Piratpartist svarar

Carl Johan Rehbinder återfinns på elfte plats på Piratpartiets riksdagslista.

Inledning:

Eftersom jag representerar Piratpartiet, har jag i praktiken vid ett inträde i Riksdagen enbart mandat för att driva piratfrågor.

Den direkta konsekvensen av detta är att jag måste lämna många av mina personliga åsikter utanför det direkta politiska arbetet i Riksdagen.

Dock går det förstås å andra sidan inte att komma ifrån att den samlade politiska grundsyn jag har kultiverat genom åren påverkar helheten, inklusive mina vinklar på ren piratpolitik.
Så även om jag i Riksdagen enbart kommer att fokusera på piratpolitik, så kan det ju vara intressant att veta på vilka politiska ideal jag bygger mitt engagemang.

Med andra ord kommer mina svar på er enkät ibland vara minst lika influerad av min egen politiska syn som av ren piratpolitik (förmodligen mer).

I bästa fall är det förstås ett och detsamma.

I grunden är jag (och har alltid varit) liberal – och då menar jag en riktig liberal, i ordets mer långtgående konsekvens.

Inte som de där filurerna i Riksdagen som kallar sig liberaler, fast de egentligen är socialkonstruktivistiska batongreaktionärer.

Det betyder att min grundsyn på människan är tillit och positivism – ju mer frihet, desto bättre, ju mindre regleringar, desto mer kreativitet och framsteg.

Detta genomsyrar förstås min grundinställning till piratfrågor, på så sätt att jag personligen anser att Piratpartiet är det enda parti som idag kan sägas vara klassiskt liberalt.


Riksdagsfrågor:

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

För mig är integritet och privatliv, frihet från kontroll och styrning det allra viktigaste. Den fullkomliga lavin av kontrollagar, styrning, avlyssning och registrering av medborgarna som vi ser idag är helt vansinnig, och ett kraftigt hot mot demokrati och frihet.

Min erfarenhet från allehanda debatter med pirater och sympatisörer är att detta generellt ses som den viktigaste frågan.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

En mer fri förmedling av kunskap och kultur är inspirerande och kreativitetsbefrämjande. En modernisering av patentlagstiftning och upphovsrätt kan också leda till stora positiva förändringar. Sen tycker jag personligen att skattesystemet är helt vansinnigt, men det är som sagt inte en piratfråga. I den mån man kan öka rörligheten i företagsvärlden, med större variation på löner och anställningsförhållande, lättare att starta företag m.m. så är det förstås också positivt. Just det är sådant som alla säger, men ofta inte har några bra recept för. 

Och där är vi pirater frivilligt bakbundna, eftersom vi öppet och klart har deklarerat att vi inte tar ställning i fördelningspolitiska frågor. Dock gör jag ingen hemlighet av att jag personligen är extremt positiv till fri marknad och konsekvent liberalism. Om det nu kan vara till någon nytta...

3.      Är Lissabonfördraget bra eller dåligt? Varför?

Rent generellt så anser jag att överstatlighet och hård centralstyrning är dåligt. Hela idén med EU från början är egentligen jättebra, men det har tagit en läskig väg mot federalism och alltmer styrning från Bryssel. Dessutom en styrning som är totalt odemokratisk. Det finns positiva sidor med Lissabonfördraget – om det nu kommer att fungera i verkligheten... En bra sak är att parlamentet får mer makt, och kommissionärerna mindre. Om det nu blir så i realiteten, som sagt. Det är också bra att det blir lättare att faktiskt gå ur EU. Om ett land nu skulle vilja det. Att man öppnar för medborgarinitiativ är också bra. Om det fungerar. Dock tycker jag som sagt att EU har alldeles för mycket makt över de enskilda medlemsstaterna. Det blir särskilt tydligt i larviga detaljfrågor, som längden på gurkor, gula lappar i öronen på boskap och försäljning av snus.

