Runeberts röst i kommunvalet går till...

Något som har slagit mig under mitt hårda arbete att få fram vad kandidaterna i partierna verkligen vill är att ALLA fokuserar på utgiftsökningar, inte på hur resurserna ska skapas. Det handlar om gratis kollektivtrafik för unga och äldre, flyttcirkus a´la turistbyrå, utomhusbassäng, asfaltering av skidspår, mer pengar till idrott, mer bidrag till föreningar som satsar på tjejer, fler ungdomsgårdar, flytta Qlturhuset till centrum, biogasanläggningar, fler lärare i klassrummen, botaniska trädgårdar inom äldrevården, kultursatsningar, öppen förskola, ekostad i Krylbo, sommarkollo för barn, längre öppettider på förskolor, kommunalt vårdnadsbidrag osv.

Vissa utgiftsökningar såsom upprustning av vägar, försköning av allmänna platser kan vara en del i att förbättra företagsklimatet, (och andra såsom botaniska trädgårdar, vårdnadsbidrag och fler lärare kan ge andra positiva bidrag till samhället) men det drunknar i en gyttja av förslag där prioriteringsordningen är diffus. Ta Moderaternas långa lista på vad de vill göra som ett exempel. Vad är viktigast mellan att flytta turistbyrån till Åsbo och att bygga en utomhusbassäng? Och av Ulf Bergs svar på en chatt vill moderaterna rusta upp övriga utomhusbad. Så var hamnar den i prioriteringsordningen? 

Sedan kan man ifrågasätta nyttan och nödvändigheten av en utomhusbassäng, är det verkligen nödvändigt för att man ska vilja bo i Avesta? Eller ännu viktigare för att starta ett företag i Avesta?

Jag kan till och med köpa resonemanget att satsningar på idrott kan förbättra företagsklimatet indirekt genom att människor håller sig i trim genom aktiv ungdomsverksamhet. Men har någon hört talas Mt:s gym? Förr i tiden ordnade ungdomar verksamheter på egen hand genom att spela bandy på isar och klippa sina egna fotbollsplaner. Men nu ska det alltid vara någon annan som fixar allt. Varför inte göra jobbet själv och betala själv via medlemsavgifter? Men okey, under en övergångsperiod kanske det kan vara bra med ungdomsverksamheter på idrottsanläggningar som kommunen finansierar, men då ska politiker i det längsta avhålla sig från att försöka styra verksamheterna efter politiska modeflugor såsom mer stöd till tjejer och liknande särintressen.

Men allra allvarligast är att förslagen för att förbättra företagsklimatet är helt undanskymda. Visst talar Allianspartierna, och då främst Moderaterna, om att tillsätta en näringslivschef som ska påskynda företagsärenden, förbättra servicen i övrigt och hålla en god kontakt med företagen. Vissa av allianspartierna talar om att längre öppettider för krogar är en viktig del i att skapa bättre förutsättningar för krögare i kommunen.  Även Alliansen tal om mer alternativ i vård och omsorg ger bidrag till ett bättre företagsklimatet. Några miljöpartister föreslår kommunala investeringsfonder. Men sedan tar det stopp.

Inget parti talar aktivt om utmaningsrätt av kommunal verksamhet och privatiseringar. Ingen ger några konkreta förslag på hur företagsklimatet ska bli bättre, det överlämnar Allianspartierna till en framtida kommunbyråkrat.

Två partier står ut när det gäller prioriteringarna. Enligt min uppfattning klarar Kristdemokraterna och Folkpartiet sig bäst när det gäller att lägga fram tydliga prioriteringar. Kristdemokraternas viktigaste fråga är utan tvekan ett kommunalt vårdnadsbidrag och Folkpartiet ett antal konkreta och relativt billiga åtgärder för att försköna kommunen. För de övriga partierna är det omöjligt att avgöra vilka åtgärder de prioriterar mest.

Eftersom inget parti prioriterar företagsklimatet får jag gå efter andra kriterier i mitt val av parti och kandidat. Moderaterna är bäst inom området och Kristdemokraterna kommer som tvåa på grund av att den lokala ledaren Curt-Åke Larsson spontant nämnde att snabba beslut och färre regler för företagare var viktigt för att få fler att flytta till Avesta. Just det spontana i svaren avslöjar partiernas prioriteringar. Centerpartiet har mig veterligen inte lyckats lägga fram ett enda konkret förslag och har inte spontant nämnt företagens villkor mer än som bisak i någon mening i partiets valfolder. Det säger allt. Alltså kan jag utesluta alla partier utom Moderaterna och Kristdemokraterna.

