Lennart Sacrédeus - Värdekonservativ eu-kritiker och arbetsrättsreformator!

Lennart Sacrédeus är förstanamnet på Kristdemokraternas riksdagslista. Sacrédeus är den kandidat som hittills har varit enklast att följa eftersom många av svaren på våra frågor finns att hitta på hans hemsida.

1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Under mina fyra år i riksdagen har jag kämpat för jobben, människovärdet, Dalarna – och Alliansen.

Jag vill fortsätta kämpa för dalajobben, skolan, vården, pensionerna, landsbygden, miljön, dalakulturen och föreningslivet.

Grunden för Dalarnas förnyelse och framtidstro läggs i familj och släkt, trygga värderingar, och värdefulla traditioner.

http://www.kristdemokraterna.se/lennartsacredeus.aspx 


2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Minskat regelkrångel för företagarna – för fler jobb hos Dalarnas småföretag.

RUT- och ROT-avdragen kvar – för en vit marknad, fler jobb och nya företag.

http://www.kristdemokraterna.se/lennartsacredeus.aspx


3. Är Lissabonfördraget bra eller dåligt? Varför?

Kortfattat skulle jag kunna definiera mig som en gemenskapsvän, en tillskyndare av den Europeiska Gemenskapen, EG-bygget, men en skeptiker och minimalist när Maastrichtfördraget 1992 ville omforma detta till ett unions- och statsbygge. Där står jag.

Även om en EU-president i första hand ges en samordnande och koordinerande roll, bär det fröet till ett mycket mäktigt och centraliserande europeiskt politiskt ämbete. Media och politiken kommer att fokusera mer och mer, över tiden, på EU-presidenten och dennes ledarskap.

Detta är en utveckling mot ett centralistiskt politiskt ämbete inom EU jag verkligen vill varna för - utifrån subsidiaritetsprincipen - och som i mycket präglar min sammanfattande hållning till Lissabonfördragets framtida konsekvenser för ett medborgaraktivt Sverige och Europa.

Tillsammans med moderaten Anne-Marie Pålsson motionerade jag i riksdagen ifjol med kristdemokraterna Annelie Enochson och Ingemar Vänerlöv om att ett eventuellt godkännande av Lissabonfördraget bör fattas med två riksdagsbeslut och ett allmänt val emellan, det vill säga som vid en grundlagsändring, en motion jag röstade bifall till.

En sittande riksdag ska nämligen inte kunna ändra villkoren för sig själv. Medborgarnas ges med ett mellanliggande val en möjlighet att säga sitt genom att rösta in en annan sammansättning av riksdagen än den som först lade förslaget.

Denna beslutsmodell signalerar EU-fördragets stora betydelse, och den ges dignitet som en grundlagsändring utan att formellt definieras som en sådan av regeringen. Ökad delaktighet i beslutsprocessen för medborgarna samt att värna grundlagens anda utgjorde andra motiv för vår motion.

http://www.newsmill.se/node/7290 


4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Höj reseavdraget i deklarationen för arbetspendling. En skattesänkning på en halv miljard viktig för vårt landsbygdslän.

En skattesänkning på en halv miljard viktig för vårt landsbygdslän

Du ska kunna leva på Din lön och pension. Fortsatta sänkta skatter för löntagare och pensionärer – i takt med att ekonomiskt utrymme ges.

Fortsatta sänkta skatter för löntagare och pensionärer – i takt med att ekonomiskt utrymme ges.

http://www.newsmill.se/node/7290 


5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Sverige har en tradition av starka och självständiga parter på arbetsmarknaden som är vana att ta stort ansvar genom att sluta kollektivavtal. Vi kristdemokrater är övertygade om att denna modell är värd att bygga vidare på. Den gör att politiker kan hålla sig borta från att stifta lagar om minimilöner, och den gör att lokala och branschspecifika förutsättningar får utslag i de avtal som sluts. En sådan ordning är bra för hela arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknadsmodellen har också visat sig ge få konfliktdagar och ett klimat av ansvarstagande från båda parters sida, där hänsyn tas till både arbetstagares och arbetsgivares behov.

Samtidigt ska det sägas att den starka konflikträtten som åligger arbetstagarnas parter ger löntagarorganisationerna ett övertag gentemot arbetsgivarna. En lösning på detta skulle kunna vara att införa en proportionalitetsprincip. Detta föreslogs också av den förre socialdemokratiske statssekreteraren Svante Öberg i utredningen Medling och lönebildning (SOU 1998:141). Tyvärr valde den dåvarande regeringen att inte införa en sådan princip.

En bättre proportionalitet kan åstadkommas bland annat genom att rätten till sympatiåtgärder begränsas och att ett proportionalitetskrav införs för att begränsa möjligheten till stridsåtgärder som kostar lite för den egna organisationen men orsakar stora kostnader för motparten och tredje man. Proportionalitetskravet skulle inte bara omfatta den första stridsåtgärden, utan även svarsåtgärder från motparten.

