Annelie Mattson-Djos (mp) vill förbjuda snabba sms-lån!

Annelie Mattson-Djos är andranamnet på Miljöpartiets riksdagslista.

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Vi anser att det krävs stora satsningar på miljöteknik, kollektivtrafik och energieffektiviseringar för att göra samhället mer hållbart och lösa de utmaningar vi har framför oss. Vi vill att Sverige ska ligga i framkant, inte minst eftersom framtidens jobb finns i framtidens gröna branscher.

Partiets viktigaste frågor är därför 1. Klimatet 2. Trygga trygghetssystem 3. Jobben.

För mig personligen är de viktigaste frågorna 1. Folkhälsa 2. Grön omställning till hållbart samhälle 3. Ökad medvetenhet om att allt är en helhet.


2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?


Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag, genomföra regelförenklingar och förbättra den finansiella situationen för småföretagare. Vi föreslår även inrättandet av ett arbets- och företagsvikariat där unga arbetslösa kan vikariera för äldre som vidareutbildar sig eller satsar på företagande. På så sätt ökar kompetensen på hela arbetsmarknaden. Det måste också bli enklare för nyanlända att satsa på företagande.

Både företagsklimatet och det atmosfäriska klimatet blir bättre genom den gröna omställningen till ett hållbart samhälle. Sverige ligger i framkant när det gäller miljöteknik och det kommer att skapas massor av
nya gröna jobb på landsbygden inom områden som biogas, övriga biobränslen, vindkraft och solenergi.

Miljöpartiet knyter samman klimatpolitiken med jobbpolitiken och tar vara på kraften i de små innovativa företagen. En grön omställning som både möter klimathotet och arbetslösheten.

Vi vill att ensamföretagare får ytterligare sänkning för den första anställda under det första året.

Vi vill inrätta en statlig riskkapitalfond för att underlätta för fler små och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Fonden ska finansieras genom vinstutdelningar från de statliga företagen.

Många nya entreprenörer har som drivkraft att ta ett större etiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Det bidrar till en hållbar utveckling. Ett sådant förhållningssätt ska främjas. Vi vill öka anslagen för innovationer, produktutveckling och miljöteknikutveckling i små och medelstora företag. Socialt och kooperativt företagande ska vara en del av en grön företagarpolitik. Vi arbetar för fler företagsetableringar på landsbygden. Vi vill aktivt verka för att utnyttja och förbättra möjligheterna att ta sociala, etiska och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling.


3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Lissabonfördraget är ett dåligt fördrag som ger EU mer makt över många områden, samtidigt som Sveriges medborgare inte fått rösta om denna förändring. Vi vill inte att EU utvecklas till ett Europas Förenta Stater med exempelvis ett gemensamt försvar och en gemensam utrikespolitik. EU lider av ett demokratiskt underskott och borde syssla med gränsöverskridande frågor, som att hejda klimatförändringarna.


4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Miljöpartiet tycker att det behövs en skattepolitik som syftar till att ge människor ökad frihet, större rättvisa och drivkrafter att medverka till ett hållbart samhälle. Skattepolitiken måste anpassas efter de utmaningar som samhället står inför.

Vi avvisar en snäv skattepolitik där det överordnade målet är att sänka skattetrycket. Låga skatter är bra, men måste vägas mot behovet av stabila statliga finanser och en fullgod allmänt finansierad välfärd.

Vi tycker att skattepolitiken ska användas för att klara klimat- och miljömål. Med höjda klimat- och energiskatter blir det lönsamt att energieffektivisera och dyrare att använda fossila bränslen som bidrar till klimatförändringar.


5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Vi tycker att den svenska modellen fungerar bra och är positiva till att arbetsmarknadens parter kommer överens om spelregler. Vi vill inte genomföra försämringar i lagen om anställningsskydd och anser att heltid och fast anställning bör vara norm. Vi vill ha jämställda löner och minska könssegregationen på arbetsmarknaden.
 

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Vi är positiva till arbetskraftsinvandring och vill ha en mer human och solidarisk flyktingmottagning än idag. I framtiden kommer allt färre personer i arbetsför ålder försörja en allt större andel äldre i befolkningen. Sverige måste bli ett attraktivt land att arbetskraftsinvandra till.

Människor som kommer hit för att söka skydd ska inte behandlas som brottslingar utan ges goda förutsättningar att få en bra start. Fler borde få stanna och färre utvisas. Vi vill även öka de ekonomiska ersättningarna för dem som väljer eget boende, för att minska trångboddheten och segregationen.
 

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Ja, vi anser att trygghetssystemen måste omfatta fler och tycker inte att det är acceptabelt att människor faller mellan stolarna. Vi föreslår att a-kassan förstatligas och att sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen slås ihop och behandlas under samma myndighet. Vi vill inte ha en bortre gräns i sjukförsäkringen och vill ha en balans mellan ett ansvar att se till att människor får arbete, samtidigt som tryggheten inte försämras.


8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?


Det krävs tuffa åtgärder både globalt, internationellt och lokalt. Miljöproblemen är globala, men utsläppen lokala. Sverige och EU måste vara drivande för att få fram ett bindande, tufft globalt klimatavtal, men samtidigt själv gå i framkant för att utveckla ny miljöteknik, satsa på förnybara energikällor, energiomställning och modern miljövänliga trafiklösningar. Antingen kan vi luta oss tillbaka och tro att samma system som skapade problemen också kommer att lösa dem, eller ta kommandot. 
 

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Miljöpartiet är positiva till att Sveriges försvar går från ett invasionsförsvar till insatsförsvar och vill minska försvarets utgifter. Vi har en pacifistisk grund och vill avskaffa vapenexporten och ta fram en ”exit strategy” för Afghanistanstyrkan då FN-mandatet är djupt försvagat. 
 

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

FRA-lagen och IPRED är orimliga intrång i medborgarnas privatliv. Den personliga integriteten måste värnas och därför vill Miljöpartiet avskaffa både FRA-lagen och IPRED. Vi anser inte att staten ska övervaka alla medborgares kommunikation och tror inte att det går att backa in i framtiden med IPRED, och samtidigt sätta rättssäkerheten ur spel.
 

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

För att minska ungdomsbrottsligheten är det viktigt att arbeta för integration och goda livsmöjligheter för alla. Det behövs fler mötesplatser för att ge unga meningsfulla fritidssysselsättningar, mer resurser inom skolan och skolhälsovården och fler livschanser för de som hamnat snett.


12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Unga mellan 18-25 år utgör endast 10 procent av befolkningen, men står för en tredjedel av de obetalda SMS-lån som går till Kronofogdemyndigheten. Det är helt enkelt för lätt att få ett snabbt lån idag, då ingen kreditprövning sker, och information om återbetalning och den effektiva räntan är i princip obefintlig. Vi vill införa ett förbud mot snabba SMS-lån så att färre unga hamnar i skuldfällan.

Med vänliga hälsningar
Annelie Mattson-Djos
andranamn på Miljöpartiets riksdagslista

---

Tack!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0