Moderaterna skulle kunna förtjäna min röst eftersom de har visat att de inte är arroganta när det gäller att besvara väljarnas frågor. Vilket Kristdemokraterna har visat sig vara. Men denna icke-arrogans från Moderaterna kompenseras av Ulf Bergs arroganta inställning till att politiker ska skita i vad folk kommer fram till i folkomröstningar. Bara det räcker för att stryka Ulf. (Och Bosse Brännström).

Det som ligger Kristdemokraterna i fatet är att de är motsträviga när det gäller att tillåta längre öppettider på krogar. Men enligt obekräftade rykten har Allianspartierna och AIL kommit överens om att efter valet tillåta längre öppettider. Om detta är sant, behöver jag inte fundera längre. Kristdemokraterna är svaret. Varför?

Det kommunala vårdnadsbidraget! Det är allt. Egentligen behöver jag inte veta mer eftersom vårdnadsbidraget är en av de viktigaste frihetsfrågorna där politikens gränser ska punktmarkeras.

Så vilken blir då kandidaten att kryssa? Självklart sållas alla kandidater som inte har brytt sig om att presentera sina prioriteringar och värderingar bort. Kvar blir Curt-Åke Larsson och Jonas Tackerudh. Och eftersom Tackerudh har varit den som varit mest engagerad och flitig med att framföra idén om vårdnadsbidrag kommer krysset att sättas på honom. Hans formulering att valfrihet inte är så farligt som det låter är det som helt avgör saken.

Min röst går alltså till kristdemokraten Jonas Tackerudh!

Min röst i kommunvalet!

Av egoistiska skäl kommer jag här att försöka vaska fram vem som ska få min röst i kommunvalet på Söndag. Senare kommer jag att ge er väljare lite vägledning i era val av kandidater.

Det finns fyra viktiga frågor som jag utgår ifrån för att hitta rätt kandidat:

1. Förslag på förbättringar av kommunens företagsklimat.
2. Ett införande av kommunalt vårdnadsbidrag
3. En utökning av öppettiderna från kl. 1 till kl.2 för krogarna i Avesta.
4. Kommunen ska inte bedriva djurparker.

Jag har valt ut centerpartisten Gunilla Berglund, moderaten Ulf Berg, folkpartisten Bo Brännström och någon kristdemokratisk kandidat. Det är dessa som jag kan tänka mig att rösta på då jag har ett allmänt förtroende för dessa kandidater. Att jag inte kan nämna någon kristdemokratisk kandidat beror på att de flesta är anonyma och inte särskilt tydliga. Den enda anledningen till att jag väljer Kristdemokraterna som parti är att de vill införa ett vårdnadsbidrag.

1. Förslag på förbättringar av kommunens företagsklimat.

Moderaten Ulf Berg besvarade vår fråga om företagsklimatet så här:

"Vi vill anställa en näringslivschef och vi vet att vi på ett ärligt sätt tycker om företagande. Svenskt näringslivs rankinglista kan bevisa effekterna av vår politik."

Att anställa en näringslivschef är väl knappast särskilt fascinerande. Det tyder på att Berg tror att företagande kan kommenderas fram genom en kommunal tjänsteman. Men visst, jag ska vara snäll, det kan ju tänkas att det ger en markering till kommunens företagare att de är viktiga. Och kanske kan företagarnas perspektiv få större tyngd inom kommunpolitiken. Kanske skulle de till och med kunna få lite administrativa förbättringar i dess kontakter med kommunen.

När det gäller Svenskt Näringslivs rankinglista är det bevisligen så att Avesta kommun avancerade på rankingen när Ulf Berg var kommunalråd och att kommunen under det rödgröna styret att fallit på rankingen. Det ger en god indikation på att Berg kan omvandla ord till handling och skapa ett bättre företagsklimat.

Vidare svarade Ulf Berg att utmaningsrätt inom Avesta kommun är en god idé. Han har också en positiv inställning till friskolor och privata alternativ inom offentlig verksamhet.

På frågan om privatiseringar och offentliga upphandlingar besvarar Berg frågan med en arrogant besserwisserattityd:

"Vem som utför servicen saknar betydelse, men konkurrens ser till att den bäste och mest effektive sköter sysslorna. Nu kan man inte kombinera privatiseringar och offentliga upphandlingar som ni skriver eftersom om man privatiserar så överför man uppgifterna på den privata marknaden utan inblandning av den offentliga verksamheten."

