista och hennes svar följer nedan: 


Vad är din viktigaste politiska fråga?


Den viktigaste frågan för Vänsterpartiet är att alla innevånare i Dalarna skall ha tillgång till en bra och likvärdig vård och omsorg och att det förebyggande hälsoarbetet utvecklas. Det innebär att de lokala lasaretten och vårdcentralerna är navet för en god hälso- och sjukvård.. Avesta lasarett skall självfallet finnas kvar och ges möjligheter att utveckla sin verksamhet.


Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar av vårdverksamheter?

Privatisering och valfrihet av offentlig service är en nyliberal politik som jag inte delar. Genom att privatisera vården förlorar medborgarna sina möjligheter att påverka vårdens innehåll tex. när det gäller det förebyggande hälsoarbetet, genom privatisering skapas även möjligheter för multinationella vårdbolag att skapa vinster och som delas ut till aktieägarna. Det är i grunden orätt att skattepengar omvandlas till vinst. När det gäller upphandling av vård och omsorg är jag således emot att privatisering och upphandling av vård. Jag anser att den allmänna sjukvården skall ges möjligheter att utveckla sina egna former inom landstinget. Eftersom landstinget Dalarna har fattat beslut om att göra upphandlingar anser jag att  underlaget för upphandling och krav på leverantörerna av vård måste skärpas.


Bör landstingsskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Det finns inget utrymmer för skattesänkningar eftersom sjukvården behöver utvecklas istället för att avvecklas. Det är även svårt att argumentera för en skattehöjning men om det är nödvändigt för att få en god häso- och sjukvård är jag intresserad av att undersöka konsekvenserna av en sådan och hur den kan slå för de med låga inkomster.


Kan landstinget Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

Landstinget Dalarna har under flera år effektiviserats och enligt min mening finns det inte någon ”luft” i verksamheten. Sjukvården har även centraliserats till Falun för att ge medborgarna specialistkompetent vård där så behövs. En angelägen fråga som kan vara en effekt av effektiviseringen är vårdköerna. Att effektivisera vården för att ha korta väntetiderna och ge människor vård då de behöver denna och inte 1 år senare är viktigt. I övrigt så behöver all verksamhet ständigt ses över för att den skall vara ändamålsenlig och effektiv. 


Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?

Min vision är en bra sjukvård- och hälsovård till alla innevånare såväl i närområdet som centralt i Falun. Att varje patient får en professionell omvårdnad, att sjukhusen har en god och ändamålsenlig teknologi och att landstinget har en ansvarstagande personal politik där varje medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling.


Vad har du för inställning till att landstinget finansierar kultur och folkhögskolor?

Jag  anser att  kultur och utbildning är en viktig landsting gemensam fråga. Man kan se kultur och utbildning som inslag i ett hälsoförebyggande arbete. Folkhögskoleverksamheten ger människor möjligheter till ett vuxet lärande.  Att studera på folkhögskola ger möjligheter till utbildning, vidareutveckling och kompetensutveckling.  Jag anser således att landstinget gemensamt med staten skall finansiera de tre folkhögskolorna var och en med sina speciella profiler. Jag anser vidare att den regionala kulturen måste förstärkas och att landstinget även i fortsättning bidrar ekonomiskt till kulturen.

Hälsningar
Pia
Pia Aronsson

---

Tack!


Förstanamnet på Vänsterpartiets lista besvarar våra landstingsfrågor

Vänsterpartisten Solbritt Andersson är från Hedemora och är förstanamnet på landstingslistan. Hon är nu den andra vänsterpartisten som besvarar våra frågor, vilket vi är mycket tacksamma för.

---

Vad är din viktigaste politiska fråga?

Min viktigaste politiska fråga är rättvisefrågorna. Alla som behöver vård, omsorg eller stöd på annat vis ska få det efter behov inte efter plånbokens innehåll.

Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar av vårdverksamheter?

