Pia Aronsson (v) föreslår vindkraftverk vid vicentparken

Vänsterpartisten Pia Aronsson står som tredje namn på partiets kommunlista. För första gången på bloggen har jag (Fredrik Runebert) haft svårt att välja rubrik eftersom Pia Aronsson har två intressanta ståndpunkter som skulle kunna vara föremål för en intresseväckande rubrik. Min alternativa rubrik är följande: Pia Aronsson (v) vill ha en en gemensam mötesplats för alla generationer.

---

1. Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Det finns olika former av profiler, kommunen har nyligen förändrat sin grafiska profil till en Visent vilket kan ses som att kommunen vill visa sig kraftfull och traditionsbunden. Jag anser att kommunen har flera profilområden tex. kultur och konst, idrott och sport och jag tycker Avesta kan ses som den lilla handelsstaden. Närheten till nedre Dalälven borde betonas och lyftas fram och ge Avesta en profil som betonar närheten till ett rikt friluftsliv, en väl utbyggd service vad gäller skola, vård och omsorg och ett varierat kulturutbud för olika åldrar.


2. Vad är din viktigaste politiska fråga?

Vi inom Vänsterpartiet vill prioritera frågor som berör Ungdomar, Äldre och Miljön. Vi vill arbeta med de frågor som på olika sätt kan förbättra och underlätta Avestabornas vardagsliv. Arbetstillfällen för unga är en viktig politisk fråga där kommunen kan medverka till olika lösningar speciellt för de som har svårt att få tillträda till arbetsmarknaden.  Att unga får ett eget boende är ytterligare en viktig och angelägen fråga. Här kan Ungdomsboende möjliggöras genom ett samarbete med det kommunala fastighetsbolaget Gamla Byn AB och andra privata fastighetsägare.

Det är vidare viktigt att barnen erhåller en god barnomsorg och att skolan utvecklar pedagogiska former för att stödja alla barns kunskapsutveckling samt en trygg omsorg där den äldre befolkningen erbjuds hemtjänst och serviceboenden utifrån var och ens behov. Ett annat viktigt område är kommunikationerna både lokalt i Avesta, inom Dalarna och till Stockholm, Örebro och Gävle. Lokaltrafiken är viktig och därför bör vi införa gratis bussturer i Avesta. Att skapa alternativ till biltrafiken är även viktigt för vår miljö.

Jag vill stödja olika alternativ till elkonsumtion, de kommunala byggnaderna kan kanske förses med solcellstak eller vad sägs om ett litet vindkraftverk vid Vincentparken.


3. Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta?

Näringslivet är viktigt för en kommun och det är särskilt viktigt att stödja och underlätta för småföretagarna att etablera sig och att utveckla sin verksamhet.

Kommunen kan utveckla Företagsservicen och verka för att i de frågor som ankommer på kommunen ge företagen en god och snabb service.


4. Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?

Det är ca 30 kommuner i landet som har fattat beslut om att införa utmaningsrätt och jag anser att Avesta inte skall fatta beslut om detta.  Jag anser att det är viktigt att kommunen hela tiden vill utveckla och förbättra sin verksamhet. Jag tror att både brukare och personal inom vård, skola och omsorg har goda idéer om hur den kommunala verksamheten kan utvecklas. Jag tror även att personalen inom de övriga förvaltningarna har idéer om utveckling genom sina egna kunskaper och genom sina kontakter med medborgarna för att göra  verksamheterna både bättre och kostnadseffektiva.


5. Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?

När det gäller privatiseringar av kommunal service så anser jag att det är principiellt fel att vårdföretag ges möjlighet att konkurrera med kommunal verksamhet eftersom kommunal verksamhet som skola, vård och omsorg skall drivas utifrån demokratiska former med medborgarinflytande och inte utifrån vinstintressen

När det handlar om offentliga upphandlingar så anser jag att lagstiftningen bör ses över för att förenkla förfarandet för de lokala företagen och  ge närproducerade produkter  en konkurrensfördel. Jag tror vidare att det går att effektivisera och samordna vissa inköp för att få det billigare.


6. Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?

Det finns ingen anledning att arbeta för en privatisering av Karlfeldtgymnasiet, den skolan fungerar bra och kan utvecklas. Vänsterpartiet stödjer inte privatisering av skola och inte heller omsorg. Äldreboenden i form av servicehus skall drivas av kommunala aktörer enligt min mening. Däremot är det fritt fram för olika Byggherrar att projektera boendeformer som passar äldre människor: Det vore bra för kommunen om bostadsbyggandet tog fart och att skapa boenden för 55+ .


7. Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?

Vänsterpartiet har en principiell inställning till att säga nej till privatisering av kommunal verksamhet. Men om det kommer en ansökan om att någon vill etablera en friskola så är det kommunens skyldighet att pröva detta, det går inte att säga nej av principiella skäl utan då måste ansökan prövas utifrån de regler som finns. Vad som är viktigt enligt min mening det är att friskolan är rustad för att ta emot alla barn även de barn som har ett fysiskt, psykiskt eller socialt handikapp. Det har visat sig att vissa friskolor i Sverige  inte lever upp till ”En skola för alla”.


8. Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium?

Jag anser att det är bra att kommunen har ett utbud av olika tjänster i badhuset som solarium och gym.


9. Ska Avesta kommun bedriva djurparker?

Jag tycker inte att kommunen skall driva djurparker. Däremot anser jag att Vincentparken är viktig för kommunen eftersom den kan ge arbetstillfällen och att den kan utvecklas till att bli intressant som ett utflyktsmål för Avestaborna och för turister.


10. Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Kommunalskatten är den gemensamma skatt som vi betalar för bla vård, skola och omsorg. Allt som vi önskar utveckla och förbättra har en prislapp. Jag ser inte skattesänkningar som ett politiskt mål i sig däremot har jag som målsättning att alla som bor i Avesta får en bra kommunal service. Om behoven blir större, om vissa grupper inte får den hjälp som de behöver på grund av kommunens ekonomi då är jag inte främmande för en skattehöjning.


11. Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?

Alla verksamheter behöver ständigt utvecklas och förbättras, varje verksamhet har både styrkor och svagheter. Genom dialoger mellan politiker, personal och medborgare kan det uppkomma idéer om utveckling och effektivisering som gynnar verksamheterna.


12. Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?

Jag anser att det förebyggande arbetet bör utvecklas vad gäller barn och ungdom. Det kan ske på olika sätt bla. genom att anställa fältassistenter. Att utveckla olika former för stöd och omsorg inom missbruksvården och inom den sociala barnavården är viktigt. Jag skulle vilja utveckla Familjecentrum till att bli ett centrum för föräldrar, barn, unga och äldre – en gemensam mötesplats för alla generationer. Där den öppna förskolan har sina lokaler bredvid Volentärcentrum så att det skapas mötesplatser mellan unga och gamla. Det är vidare viktigt att Avesta blir en tillgänglig kommun för människor som är rullstolsburna, synskadad eller har en hörselskada. När det gäller den äldre befolkningen så har de rätt till att få bestämma över vilken hjälp de behöver och när hjälpen skall ges. De har rätt att bestämma om vilken boendeform som är lämplig och självfallet skall de inte behöva skiljas från sin livskamrat om den ena behöver omvårdnad och inte den andre. Det förebyggande arbetet inom omsorgen av äldre behöver utvecklas. Förebyggande hembesök är en viktig verksamhet. Trädgården har en läkande kraft- varför inte utveckla en trädgård vid serviceboendet, dofter och växter kan aktivera ett svikande minne. De som har bor på ett äldreboende skall om de så önskar ha rätt till promenader och social samvaro. Vi behöver vidare utveckla boendeformerna för den grupp som är 80 år och äldre.

Med röda hälsningar
Pia

---

Tack!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0