Frågan var inte om Berg tycker att man både ska privatisera och använda sig av offentliga upphandlingar, frågan var vilken inställning Berg har till dessa fenomen. Här har vi Bergs negativa sida, men den uppvägs med råge av att man vet var man får. Till skillnad från Socialdemokraternas styren.

Ulf Berg får därmed knappt godkänt.

Folkpartisten Bo Brännström, som inte har behagat besvara Brukskapitalisternas frågor, förstår att företag behöver stabila spelregler för att kunna planera sina verksamheter:

"Företag i Dalarna och konsumenter måste kunna lita på att det finns en trygg energiförsörjning. Det förutsätter att energiföretagen får långsiktiga spelregler och stabila villkor för sin verksamhet. Ständigt ändrade spelregler leder till otrygghet och uteblivna investeringar, vilket i sin tur leder till höga elpriser och vi inte kommer någonstans med klimatomställningen."

Men tyvärr handlar detta främst om kärnkraftens framtid, och därmed stora industriföretags framtid. Visst är deras framtid viktig, men det är knappast något som förbättrar företagsklimatet för småföretag inom tjänstebranscherna.

Partiets program för Avesta kommun handlar främst om att skapa ett vackrare Avesta genom att muddra åar, odla blommor, buskar och träd, utöka slyröjningen.

Det är bra förslag och jag förstår tankegången bakom att en fin miljö skapar mer positiva tankar hos människor som gör att initiativkraften ökar hos medborgarna. Det kan också öka sannolikheten för att någon som tillfälligt besöker kommunen skulle kunna tänka sig att bosätta sig i kommunen.

Samma tankegång ligger bakom Folkpartiets ambitioner att öka säkerheten och tryggheten i Avesta. Då handlar det om kameraövervakning, bättre belysning och utglesning av buskar. Även här köper jag resonemanget.

Men det är inte tillräckligt för att förbättra företagsklimatet. Den som vill bosätta sig i Avesta måste ju kunna skapa sig en försörjning via anställning och företagande. Det fattas något.

Så Bo Brännström får icke-godkänt.

Gunilla Berglund har inte gjort några särskilda utspel om företagandets villkor, förutom att företagande är viktigt eftersom det ger politiker möjligheter att fördela resurser. Hon har dock gjort klart att hon är för valfrihet inom hemtjänsten och att hon vill ha konkurrens inom vård, skola och omsorg.

Men detta räcker inte. Gunilla Berglund får icke-godkänt.

Kristdemokraterna i Avesta nämner företagandets villkor i sin valfolder men ger inga konkreta förslag. I sina annonser och i insändare har jag inte observerat att de betonar företagens villkor.

Icke-godkänt.

2. Ett införande av kommunalt vårdnadsbidrag

Kristdemokraterna är mycket tydliga med att de vill införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. De skriver om det i sin valfolder och de annonserar om det i lokaltidningen Avesta Tidning och i Annonsbladet.

Kristdemokraterna får mycket väl godkänt.

Gunilla Berglund har inget emot vårdnadsbidrag, men går inte till val på att införa det.

Icke-godkänt.

Ulf Berg har som kommunalråd tillåtit Kristdemokraterna få igenom sitt krav under mandatperioden 2002-2006 att skicka en förfrågan till den dåvarande socialdemokratiska regeringen om att få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Det godkändes givetvis inte. Berg har dock inte själv drivit frågan och han har inte nämnt det inför kommande val.

Alltså: Icke-godkänt.

Bo Brännström går inte till val på ett införande av kommunalt vårdnadsbidrag och som socialliberal kan jag bara anta att det sitter väldigt, väldigt långt inne att tillåta familjer att "välja fel" utifrån partiets genusperspektiv. Men å andra sidan Brännström har i en kommunfullmäktigedebatt visat att han vågar utmana genusperspektivstramset.

Tills vidare blir det: Icke-godkänt.

3. En utökning av öppettiderna från kl. 1 till kl.2 för krogarna i Avesta.

Ulf Berg är positiv till att öppettiderna för krogar ska vara kl. 2. Hans partikamrat Henric Schef har lagt in en motion om detta till Avesta kommunfullmäktige.

Mycket väl godkänt.