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Återigen så har Piratpartiet inga synpunkter på detta, eftersom vi inte tar ställning i fördelningspolitiska frågor. Själv har jag dock mycket starka åsikter om detta (som jag som sagt inte kan driva i Riksdagen). Jag tror personligen att enorma kreativa krafter skulle kunna frigöras med ett rejält minskat skattetryck. Vi lever i ett samhälle där varje medborgare tvingas avstå från minst hälften av sin lön, till en regering som anser sig ha rätten att bestämma över andras pengar. Det minskar förstås kraftigt möjligheten för medborgarna att skapa sin egen livsstil, egna projekt efter eget huvud och hjärta. I grunden bygger denna politik på en misstro mot medborgarna, ett förakt för enskilda individers initiativförmåga, empati och solidaritet.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Återigen så har Piratpartiet inga synpunkter på detta. Och jag kan väl som vanligt hänvisa till min starkt liberala ståndpunkt.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Piratpartiet har inga specifika synpunkter på invandring, men jag skulle nog våga påstå att vi generellt är väldigt mycket för ett upplösande av gränser, för globalism. Framtidens arbetskraftsmigration kommer mer och mer ske i form av att man kommunicerar via Internet. Man behöver inte nödvändigtvis flytta till ett visst land för att ha sin verksamhet där. Vår moderna teknik för kommunikation innebär en större förändring i global infrastruktur än något enskilt tekniskt framsteg i världshistorien. Och – återigen, personligen anser jag som liberal att det är en god sak att öppna gränser. Historiskt sett har öppnande av gränser och avsaknad av begränsande protektionism alltid lett till högre välstånd.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Detta är en av de frågor som Piratpartiet inte heller berör – och som jag som egen företagare och frilansare utan anställda inte har behövt ägna någon tid åt alls. Jag kan å andra sidan tycka att det är snålt, fräckt och oanständigt ansvarslöst av staten att först införa sjukförsäkring, och sen lägga över det primära ekonomiska ansvaret på företagen.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

En förhöjd medvetenhet hos allmänheten, förstås. Och detta kan ske med information. Att införa lagar är trubbigt och ineffektivt – bättre är att bibehålla en flexibilitet inför nya insikter och upptäckter. Man behöver också åstadkomma en en minskning av de värsta miljöhoten. Det kan ske genom höjning av energiskatter – men det måste kompenseras av sänkta skatter på andra områden. Det kan röra sig om punktinsatser som att uppmuntra ett minskat ätande av kött (en köttfri dag i veckan motsvarar utsläppen från all flygtrafik i världen).

På miljöområdet finns det rena piratfrågor som kan ge starkt positiva resultat. Ett populärt exempel är patent på miljövänlig teknik. Kina skulle gärna införa snabbtåg, men eftersom licenserna är så sjukt dyra har de istället fokuserat på mer flyg. Det finns förstås många exempel på miljövänlig teknik som har köpts upp, av t.ex. Petroleumindustrin, och begravts. Utan patent skulle man inte kunna stoppa innovationer på det sätt som man har gjort i över 150 år. Patent är extremt bromsande för teknisk utveckling. Inte tvärtom, som somliga påstår.

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Nu blir jag en smula tjatig, men till stora delar (förutom frågor kring FRA och annan liknande verksamhet som omfattas av Piratpolitik) så är försvarspolitik inte ett piratämne. Dock skulle man kunna hoppas på lite mer visioner och hänsyn till aktuell teknik och politiska omständigheter. Jag tror inte på värnplikt, eftersom jag inte tror på tvång. Däremot tror jag på en frivillig kort värnutbildning för alla som vill ha det, med grundläggande överlevnad, bivack, kamouflage, första förband, katastrofhjälp, m.m. Sådant har medborgarna stor nytta av även i fredstid. Sen kan de som vill gå vidare till militära jobb – något som inte kräver stora mängder människor. Men det är som sagt inte frågor jag kommer att driva i Riksdagen.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Haha – ja, det är väl hela grejen med Piratpartiets politik – detta är våra centrala frågor. Det finns så många problem med dessa lagar att man skulle kunna skriva flera tjocka böcker om var och en av dem. Det har redan skrivits flera böcker om detta.

