Kenneth Johansson - Vill tackla skuldproblematiken!

Kenneth Johansson är förstanamnet på Centerpartiets riksdagslista. Han är inriktad på socialpolitiska frågor. Han är en av de svåraste kandidaterna att finna svaren på våra frågor, vilket tyder på att han är alltför nischad i sin politik.


1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Mindre krångel för fler jobb
Förebyggande vård och en vård som utgår från patienten
Entreprenörskap som ger mer service på landsbygden

http://dalarna.centerpartiet.net/2010/09/02/vad-vill-kenneth-johansson-gora-for-dalarna-se-filmen/ 


2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Sedan regeringsskiftet har en lång rad reformer genomförts för att förbättra företagsklimatet i Sverige, bland annat har förmögenhetsskatten avskaffats och bolagsskatten sänkts. Det har blivit enklare och billigare att anställa genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för unga och äldre och införandet av nystarts-, nyfrisk- och instegsjobb, förbättrad matchning och en förbättrad lönebildning. Sedan maktskiftet 2006 har skatterna sänkts för den genomsnittlige egenföretagaren med 23 400 kronor per år. Denna offensiva företagarpolitik har ökat antalet nystartade företag med 14 000 företag. Bara i Dalarnas län ökade antalet nystartade företag från 994 till 1 467 år 2008.

För att förbättra de små företagens förutsättningar ännu mer sänks egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag med fem procentenheter, dock med högst 10 000 kronor per år. Det blir härigenom attraktivare att driva ett eget företag och tröskeln sänks för den som överväger att starta eget.

Genom nedsättningen kan nästan 200 000 småföretag i landet få lägre kostnader med 1,15 miljarder. Bara i Dalarnas län rör det sig om 4 550 egenföretagare som totalt får en sänkning med cirka 31 miljoner kronor. Nedsättningen sänker kostnaderna rejält och stärker likviditeten hos företagen, vilket är särskilt viktigt under den rådande lågkonjunkturen.

Alliansregeringen infriar nu också ytterligare ett vallöfte och avskaffar revisionsplikten för små aktiebolag. Reformen berör 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar 72 procent av det totala antalet aktiebolag. Revision blir således frivillig för majoriteten av aktiebolagen i Sverige och innebär en möjlig kostnadsbesparing på åtminstone 2,5 miljarder kronor. Reformen utgör sannolikt den största regelförenklingen för aktiebolag som genomförts i Sverige.

http://www.dt.se/opinion/debatt/article635527.ece

Med det regelverk som i dag styr bankernas bedömningar är det ibland svårt att klara möjligheten att via banklån finansiera företagen full ut. En väg att förbättra lånemöjligheten för företagen är att stödja utvecklingen och uppbyggnaden av kreditgarantiföreningar. Det är en global idé för lokal nytta.

Runt om i landet har kreditgarantiföreningar etablerats. Kreditgarantiföreningarnas syfte är att genom kreditgarantier, rådgivning och mentorskap stärka framförallt de små och medelstora företagen. Målet för föreningarna är att fungera som ett stödsystem och grundar sig på ett helhetsperspektiv där man bygger upp ett kompetensnätverk runt företagaren med bland annat mentorskap och rådgivning och där kreditgarantin är en viktig del. Kreditgarantiföreningarna har ett väl utvecklat system för att hantera och begränsa riskerna med sitt engagemang. Under hela processen genomförs analyser och man har en nära och kontinuerlig uppföljning med kredittagaren.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=N312

De sociala företagen spelar en viktig roll i att bryta utanförskapet för dem som står längst bort från arbetsmarknaden, det kan vara en väg från avbytarbänken direkt in på arbetsmarknaden. I ett socialt företag kan man arbeta utifrån sina egna förutsättningar och vara delaktig i verksamheten.

Samhället måste vara tillgängligt för alla. Ingen kan allt – men alla kan något och denna förmåga måste tas tillvara. De sociala företagen har en viktig uppgift att fylla både genom att erbjuda arbete och genom sin demokratiska filosofi. Vägen till delaktighet i samhället går ofta via arbete. Människor som har arbete är också oftare engagerade i idrottsföreningar, grannsamverkan och andra typer av sociala nätverk. Det blir en positiv spiral. Har man arbete så mår man bättre.