Vårdverksamheter ska inte privatiseras. Jag anser inte att våra skattepengar skall användas till vinster i vårdbolag utan användas till offentlig verksamhet.

Bör landstingsskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Landstingsskatten skulle behöva höjas för att få loss tillräckliga resurser men som läget är nu kan man inte göra det eftersom svaga grupper skulle drabbas.

Kan landstinget Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

Landstinget Dalarna kan säkert effektivisera sin verksamhet. Man kan alltid se över verksamheten och göra den bättre.

Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?

Mina visioner är att alla som behöver sjukvård skall få det, en vård av hög kvalitet och god omvårdnad för alla patienter, både nära och regionalt, minskade köer till operation, lika för alla.

Vad har du för inställning till att landstinget finansierar kultur och folkhögskolor?

Kultur är en viktig del av människans liv och betyder mycket för hur man mår. Därför är det riktigt att landstinget stöder kulturen. Utbildning för alla på lika villkor borde vara en självklarhet, men är det inte inom all utbildningsväsen, men inom folkhögskoleverksamheten ges möjlighet till studier även utan ”toppbetyg”. För mig är det självklart att landstinget skall finansiera den verksamheten.

Hälsningar
Solbritt Andersson
landstingskandidat
för Vänsterpartiet

---

Tack!


Vänsterpartisten Göran Johansson besvarar landstingsenkäten

Vänsterpartisten Göran Johansson är från Säter och återfinns på femte plats på landstingslistan.

Han påpekar att hans e-postadress finns tillgänglig på Säters kommunsida vilket jag inte tänkte på. Jag sökte i stället efter hans adress på Vänsterpartiets hemsida. Nog för att jag tycker att partierna borde kunna serva sina väljare med att publicera kontaktuppgifter på deras hemsidor, men rätt ska vara rätt. Vänsterpartiet får några extrapoäng för att de har officiella e-postadresser. Men notera att detta på långa vägar gäller avestakandidaterna. De är riktigt urusla på tillgänglighet.

Vad är din viktigaste politiska fråga?

Min viktigaste fråga är skolan. Det är skolan som skall skapa förutsättningar för våra ungdomar att möta en oviss framtid. Det är själva fundamentet till allas vår framtid.

Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar av vårdverksamheter?

Jag är tycker inte om att lägga sådana frågor i händerna på en privat marknad.
Sådant som har med människors trygghet och välfärd att göra bör skötas av staten.
Man ska inte kunna tjäna pengar på människors olycka.

Dessutom är det min uppfattning att för att garantera en likvärdig vård i hela landet bör den frågan läggas på statlig nivå.

Bör landstingsskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Landstingsskatten är hög som den är så den bör inte höjas. Men jag tror att man bör se över vilka frågor som skall hanteras av Landstinget.

Kan landstinget Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

Jag är helt övertygad om att det finns effektiviseringar att göra.
Men jag är inte insatt nog för att avgöra vad som skulle vara bäst.

Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?

Min vision om sjukvården är att alla ska kunna få en personlig kontakt med en läkare.
Jag vill se ett sjukvårdssystem där alla är lika värda. Tyvärr idag så tas det ekonomiska hänsyn när man ska behandla.

Jag vill även se tandvården införd under sjukvården. Varför ska tänderna inte anses höra till kroppen?

Vad har du för inställning till att landstinget finansierar kultur och folkhögskolor?

Det tycker jag är bra. Men egentligen spelar det ingen roll vem som finansierar.
Kultur och folkhögskolor är ett viktigt inslag i vårt samhälle och gör en viktig insats.
Så om det är staten eller landstinget som finansierar spelar egentligen ingen roll för i slutändan är det ändå vi samhällsmedborgare som finansierar det solidariskt.

MVH
Göran Johansson
Vänsterpartiet Säter

---

Tack!