Kallocain och 1984 är två dystopiska böcker som båda skrevs för över 60 år sedan, men som till vissa delar redan har blivit verklighet. Och det kan bli mycket värre. Det är INTE O.K. att betrakta samtliga medborgare i ett land som misstänkta brottslingar. Ett samhälle bygger på relationer och tillit, och demokrati bygger på att man litar på folkets förmåga att fatta beslut som får politiska konsekvenser. En regering / stat som öppet och klart visar att den inte litar på medborgarna är till att börja med kraftigt antidemokratisk. Människor som är ständigt övervakade blir försiktiga, vaksamma, rädda. Min fråga är – ska vi bygga vårt samhälle på rädsla, eller på kärlek och öppenhet?

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Till att börja med kan man ju ta bort en del brott, genom att legalisera en hel del som idag betraktas som kriminellt. Detta kortar naturligtvis köerna till Tingsrätten. Det kan röra sig om fildelning, mindre droginnehav för eget bruk, sexköp m.m. Frågor som är djupt problematiska eftersom ingen kan påvisa att de lagar vi har idag faktiskt har avsedd effekt. Snarare tvärtom. En annan åtgärd kan vara att bidra till ett stärkande av nära relationer – vänner, familj, grannar m.m. - för att skapa starkare nätverk, mer tillit, mer ansvar, mer trygghet.

Trygghet får vi inte genom mer lagar och mer övervakning, eller för den delen hårdare straff. Trygghet skapar vi tillsammans, i våra relationer sinsemellan. Vi lever i ett högskattesamhälle som bygger på att i stort sett alla arbetar heltid. Lägg därtill ett anställningsklimat som leder till hög arbetslöshet bland ungdomar. I en sådan tillvaro finns det alldeles för lite tid för vuxna att tillbringa tid tillsammans med de yngre, som  sin tur behöver detta umgänge för att växa upp till ansvarstagande medborgare. Detta kan INTE skolan förmedla, särskilt inte som den ser ut idag. Det är väldigt populärt idag att lämpa över ansvaret på föräldrarna, men då måste man också öka möjligheterna för föräldrarna att faktiskt kunna ta det ansvaret. Med radikalt lägre skatter kan enskilda personer själva bestämma mer över sin fritid och sina prioriteringar, och lägga pengar på att varamed sin familj och vänner.

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken? 

En del av problemet ligger som sagt i vuxenvärldens frånvaro, den totala segregationen mellan yngre och äldre. Detta är något som till stor del skapas av den hårt institutionaliserade utbildningen i skolan. De vuxna har helt enkelt abdikerat. Och denna abdikation är till stor del framtvingad av vårt ekonomiska system. Att människor sen lever ut sin frustration genom att shoppa, söka snabba kickar (som förstås kostar pengar) spär bara på situationen. Jag vill dock påpeka att jag inte är emot konsumtion och fri marknad i sig. Däremot är jag för personliga relationer och ansvar. Men om man ska söka snabbare politiska resultat, så kan man till att börja med ifrågasätta själva Kronofogdemyndigheten som sådan. Ska det verkligen vara så som vi har det i Sverige, med en statlig indrivarverksamhet som även tar sig an privata ärenden? Som jag har förstått det är vi det enda landet i världen som har det så (rätta mig gärna om jag har fel). Och hamnar man i en skuldfälla, så kan det bli helt omöjligt att någonsin ta sig ur den. Det fråntar onekligen de privata företagens deras eget ansvar. Snabba pengar blir viktigare än ekonomiskt ansvar.Jag hoppas att det skänker lite klarhet i mina ståndpunkter i allehanda frågor.
Som ni förstår har jag tillåtit mig att ta ut svängarna lite i denna enkät, väl medveten om att jag definitivt inte kan driva alla dessa frågor när jag väl är inne i Riksdagen.

Det är liksom inte det jag får mandat att göra, om jag blir invald. Min uppgift kommer att vara att driva Piratpartiets frågor, och inget annat.

Dock tycker jag att det just därför är väldigt viktigt att redovisa min ståndpunkt väldigt tydligt.
Även om man inte driver en fråga aktivt, så kan den aktualiseras bara genom en enskild persons närvaro, om denne har varit tydlig i sitt ställningstagande.

Jag har förstås väldigt mycket mer att säga i flera av dessa frågor, men det får faktiskt räcka för idag. :-)

---

Tack!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0