Nutek har på regeringens uppdrag presenterat ett program för socialt företagande. Många bra förslag är överlämnade som ska leda till konkreta åtgärder.

Regeringen bör ta fram en nationell strategi för det sociala företagandet, att den offentliga sektorn ska bli bättre på att ta sociala hänsyn i sin upphandling, att rådgivningen och stödet ökas till dem som vill starta sociala företag, förbättra möjligheterna till lönebidrag samt stimulera forskning kring den sociala ekonomin. Förslagen i Nuteks rapport bör ges förutsättningar att genomföras.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=N313 

Den särskilda lärlingsprovanställningen för unga under 23 år, begränsningen av arbetsgivares kostnader vid tvist om uppsägning och Medlingsinstitutets nya uppdrag ligger väl i linje med de krav på flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden som vi drivit.

http://valfardsbloggen.centerpartiet.net/2010/08/26/stolt-over-maud-och-centerframgangar/ 


3. Är Lissabonfördraget bra eller dåligt? Varför?

(Hittar ingen åsikt om Lissabonfördraget).


4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Jag är stolt och nöjd över hur vår Maud Olofsson lyckats i sina förhandlingar med allianskompisarna.

Att det är tack vare Centerpartiet som sänkningen av restaurangmomsen.

Och jobbskatteavdraget. Från början en Centeridé. För att ha råd med välfärden så behöver det vara många som arbetar i många och växande företag. Det tjänar alla på!

http://valfardsbloggen.centerpartiet.net/2010/08/26/stolt-over-maud-och-centerframgangar/ 


5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Den särskilda lärlingsprovanställningen för unga under 23 år, begränsningen av arbetsgivares kostnader vid tvist om uppsägning och Medlingsinstitutets nya uppdrag ligger väl i linje med de krav på flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden som vi drivit.

http://valfardsbloggen.centerpartiet.net/2010/08/26/stolt-over-maud-och-centerframgangar/ 


6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Med stöd från de nya möjligheterna till arbetskraftsinvandring som numera finns kommer det personer till Sverige av andra skäl än asylskäl. Jag tycker att det är positivt. 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2009/10:60#anf38 

(Hittar inga åsikter om flyktingmottagning).


7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

(Hittar inga åsikter).


8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Miljö- och klimat: Valmanifestet är fullt av klimatsmarta satsningar som den intresserade kan fördjupa sig i. Det är allt från satsningar på förnybart och havsmiljard till utarbetande av en svensk kemikaliestrategi och internationellt arbete. Supermiljöbilspremiens styrka ligger i att den kan stimulera fram en ny generation av miljöbilar som verkligen snålar med resurserna. Det tycker jag är mycket bättre än vänsterpartiernas förslag att bygga om gamla bensinbilar.

http://valfardsbloggen.centerpartiet.net/2010/08/26/stolt-over-maud-och-centerframgangar/ 


9. Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

(Hittar inga åsikter)


10. Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Nedanstående åsikter är från 2005:

Europaparlamentet har nyligen röstat emot det förslag om trafikdatalagring vilket Sverige har varit ett av de mest angelägna länderna att driva. Förslaget innebar obligatorisk lagring av information om alla människors ringande, sms:ande och surfande, inte innehållet i samtal och sms men var telefonen har befunnit sig och vid vilken tidpunkt den har använts. Anledningen sades vara att polisen skulle få ett bättre hjälpmedel att eftersöka brottslingar som använt sig av telefonen eller Internet för att planera sin brottsliga verksamhet. Polisen använder redan i dag de uppgifter som finns i exempelvis Telia Soneras register för att när ett brott har begåtts ta reda på exempelvis var en telefon var när ett visst samtal ringdes. Det har visat sig vara en viktig tillgång för polisen i sitt brottsbekämpande arbete. Skillnaden i den ordning som gäller i Sverige och det förslag som kommissionen lagt fram och som nu föll i parlamentets omröstning är att det senare skulle ha inneburit ett tvång för alla som handhar uppgifter av det slag som efterfrågas att lagra dessa i en viss tidsrymd. Dessutom var den föreslagna tiden som uppgifter skulle sparas avsevärt längre än vad normalfallet är i dag när företag sparar uppgifterna så länge de behöver av faktureringsskäl.