Miljöpartisten Nils Gossas svar

Nils Gossas är andranamn på Miljöpartiets landstingslista:

1. Vad är din viktigaste politiska fråga?

Ett utvecklat folkhälsoarbete. En hälsosam miljö, en meningsfull
tillvaro med aktivt deltagande i samhället och ekonomisk trygghet är
grundläggande för en god folkhälsa. Den som har en ohälsosam livsstil
löper flera gånger större risk att drabbas av både psykiska och
fysiska sjukdomar. God och hälsosam mat, fysisk aktivitet, god
arbetsmiljö, restriktiv alkoholpolitik, ett väl fungerande socialt
nätverk är några viktiga delar i folkhälsan. Folkhälsoplaner som
följs upp, forskning och utbildning på området, information, personlig
rådgivning och lokala hälsocentra är viktiga förutsättningar. Att
bevara och förbättra hälsan är avgörande för livskvaliteten hos
varje enskild människa och ger samtidigt stora möjligheter till
besparingar på traditionell sjukvård.

2. Hur ser du på privatiseringar och upphandlingar av vårdverksamheter?

Måste bedömas från fall till fall. Både offentlig och privat regi kan
vara bra eller mindre bra. Viktigt att ta av ev. ideologiska glasögon
innan beslut tas. Objektiva konsekvensanalyser måste göras och de
alternativ som ger störst mervärde för satsade pengar ska väljas.
Viktigt med fokus på patienternas bästa i första hand och mindre på
typ av organisation.

3. Bör Lt-skatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Lt Dalarna har en relativt hög skattesats och vi bör därför undvika
att höja skatten. En förutsättning är dock att det är möjligt att
nå de viktigaste vårdpolitiska målen inom den ekonomiska ram som
föreligger.

4. Kan Lt Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

En organisation kan alltid teoretiskt sett effektivisera sin verksamhet
men ett optimalt tillstånd är knappast möjligt att nå. Alla politiker
vill ha en effektiv verksamhet. Lt Dalarna är dock liksom andra landsting
en trögrörlig koloss som är svår att styra politiskt i alla sina
enskildheter. En större och konsekventare satsning på friskvård och
förebyggande folkhälsa skulle bidra till en bättre hälsosituation för
hela befolkningen.(se svar på fråga 1)

5. Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?

Förutom ett utvecklat folkhälsoarbete, bättre tillgänglighet till
vården, effektivare beroendevård, bort med köerna till barnpsykiatrin,
mer motion på recept istället för medicin i tillämpliga fall. Större
satsningar på rehabilitering.

6. Vad har du för inställning till att Lt finansierar kultur och
folkhögskolor?


MP:s uppfattning innebär en betoning av helhetssynen på människan och
förutsättningar för hälsa. Det betyder att bl.a. kulturupplevelser och
sociala kontakter har viktiga förebyggande effekter. Lt är därför
lämpligt att vara huvudman både för viss kultur och för
folkhögskolorna.

Mvh
Nils Gossas (MP)


---


Tack!

Miljöpartisten Richard Holmqvists svar på landstingsenkäten

Hittills verkar det som att miljöpartisterna är mest sugna på att svara på vanliga väljares frågor. Det ska de ha en eloge för. Den här gången är det Richard Holmqvist från Falun som återfinns på plats 22 som har svarat. Den bästa servicen kan vi alltså erbjuda miljöpartistiska väljare.

---

Vad är din viktigaste politiska fråga?

Jorden som mänsklig boplats: En rad områden kräver snabba insatser. Mest akuta är biologisk mångfald och klimatet.


Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar av
vårdverksamheter?

Kan göra nytta, men bör göras med stor eftertanke. Viktigt att kunder, brukare och patienter står i centrum för uppmärksamheten.


Bör landstingsskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

På kort sikt kan den kanske vara oförändrad. På lång sikt måste den höjas om vi ska kunna behålla principen vård efter behov. Demografin gör att sänkt skatt kräver övergång till vård efter plånbokens storlek, vilket jag finner oacceptabelt.


Kan landstinget Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

Säkert möjligt. Väsentligt är att

·         Decentralisera beslut så långt det går

·         Se till att ansvar och befogenheter följs åt

·         Öka medvetenheten om syftet med respektive verksamhet

·         Uppmuntra personalens uppfinningsrikedom när det gäller att göra mera nytta för pengarna.


Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?

Dalarna ska upp till den bättre halvan bland landstingen. Mindre centralstyrning kan nog leda till förbättringar. Se också svaren på föregående frågor!


Vad har du för inställning till att landstinget finansierar kultur och
folkhögskolor?

Jag är mycket positiv till det. Kultur och folkbildning är viktigt! Jämfört med vårdkostnaderna är det fråga om småpengar.

---

Tack!


Wojciech Nedzewicz svar på landstingenkäten

Wojciech Nedzewicz är en miljöpartistisk kandidat som står på plats 16 inför landstingsvalet:

---

Vad är din viktigaste politiska fråga?

Miljön i alla aspekter med prioritering på klimatet. Fri internet bort med
FRA och tillåt fildelning! Ungdomsdemokrati

Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar av
vårdverksamheter?

OK så länge man gör det i syftet att förbättra vårdverksamheter och inte ha
vinsten som huvudmålet

Bör landstingsskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Oförändrad. Vi har redan en hög skattenivå i Dalarna. 

Kan landstinget Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

Absolut bästa lösningen är att lägga ner landstingen, men det kommer att ta
lite tid. Landstingsorganisation bör förändras . Enskilda vårdinretningar bör få
ekonomisk självständighet och beslutsrätt.

Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?

Mångfald och decentralisering.

Vad har du för inställning till att landstinget finansierar kultur och
folkhögskolor?

"It`s a fucking job, but someone has to do it!" Kultur och folkhögskolor är en
del av nationens själ och vi har ansvar för det. Det spelar ingen roll vårifrån
ska vi ta skattepengar vi måste göra det ändå. Utan offentlig finansiering ,
dör kulturverksamheten och sen dör vi själsligt!

---

Tack!


Miljöpartisten Roland Söderbergs svar på landstingsenkäten

Miljöpartisten Roland Söderberg står på 20:e plats på landstingslistan:

Vad är din viktigaste politiska fråga?

Vården i Dalarna skall bli mer tillgänglig. Det innebär bl a
- betydligt kortare väntetider
- ökad patientsäkerhet i en många gånger alltför otydlig vårdkedja
- klokare bemötande
- rekryteringsfrämjande personalpolitik
- god grundvård i hela länet

 

Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar av vårdverksamheter?

Det är viktigt att hela tiden utvärdera och  välja de vägar som ger Dalfolket mest,  bäst och säkraste vården för sina skattekronor. Därför behövs rätt mix av privata vårdutförare som tillsammans med Landstinget upprätthåller rätt utbud och rätt – d v s efterfråga - kompetens.

 

Bör landstingsskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Nivån på landstingsskatten måste hela tiden avvägas utifrån vilken nivå vi skall ha på vård och kultur i länet. Det är inte ok att i det långa loppet höja landstingsskatten för att kompensera för bristande kostnadseffektivitet. Däremot kan det vara ok med höjning om det svarar mot en nivå- och utbudshöjning på efterfrågad vård och kultur.

 

Kan landstinget Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

Det är högst sannolikt att Landstinget Dalarna kan effektivisera sina verksamheter. Det uppdraget har alla organisationer hela tiden. Åtminstone två grundspår finns för  ökad kostnadseffektivitet för Landstinget Dalarna. Det ena spåret är att på lokal likväl som regional och länssjukhusnivå forma en organisation som kontinuerligt anpassas efter förändrade behov. Det andra spåret handlar om att göra  vård för merparten av de enorma summor som idag läggs på patienttransporter.

 

Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?
Vi ser det som en rättvisefråga för dalfolket att alla skall ha lokal tillgång till såväl akut- som grundläggande sjukvård. Med effektivt nyttjande av bl a telemedicinsk vård, ambulerande specialister och goda vårdplaneringar och flödesanalyser skall fler få bättre vård snabbare.