Bo Brännström har talat om att Avesta kommuns attraktivitet ökar av att öppettiderna för krogar är kl. 2.

Mycket väl godkänt.

Gunilla Berglund motsatte sig som omsorgsstyrelsens ordförande ett införande av längre öppettider för krogar.

Icke-godkänt.

4. Kommunen ska inte bedriva djurparker.

Gunilla Berglund har i en kommunfullmäktigedebatt godkänt att Avesta kommun bedriver djurpark. Kristdemokraterna har inte avvikit. Bo Brännströms uppfattning känner jag inte till och Ulf Berg har besvarat vår enkät med att djurparker är okey ibland.

Således blir alla icke-godkända.

Resultat:

1. Ulf Berg: 1 knappt godkänt och 1 MVG
2. Kristdemokraterna: 1 MVG
2. Bo Brännström: 1 MVG
4. Gunilla Berglund: icke-godkänt.

Därmed borde alltså slutsatsen bli att jag ska rösta på Ulf Berg. Men nu lägger jag en mycket större tyngd på vårdnadsbidraget, och kan jag finna någon kristdemokrat som jobbar hårt för både vårdnadsbidrag och företagandets villkor, då kommer denna kristdemokrat att få min röst. Men även om jag inte finner någon sådan kristdemokrat kommer jag nog att välja kristdemokraterna före Ulf Berg eftersom han ändå bara fick knappt godkänt när det gäller företagsklimatet.

Jag är öppen för att jag har missat några kandidater och jag kommer att försöka hitta någon särskilt kristdemokrat att lägga min röst på. Centerpartisten Rune Berg är emot att kommunen bedriver djurparker och därför kan jag överväga även honom.

/Fredrik Runebert


Tallbackens kök kan inte läggas ned

Enligt obekräftade rykten är matlagningsköket på Tallbacken i Horndal ett beredskapskök och sådana kök kan inte stängas ned hur som helst. Det kan ställa till problem för majoriteten i Avesta kommun som nyligen beslutat om en ny organisation för måltidsverksamheten.

Ska bli intressant att se utvecklingen av denna historia som verkar få alltfler sidospår.

Fredrik Runebert

Tredje vägen - Köket kvar i Fors

Wojciech Nedzewicz som är ordförande i Bildningsstyrelsen har meddelat följande:

Vi har valt den tredje vägen och behöll köket i Fors
Tre viktiga aspekter avgjorde beslutet :
1.Miljö 2.Service 3.Personalens önskemål

Wojje Nezewicz Mp
Ordförande i Bildningsstyrelsen

---

Det tror jag var den vettigaste lösningen.

Fredrik Runebert

Tre år för att få tillbaka investeringen på upprustade storkök

Avesta kommun beräknar att de ska kunna spara 3,7 miljoner kronor genom att lägga ned matköken på Tallbacken i Horndal och Framnäs i Fors samt Björkhagen. För att ersätta köken måste kommunen investera 10 miljoner kronor för att bygga ut köken på Johan Olovsskolan eller Fors skola. Från referatet i Avesta tidning (fredag 4 juni) framgår att 3 miljoner kommer att sparas in under 2010 och 2011. Men sedan då? Om vi utgår från att besparingarna får effekt direkt och att beräkningen avser årsbesparingar kommer investeringen att betala tillbaka efter 2,7 år. Nu antar jag att investeringen tar längre tid att betala sig eftersom det i Sverige inte går att avskeda folk från ena dagen till den andra.

Dessutom framgår i artikeln att en tredjedel av personalen måste utbildas under tre år med en kostnad på 233 000 kronor per år. Om den kostnaden inte är inräknad i besparingskalkylen kommer investeringen att ta 2,9 år innan det hela betalar sig. Sedan kostar det 300 000 kronor att erbjuda skolor och ålderdomshem två maträtter varje dag. Den siffran räknar jag inte med alls eftersom jag inte vet hur mycket detta skiljer sig från dagens kostnad. Dessutom kan denna siffra sättas upp på kontot servicekvalitetsförbättring. (Det kan även kostnaden för utbildning av personal räknas som, men eftersom jag har varit så generös med min beräkning av lönekostnaderna tar jag ändå med utbildningskostnaden i min beräkning). Så med tanke på att lönekostnader inte kan försvinna över en natt kan vi alltså utan att tveka säga att det tar minst tre år innan investeringen går jämnt ut.