Det krävs inte mycket fantasi för att förstå att ett register med data om när du har ringt, till vem, vilken tidpunkt och uppgifter om varje sida du besökt på Internet skulle vara extremt känsligt ur integritetssynpunkt. Detta skall ses i ljuset av att det knappast går att peka på ett enda register som inte har ”läckt” eller missbrukats.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2005/06&bet=K371 

Efter 2005 finns inga andra åsikter från Johansson. Centerpartiet som parti är dock emot datalagringsdirektivet:
http://www.lenaek.se/kampen-mot-datalagringsdirektivet/ 

(Har inte hittat några åsikter om FRA-lagen och Ipred – men han röstade ja.)

Johansson har visat sig vara ovillig att besvara frågor om FRA-lagen: http://www.riksdagssvar.se/kenneth_johansson 


11. Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

När det gäller tvångsvisa drogtester delar utskottet regeringens bedömning att intresset att förhindra narkotikamissbruk hos barn, med de konsekvenser ett sådant bruk har för barnets hälsa och utveckling, uppväger det integritetsintrång som sådana drogtester innebär. Förslaget uppfyller de krav som proportionalitetsprincipen ställer. Mot bakgrund av att åtgärder ska kunna vidtas bara om det är nödvändigt för att avgöra behovet av stödjande insatser till barnets bästa, bedöms förslaget inte heller komma i konflikt med barnkonventionen.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2009/10&bet=JuU25 


12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

1. Till att börja med behöver vi öka undervisningen i privatekonomi i skolan. I dag finns visserligen inslag av ekonomi i hemkunskapen. Vi anser dock att hushållsekonomi bör bli ett eget ämne redan i de lägre åldrarna. Under 1900-talet inspireras flera generationer av Birgitta Lilliehööks sedelärande serie om flickorna Spara och Slösa att hålla koll på intäkter och utgifter. Idag ingjuts inte längre denna mentalitet.

2. Sedan bör ett större ansvar läggas på kreditgivarna. I dag beviljas kredit och lån ofta mycket lättvindigt. Det handlar om allt från klädlån, SMS-lån, billån och möbellån till lån för resor.

I ett längre tidsperspektiv, är det också fullständigt oacceptabelt att kostnaderna för en oseriös kreditgivning, i slutändan vältras över på det omgivande samhället och medborgarna.

3. Ett sätt att öka drivkrafterna att göra mer gedigna kreditprövningar är att korta tiden för skuldsanering. I Sverige krävs oftast att den som genomgår skuldsanering lever på existensminimum i fem år. I de anglosaxiska länderna går det oftast snabbare. Där strävar man efter en snabb lösning av skuldförhållandena så att den skuldsatta på så kort tid som möjligt ska bli produktiv igen. Erfarenheterna från dessa länder visar också att ett snabbare skuldsaneringsförfarande ofta leder till att en större del av skulderna återbetalas till kreditgivarna.

4. Dessutom bör skuldrådgivning göras mer tillgänglig i primärvården. Det behöver tydliggöras för vårdgivare vart människor med stora skulder ska kunna hänvisas. Vi anser dessutom att alla bedömningar av psykisk ohälsa ska innefatta uppgifter om personens ekonomi. Kanske behöver det också bli lättare att låta köp återgå för personer som är drabbade av psykisk ohälsa.

Skuldproblematiken måste tacklas på flera fronter samtidigt. Genom förebyggande åtgärder i skolan, snabbare skuldsanering och större fokus i vården kan vi förbättra situationen för både individer och samhälle.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skuldsattningen-hotar-folkhalsan_4526937.svd


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0