Ett proportionalitetskrav skulle kunna införas inte bara vid förhandlingar om tecknande av ett nytt kollektivavtal utan också vid blockad och andra stridsåtgärder för att förmå ett företag att ansluta sig till ett redan gällande avtal. Att införa proportionalitetskrav skulle innebära att fackföreningen exempelvis inte får ta ut små nyckelgrupper i strejk om det vållar mycket stor skada för arbetsgivaren.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A321 

Som företagare är det ett stort beslut att anställa en ny person. Helst vill man ha en kompetent och flitig person, som sköter sitt jobb och passar in i arbetsgemenskapen. Många företagare anser att sex månaders provanställning är en väl kort tidsrymd för att utvärdera en anställd och kunna fatta beslut om en fast anställning. Dessutom innebär sex månader i praktiken en kortare tid då själva beslutet att tillsvidareanställa måste tas en tid före provanställningens utgång. Många företagare önskar därför, på goda grunder, en förlängning av tidsgränsen.

Vi kristdemokrater delar den analysen och anser att regeringen bör överväga att öka provanställningstiden från sex till tolv månader.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A408 


6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Referat från Dalademokraten:

När Kenneth Öhrn fortsatte att argumentera för Sverigedemokraterna med att hävda att invandringen gått för långt och att islam borde förbjudas, försökte Lennart Sacredeus prata om religionsfrihet och faran att sätta folkgrupper mot varandra. Han medgav att ett finns problem och att han i flera sammanhang tagit upp att Sverige tar emot mycket större del av flyktingarna i förhållande till folkmängd.

http://www.dalademokraten.se/sida/id/133605/ 


7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Utifrån verkligheten att arbetslösheten nu ökar och att regeringen genomfört en reform kring deltidsarbetslöshet och arbetslöshetskassa, uppstår en särskild problematik för den som är deltidsbrandman och blir uppsagd från sitt andra arbete. En deltidsbrandman kan då inte ”stämpla upp” till heltid, då det inte är tillåtet att under en längre tid deltidsarbeta och samtidigt uppbära a-kassa. Följden blir att han även kan tvingas säga upp sin tjänst som deltidsbrandman.

Jag menar att det vore rimligt att göra undantag kring ersättning vid deltidsarbetslöshet för den som under lång tid haft två deltidsanställningar, men förlorar ett av dem, och då arbetet rör grundläggande samhällsfunktioner.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2008/09&nr=617&dok_id=GW11617 

Angående sjukförsäkringen:

Ett grundelement i den nya reformen är att det nu finns kontrollstationer med uppsökande verksamhet där vi verkligen ser människorna, deras arbetsförmåga och vad vi kan stödja och stärka.

http://www.dt.se/nyheter/borlange/article559896.ece?pageNumber=3 


8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Genom att bättre informera om konsekvenserna av nedskräpning och samtidigt öka pantvärdet på pantburkar och pantflaskor skulle det personliga ansvaret kunna uppmuntras inom detta område i Sverige.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=MJ267 


9. Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

(Hittar inget åsikt)


10. Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

(Inga åsikter om FRA och datalagringsdirektivet har hittats. Han röstade dock för FRA-lagen.)

Kd: s Europaparlamentariker Lennart Sacrédeus röstade ja till Ipred.

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.233007/sa-rostade-partierna-i-eu-parlamentet 


11. Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Även i Sverige borde preskriberingstiden för allvarliga brott ses över. Motiven för att utdöma straff, nämligen att avskräcka från att begå brott och därmed avhålla den enskilde från brottslighet, behöver kompletteras med rättvisemotivet. Det är en upprepad kränkning av offret om samhället inte längre, efter en viss tid, bryr sig om att söka beivra brottet. Barmhärtighet mot gärningsmannen kan inte förverkligas genom att offrets rätt åsidosätts. Endast genom fullgjord rättsprocess kan gärningsmannen få brottet sonat och offret eller offrets efterlevande kan inleda en försoningsprocess. Båda parter är sålunda betjänta av att preskriptionstiden inte stoppar möjligheten till uppklaring. Det är viktigt att en sådan lagändring sker så fort som möjligt eftersom 25-årsgränsen tickar allt närmare för många ouppklarade mord, exempelvis Palmemordet.

Idag finns långt gångna planer på att förändra lagstiftningen för folkrättsbrott, krigsförbrytelser och folkmord så att dessa brott inte ska ha någon preskriptionstid. Det tydliga budskapet ges att den som har begått sådana brott ska veta att tiden inte är på förövarens sida. Offren får också beskedet med slopad preskriptionstid att vi inte ger upp kampen för att rättvisa ska skipas.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2006/07&bet=Ju288 

Angående direktiven till utredningen om möjligheten till lagföring utan rättegång:

I det allmänna rättsmedvetandet finns det knappast någon förankring för att 15 000 rättegångar på tre år ställs in eller att en dömd människa ska kunna undslippa sitt straff genom att hålla sig undan.

http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/LagOchRatt/100716LSALagandringpagangefterSacredeusfragorominstalldarattegangar 


12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

(Hittar inga åsikter om detta).


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0