Genom utökat samarbete med universitetssjukhusen, vassare rekryteringsarbete och bättre villkor för och utökade möjlighet till vårdstudier skall kompetensförsörjningen i vården säkras.
Genom proaktiva friskvårdssatsningar tillsammans med arbetsplatser, organisationer, föreningar och kulturarrangörer skapas förutsättningar för ett friskare dalfolk.

 

Vad har du för inställning till att landstinget finansierar kultur och folkhögskolor?

Det är helt klart att det är en allmän angelägenhet att kultur som inte är självfinansierad men ändå bedöms som omistlig samt folkbildning genom folkhögskolor, museer, studieförbund och bibliotek skall ha allmänt stöd. I dagläget vet jag inget bättre system för detta än det vi har idag. Men, det måste hela tiden prövas.


Vänligen
Roland Söderberg
Miljöpartiet de gröna i Avesta

---

Vi tackar så mycket för svaret.

Landstingen ska bort!

Bert Magnusson som kandiderar till landstinget för Sjukvårdspartiet i Dalarna vill att vi på Brukskapitalisterna ska sprida information om en föreläsning som bland annat handlar om landstingets avskaffande:

"Jag tycker att ni lägger ut på bloggen att Norrländska samlingspartiet kommer till föreläsningssalen på Falu lasarett den 18. juni kl. 18.00. De har bra program som jag tycker att ni ska komma och lyssna på. Landstingen ska bort. Alla andra EU länder har ju inga landsting."

Låter intressant, men jag måste först kolla i min kalender om jag har möjlighet att närvara. Personligen delar jag uppfattningen att de byråkratiskt tungrodda landstingen ska avvecklas. Planekonomier har och kommer aldrig att fungera.

Det Norrländska samlingspartiet verkar för övrigt ha en intressant vision om att förvandla Norrland från en tärande och bidragsberoende region till en närande och självförsörjande region bland annat genom en regional produktionsskatt. Det sistnämnda betyder att skattebasen flyttas bort från staten och tas upp av de människor som är mest berörda. Risken är dock att en storregion bara blir ännu en storkoloss på lerfötter och att vi får ännu starkare skattenivåer som trissar upp skattetrycket i Sverige.

Fredrik Runebert

Landstingskandidaterna ännu mindre tillgängliga

Det är skrämmande hur arroganta partierna och politikerna är när det gäller tillgänglighet. Vill man ha mandat från folket att representera dem i en demokratisk församling är det ett minimikrav att de är tillgängliga för de som ska rösta på dem. På varje partilista finns det ett otal anonyma namn som väljarna har svårt att värdera. Detta är ett demokratiproblem eftersom ett antal av dessa kandidater kan glida in i landstingsfullmäktige på ett bananskal. Så ska det inte gå till, utan de ska vara beredda på att besvara alla frågor som väljare ställer till dem, eller rättare sagt vill ställa till dem.

Det var ännu svårare att finna kontaktuppgifter till de kandidater som ställer upp i landstingsfullmäktige än vad det var att leta upp kontaktuppgifter till de kandidater som aspirerar på en plats i Avesta kommunfullmäktige. Det enda parti som hade många kandidater (dock inte en majoritet av de som står på listan) som det gick att skicka direkt till var Sjukvårdspartiet i Dalarna. Resten av partierna gick det bara att skicka enkäten direkt till en, två eller tre kandidater. Därför fick jag skicka enkäten i bulk och be partidistrikten att vidarebefordra enkäten till alla kandidater som står på listan. Jag utgår från att så blir gjort, det är en grundläggande service till oss väljare.

Den enkät som skickades ut innehåller följande frågor: 


Vad är din viktigaste politiska fråga?

Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar av vårdverksamheter?

Bör landstingsskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Kan landstinget Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?

Vad har du för inställning till att landstinget finansierar kultur och folkhögskolor?

---

Så fort vi får svar kommer de att publiceras här på bloggen.

Fredrik Runebert


RSS 2.0