Enligt referatet i Avesta tidning är transportkostnaderna avräknade från besparingspotentialen. Men det framgår inte om kommunen måste ha mer personal på det nya matköket vilket givetvis minskar besparingspotentialen. Förvisso står det att kostenheten kommer att minska sina anställda från 77 personer till 64 personer.

Enligt förslaget ska varje avdelning laga frukost själva. Personalen menar dock att de inte kommer att hinna ta upp och duscha de äldre samtidigt som de ska laga gröt eftersom hygienreglerna är så strikta att de måste ha särskilda kläder i köket vilket gör att en i personalen måste vara i köket och passa kastrullerna. Det betyder två alternativ: 1. De äldre på ålderdomshemmen får vänta längre på att få hjälp att kliva upp på morgonen vilket är liktydigt med sämre servicekvalitet. Eller 2. Kommunen måste anställa mer personal på avdelningarna vilket gör att besparingarna blir mindre än förväntat. Enligt personalen har de inte blivit tillfrågade om hur förslaget ska tillämpas i realiteten vilket givetvis gör att besparingsförslaget blir mindre trovärdigt.

Av de beräknade besparingarna anges 2,3 miljoner kronor kunna sparas in på personal, 600 000 på att lägga ned själva köken (jag antar att det är hyran som avses) och minskat matsvinn på 800 000 kronor. Jag antar att det handlar om årsbesparingar. Hur kan matsvinnet vara så stort att man kan spara 800 000 kronor? Borde inte bättre rutiner och bättre planering kunna åstadkomma samma resultat?

Sedan är det intressant att veta hur mycket det kostar att rusta upp köket på Framnäs och de andra matköken för att uppfylla gällande krav på livsmedelshygien. Den investeringskostnaden ska givetvis räknas bort från totalinvesteringen (eller plussas på i besparingspotentialen) i min beräkning.

Nu är inte syftet bara att spara pengar utan även att öka kvaliteten. Det som talar för en ökad kvalitet är satsningar på utbildning och förbättrade kök. Det som talar emot är att servicekvaliteten för de äldre blir sämre om omsorgspersonalen får rätt samt att maten måste transporteras antingen från Fors till Horndal eller från Horndal till Fors. Varför väljer man inte en mellanväg och har ett matkök i Fors som levererar till både förskolan, grundskolan och ålderdomshemmet samt ett matkök i Horndal som levererar inom Horndalsområdet? Finns det någon siffra på hur mycket högre investeringskostnaden blir då? (Avesta kommun är en fair-trade city och borde därmed tänka på sådant som ökade utsläpp, även då Fair-trade främst handlar om arbetsmiljö och sociala rättigheter. Finns kostnaderna för klimatkompensation inräknade i kostnaderna för förslaget? För inte tänker väl Avesta kommun smita från miljökostnaderna?)

I Östhammars kommun har en liknande omorganisering, ombyggnationer, sammanslagning av kök och personalminskningar gjorts. Ett år efteråt har det inte visat någon positiv effekt av personalminskningarna på så sätt att budgeten fortfarande visar ett underskott. Det skulle vara intressant att veta varför effekten har uteblivit det första året. Vad säger att Avesta kommun ska lyckas bättre? Att dra slutsatser efter ett år är ju givetvis för tidigt. Men det indikerar att det troligen kommer att ta längre tid än tre år att få investeringarna att uppnå break-even. Är det värt så stora investeringar och att erbjuda två måltider per dag om man samtidigt försämrar servicekvaliteten vid uppväckningarna samt långa mattransporter?

Sedan skulle jag vilja veta exakt vad det är som gör att Framnäs och andra matkök i kommunen inte uppnår livsmedelslagen. (Den lagen är ju förövrigt extremt rigid eftersom politiker har noja på försiktighetsprincipen).

Jag kommer att skicka ett antal frågor till berörda tjänstemän inom Avesta kommun för att räta ut dessa frågetecken. Det här är ett för viktigt beslut för att bara dra till med lite siffror hur som helst. I Avesta tidning får man inte reda på bakgrunden till siffrorna. Om det beror på att Avesta Tidning inte har ställt tillräckligt djupgående frågor eller om det är kommunen som inte redovisar det på ett tydligt sett låter jag vara osagt. (Några siffror och några underlag till förslaget går att inte att finna på kommunens hemsida.) Men svar ska jag ha på mina frågor och svaren kommer att publiceras på denna blogg.

Fredrik Runebert

RSS 2.0